Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Installationsbranchens vej mod nye overenskomster

I installationsbranchen gælder overenskomsterne for 2.800 tekniske installationsvirksomheders cirka 42.000 medarbejdere.

TEKNIQs mest betydende kollektive overenskomster er:

De overenskomster, som TEKNIQ indgår, bliver lagt til grund for installatørrelevante overenskomster i andre arbejdsgiverorganisationer. 

Det forberedende arbejde - efteråret 2016 og frem

 • TEKNIQ deltager i overenskomstkoordineringen i Dansk Arbejdsgiverforening.
 • TEKNIQ har holdt møder med en række medlemsvirksomheder for at høre deres ønsker til den nye overenskomst.
 • Bestyrelsen har fastlagt forhandlingsmandat til overenskomstudvalgene.
 • Rent teknisk udskyder fagforeninger og arbejdsgiverforeningerne opsigelsen af den nuværende overenskomst, så der ikke er unødigt tidspres på forhandlingerne.
 • TEKNIQ har holdt indledende møder med henholdsvis Dansk El-Forbund samt Blik & Rør og Dansk Metal
 • I TEKNIQ er der interne drøftelser om ændringsforslag til overenskomsterne:

        - På baggrund af lovgivning.

        - Som følge af voldgiftskendelser.

        - Som følge af input fra medlemsvirksomheder.

Vejen til Overenskomst 2017

 • Formelle opstartsmøder – den 5. januar mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund. 
 • 18. januar formelt opstartsmøde mellem TEKNIQ, Blik & Rør og Dansk Metal.
 • Udvalgsarbejde er igangsat omkring prislister.
 • TEKNIQ forventer yderligere udvalg nedsat ligesom i 2014. Eksempler på udvalg fra 2014-forhandlingerne på elområdet var offshore-rammeaftale, seniorpolitik og social dumping. 
 • Indtil gennembrudsforligene er på plads, holder parterne kun møder i de snævre udvalg – det vil sige med nøgledeltagere fra begge parter.
 • De store udvalg indkaldes snarest muligt herefter. Her deltager mange forhandlere fra både fagforenings- og arbejdsgiverside.
 • De gennembrudsforlig, som sætter rammerne for installationsbranchens overenskomster, er traditionelt på plads i begyndelsen af februar. 
 • Bliver parterne enige, vil overenskomsterne indgå i et samlet mæglingsforslag, som sendes til urafstemning blandt fagforeningernes medlemmer og godkendes i de kompetente organer hos TEKNIQ og DA. Resultatet af urafstemningen er kendt i slutningen af april 2017. 
 • De nye overenskomster med tilhørende regulering af løn, satser, uddannelse og andre ansættelsesforhold træder i kraft fra 1. marts 2017

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.