Fakta om sprinkleranlæg

Bliv klogere på regler, lovgivning og andet, der vedrører sprinklere.

Hvad er et sprinkleranlæg?

Et sprinkleranlægs funktion er, at det med vand kan slukke en brand i dens begyndelse eller kontrollere en brand, indtil anden brandbekæmpelse tager over, og som kan afgive alarm til redningsberedskabet. Sprinkleranlægget kan desuden aktivere andre brandtekniske installationer.

Et korrekt udført sprinkleranlæg nedsætter risikoen for person- og bygningsskader, skader på udstyr og lagre, samt afbrydelser i bygningens daglige drift.

Automatiske sprinkleranlæg til brandslukning er maskinanlæg og derfor omfattet af Maskindirektivet.

Hvilke lovkrav er der til sprinkleranlæg?

I Bygningsreglementet og i Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter står det beskrevet, hvor der skal være sprinkleranlæg til brandslukning. Myndighederne kræver også ved visse former af anvendelse af bygninger installation af sprinkleranlæg.

Hvis man frivilligt vælger at installere sprinkleranlæg i en bygning i Danmark, vil man alt efter omstændighederne kunne få tilladelse til at øge brandsektionsstørrelsen.

Hvorfor er der særlige regler for sprinkleranlæg?

Et sprinkleranlæg er installeret for at redde liv og værdier i den bygning, hvor det er krævet installeret. Sprinkleranlæg er brandtekniske installationer, og installationerne kan i stor udstrækning være udført som skjulte installationer. Installationerne er meget komplekse, og der stilles store krav til projektering og håndværksmæssig kunnen og udførelse.

Samtidig forventes det naturligvis, at automatiske sprinkleranlæg er meget driftspålidelige anlæg, der ikke giver anledning til ”blinde alarmer” – altså overflødige alarmeringer af brandvæsener og politi.

Der er lignende regler i udlandet.

Hvem fastsætter de særlige regler?

Myndighederne har i Bygningsreglementet fastsat regler om, at sprinkleranlæg skal være pålidelige samt kunne kontrolleres og vedligeholdes i hele bygningens levetid. 

Forsikringsselskaberne kan også stille krav til installation af sprinkleranlæg i en bygning.

Myndigheder og forsikringsselskaber i Danmark henviser til de samme internationale anerkendte forskrifter, retningslinjer og standarder for projektering, installation, service og vedligehold af sprinkleranlæg.

Hvordan bliver de særlige regler til?

Det er Erhvervs- og Byggestyrelsen, der udarbejder Bygningsreglementet, hvis regler gælder for alt byggeri, med mindre andet er bestemt. Reglerne i Bygningsreglementet er i høringer forelagt byggeriets parter, som afgiver høringssvar.

Forsikringsselskabernes regler på sprinklerområdet udformes og varetages af brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Hvem administrerer og udmønter reglerne?

I Danmark har myndighederne, forsikringsselskaberne og byggeriets parter sammen med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut udmøntet de særlige regler gennem DBIs Retningslinjer.

DBI nedsætter efter behov tekniske udvalg, som behandler de enkelte retningslinjer. Sammensætningen af de tekniske udvalg er meget forskellig, alt afhængig af retningslinjens omfang, vigtighed og fagområde.

Ved nye retningsliner eller større indholdsændringer udsender DBI høringsmateriale til relevante myndigheder og organisationer.

I forbindelse med sprinkleranlæg henviser myndigheder og forsikringsselskaber til DBI Retningslinjerne:

  • Projektering, installation og vedligeholdelse af sprinkleranlæg (DBI Retningslinje 251/4001) 
  • Godkendelse af og krav til installationsfirmaer, der projekterer, installerer, reparerer, servicerer og vedligeholder sprinkleranlæg (DBI Retningslinjer 001-005). 

Hvad er TEKNIQ Arbejdsgivernes rolle?

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en af byggeriets parter og bliver derfor indbudt af DBI til at deltage i relevante tekniske udvalg.

Hvilke krav er der til sprinkleranlæg?

Når sprinkleranlægget er installeret, skal det førstegangsinspiceres og godkendes af et uvildigt inspektionsselskab, der er akkrediteret (godkendt) af DANAK som uvildigt inspektionsselskab med ret til at inspicere og godkende sprinkleranlæg.

Efter førstegangsinspektionen skal sprinkleranlægget fremover have udført årlige inspektioner. Uanset om der er tale om en førstegangsinspektion eller de årlige inspektioner, sker inspektionen på baggrund af gældende DBI retningsliner.

Ejere af bygninger med godkendte sprinkleranlæg ”belønnes” tit med en forsikringsrabat.Senest opdateret 01-05-2019

Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.