Log ind for medlemmer

Som medlem af TEKNIQ får du adgang til den nyeste information fra TEKNIQ, blanketter, information om nye love samt meget mere.

Ønsker du at blive medlem af TEKNIQ, så kontakt os på mail TEKNIQ@TEKNIQ.DK

Ny elektrikeroverenskomst 2012

Efter vedtagelsen af mæglingsforslaget, er TEKNIQs overenskomster fornyet for en 2-årig periode frem til 1. marts 2014.

Elektrikeroverenskomsten

Ved orientering nr. T-09/2012 af 20. marts blev de væsentligste ændringer i forliget med Dansk El-Forbund gennemgået, herunder hvilke satsændringer der kan komme på tale.

Den nye overenskomst er gældende fra 1. marts 2012, og for en række satser er der derfor tale om en efterregulering tilbage fra 1. marts. Det gælder således f.eks. minimallønsatserne, overarbejdstillæg samt lærlingelønninger. Se afsnit om efterregulering/ikrafttrædelse af satser mv. sidst i denne meddelelse.


Mindstebetaling efter § 9

Som tidligere meddelt forhøjes mindstebetalingen pr. 1. marts d.å. med kr. 1,35 til kr. 106,20 pr. time, og pr. 1. marts 2013 med kr. 1,35 til kr. 107,55 pr. time. Denne forhøjelse medfører ikke forhøjelse af den enkelte elektrikers personlige timeløn, hvis timelønnen i forvejen udgør et beløb, der er lig med eller højere end mindstebetalingen inkl. servicetillæg, dvs. (106,20 kr. + 12,70 kr.) 118,90 kr. pr. time. Der skal således foretages modregning af stigningen i den enkelte elektrikers personlige tillæg.

 

Elektrikere, betalingssatser pr. 1. marts 2012

Gl. sats

Ny sats

§ 7.9

Forskudttidstillæg

kr./t.

42,65

43,25

§ 7a.5

Fleksibel arbejdstid

kr./t.

43,30

43,90

§ 7a.6

Fleksibel arbejdstid

kr./t.

74,10

75,15

§ 10.3

Barns sygdom

kr./t.

113,35

116,35

§ 10.4

Barns hospitalsindlæggelse

kr./t.

130,00

133,00

§ 13.1

Overtidstillæg 1. og 2. klokketime

kr./t.

76,90

78,00

Overtid derudover

kr./t.

115,15

116,75

§ 13.13

Udrykningstillæg ved udkald

kr.

115,15

116,75

§ 14.6

Rejse- og vejtid

kr./t.

45,15

46,40

§ 13.14

Rådighedsvagt hverdage

kr./t.

13,95

14,35

Rådighedsvagt weekend

kr./t.

18,25

18,75


Lokale lønforhandlinger

Med hensyn til lokale lønforhandlinger om ændring af timelønnen til elektrikere gælder fortsat, at sådanne forhandlinger højest kan finde sted én gang i hvert overenskomstår, dvs. én gang i perioden frem til marts 2013. Disse bestemmelser, som står uændret i overenskomsten, medfører ikke pligt til at foretage lønændringer men alene en forpligtelse for virksomheden til at forhandle med den enkelte medarbejder herom.

Hverken fra arbejdstagerside eller fra arbejdsgiverside må organisationerne blande sig i disse individuelle lønforhandlinger på den enkelte virksomhed. Forhandlingerne skal naturligvis finde sted på grundlag af gældende overenskomster. Hvis en virksomhed finder anledning til at justere timeløn/månedsløn for elektrikere, bør der tages hensyn til den enkeltes kvalifikationer og arbejdets art, således at der opnås en passende lønspredning i virksomheden under hensyn til disse forhold.

Det vedtagne mæglingsforslag medfører ingen forpligtelse til, at man – for så vidt angår de personlige lønninger – regulerer ændringerne med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts d.å. Dette skal kun ske i de tilfælde, hvor den personlige løn for den enkelte elektriker ligger under førnævnte mindstebetalingssatser inkl. servicetillæg. Af vedlagte lønblad fremgår de nye betalingssatser, som er gældende pr. 1. marts d.å.

Landspriskuranten

Landspriskuranten reguleres to gange i perioden. 1. gang med 1,2 % pr. 1. juli 2012, således:

Tidspunkt: Stigning Nyt reg.tillæg:
Nuværende 40,1
1. juli 2012    1,2 % 41,8

Det er planlagt, at Landspriskuranten afløses af El-Branchens Akkordsystem (EBA) pr. 1. januar 2013. Pr. denne dato udløses en stigning på 1,3 % til den minutfaktor, som beregnes i EBA. Såfremt EBA træder i kraft senere sker reguleringen dog senest den 1. marts 2013.

Der vil snarest blive udsendt de fornødne rettelsesblade til Landspriskuranten.


Rejse- og udearbejde

Det er fortsat muligt at indgå lokalaftaler om betaling af rejse- og udearbejde. Kun i de tilfælde, hvor der ikke kan opnås lokal enighed om en lokalaftale, skal bestemmelserne i § 14, stk. 4-14, benyttes. Pr. 1. marts 2012 ændres den gældende betalingssats for rejsetid fra de nugældende kr. 45,15 til kr. 46,40 pr. time.


Elektroniske dokumenter

Med et varsel på tre måneder, kan virksomheden indføre elektroniske dokumenter i de løbende ansættelsesforhold. Dette gælder lønsedler, feriekort og ugesedler/time-registreringer, som kan udveksles via e-boks, privat e-mail eller anden anerkendt elektronisk løsning.


Senioraftale

Med virkning fra 1. januar 2013 indføres en ny bestemmelse om indgåelse af senioraftaler med virksomhedens medarbejdere. Aftalen omfatter medarbejdere som har max. fem år til pensionsalder, og åbner mulighed for, at reduceret arbejdstid kan finansieres med dele af pensionsbidraget. Betalingen for fridagene/-timerne administreres gennem SH-kontoen, således at virksomheden undgår nye administrative løsninger. Der vil i løbet af efteråret blive udarbejdet en fælles vejledning til ordningen.


Attestation af feriekort

Elektrikeroverenskomsten ensrettes med Feriekontos regler for attestation, således at medarbejderen ikke længere behøver arbejdsgiverens underskrift på feriekortet.

Medarbejderen attesterer feriekortet med anførsel af feriedage samt dato for feriens begyndelse. Såfremt medarbejderen modtager ydelser fra en a-kasse eller en kommune, skal a-kassen eller kommunen attestere kortet, når medarbejderen holder ferie. Se de ændrede regler i § 16.6.


Orlov i forbindelse med barsel

Med virkning fra 1. juli 2012 forhøjes betalingerne under orlov med 3 kr. pr. time, således at de udgør:
Max. sats under graviditets-,barsels- og fædreorlov: kr. 138,00
Max. sats under forældreorlov kr. 133,00

Fra samme tidspunkt ændres reglerne for betaling og afholdelse af forældreorloven (de supplerende 11 uger, hvor hver af forældrene kan holde fire uger, mens de resterende tre uger kan deles), således at orloven frit kan placeres indenfor 52 uger efter fødslen. Dog kan den max. opdeles i to perioder medmindre andet aftales med arbejdsgiveren. Endelig forhøjes det ekstra pensionsbidrag, der betales under 14 ugers barselsorlov som følger:


Arbejdsgiverbidrag pr. time: kr. 7,00
Lønmodtagerbidrag pr. time: kr. 3,50
Samlet bidrag kr. 10,50


Frihed til selvvalgt uddannelse

Med virkning fra 1. januar 2013 kan elektrikere akkumulere ret til selvvalgt uddannelse for de to forudgående kalenderår. Under fornøden hensyntagen til virksomhedens drift kan der gives op til seks ugers frihed.


Alderskrav for optjening af pension

For elektrikere sænkes alderskravet for optjening af pension til 18 år med virkning fra 1. maj 2012.
For lærlinge er reglerne uændrede, så de skal stadig være fyldt 20 år ved læreforholdets start for at få pension.


Yderligere oplysningskrav ved mistanke om omgåelse af overenskomsten ved underentrepriseforhold

I 2010 blev der indført bestemmelser om omgåelse af overenskomsten. Bestemmelsen er nu ændret således, at hvis Dansk El-Forbund rejser berettiget tvivl om overenskomstens overholdelse, kan forbundet kræve navn og CVR-nr. udleveret samt eventuel overenskomstdækning for underentreprenøren/samarbejdspartneren.


Kompetencefond

Der er enighed om, at der i overenskomstperioden skal ske administrative lettelser og forenklinger af ansøgningsprocedurerne, så fondens midler i højere grad udnyttes.


Bidrag til Elinstallationsbranchens Uddannelses- og Samarbejdsfond

Med virkning fra 1. marts 2012 forhøjes bidraget til Uddannelses- og Samarbejdsfonden med fem øre pr. arbejdstime


Lærlinge

Lønsatser for lærlinge ændres pr. 1. marts 2012 som nedenfor.

Installationsteknik og Bygningsautomatik

Lønperiode

1

2

3

4

År

1/2

1/2

1/1

1/1

1/1

Lærlinge 4 år

56,35

64,35

76,40

91,30

Lærlinge 3½ år

56,35

64,35

76,40

91,30

Styrings- og reguleringsteknik og Kommunikationsteknik

Lønperiode

1

2

3

4

5

År

1/2

1/2

1/1

1/1

1/1

½

Lærlinge 4½ år

56,35

64,35

76,40

91,30

105,60

Lærlinge 4 år

56,35

64,35

76,40

91,30

105,60Der er i lærlingebestemmelserne i § 17.5.4 indført betalingssatser for EUX-lærlinge.

Voksenlærlinge: 107,35 kr.
Unge i forpraktik: 61,85 kr.

Elektrikerlærlinge, betalingssatser pr. 1. marts 2012

Gl. sats

Ny sats

§ 17.4.2

Forskudttidstillæg

kr./t.

29,05

29,45

§ 17.4.3

Fleksibel arbejdstid

kr./t.

29,05

29,45

Fleksibel arbejdstid

kr./t.

49,40

50,10

§ 17.4.4

Overarbejdstillæg 1. og 2. klokketime

kr./t.

48,15

48,80

Overtimer derudover

kr./t

76,90

78,00

§ 17.4.5

Udrykningstillæg

kr.

76,90

78,00

§ 17.9.1

Rejse- og vejtid

Sidste 1½ år af læretid

kr./t.

28,00

28,80

Læretid forud

kr./t.

17,25

17,80


Efterregulering/ikrafttrædelsesdatoer

Det gælder for ikrafttrædelse af ændringer i satserne, at de har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor den aftalte startdato falder.

De her nævnte ændringer i Elektrikeroverenskomsten vedrører fortrinsvis de forhold, der har betydning pr. 1. marts 2012 og pr. 1. juli 2012. Der vil senere fremkomme retningslinjer for de ændringer, der træder i kraft senere.


Ny udgave af Elektrikeroverenskomsten

Så snart Elektrikeroverenskomsten foreligger genoptrykt, vil den blive udsendt til alle medlemsvirksomheder i ét eksemplar. Bestilling af yderligere eksemplarer kan allerede nu finde sted i Servicebutikken.


Arbejdsmarkedsafdelingen – tlf. 43 43 60 00.
(E-07/2012)

 

Sidst opdateret 23.04.2012