Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Nicolai Siegumfeldt

Nicolai Siegumfeldt

Sekretariatschef

nsi@tekniq.dk

7742 4230

Tæt på medlemmerne

Bestyrelsens forslag til justering af TEKNIQs struktur

TEKNIQ formandsmøde

Bestyrelsen fremlagde forslaget på formandsmødet i marts. Her ses TEKNIQs næstformand Søren Schmidt (stående) i dialog med kredsforeningernes formænd.

Nye veje

TEKNIQ skal - også i fremtiden - være hele branchens organisation. Det skyldes, at kun en organisatorisk samlet branche står stærkest, når det kommer til udvikling af branchens overenskomster, uddannelser, medlemsservices og interessevaretagelse. TEKNIQ skal derfor være tæt på foreningens medlemmer – dvs. alle typer medlemsvirksomheder. Foreningen skal være drevet af medlemmerne, og medlemmerne skal deltage i foreningens beslutninger. 

Interessen for traditionelt foreningsarbejde er dog vigende. En bred medlemsinddragelse kræver, at TEKNIQ går nye veje. Derfor foreslår bestyrelsen på den kommende TEKNIQ-generalforsamling nogle justeringer af foreningens struktur, så den i højere grad tilpasser sig medlemmernes forventninger til foreningen, herunder også forventningerne hos de medlemmer, der i dag ikke deltager i foreningens aktiviteter.

Styrket medlemsinddragelse og –indflydelse

Bestyrelsen foreslår indførelse af direkte valg til bestyrelsen gennem elektronisk urafstemning. Det skal være nemt og omkostningsfrit for alle medlemmer at stemme. Det kan konkret ske ved, at medlemmerne får tilsendt vejledning og kodeord til at kunne afgive sin stemme elektronisk. 

Valgene bør - som i dag - foregå som listevalg. Det vil sige, at medlemmerne stemmer om en samlet liste af kandidater til bestyrelsen således, at den samlede bestyrelse opfylder vedtægternes krav om repræsentativitet i forhold til geografi, størrelse, fag osv. 

Bestyrelsen skal foreslå en liste med kandidater, og det kræver opbakning fra mindst 25 medlemmer at fremsætte en alternativ konkurrerende liste. Et nyt revisions- og kontroludvalg får til opgave at vurdere, om de fremsatte valglister opfylder kravene til repræsentativitet. Der gennemføres elektronisk valg, hvis der er mere end en liste. Ændringen betyder også, at fuldmagter og overdragelse af stemmer ophører.

Dette giver mulighed for at ændre generalforsamlingen til en eller flere årsdage. Nogle år kan der eksempelvis afholdes en landdækkende årsdag. Andre år gennemføres et antal regionale årsdage. Fokus skal være på debat og dialog om branchen og forening. Dertil kommer, at TEKNIQ generelt vil styrke medlemskontakten gennem workshops og temamøder, hvor fokus er på diskussion om branchens udvikling – ikke på formalia. 

For at styrke medlemsdebatten før beslutninger vil bestyrelsen foreslå, at årsdage gennemføres før afholdelse af valg til bestyrelse og eventuelle urafstemninger. Bestyrelsen tror på, at styrkede årsdage vil appellere til et bredt udsnit af medlemmerne, og sammen med elektronisk valg til bestyrelsen vil det markant styrke medlemsinddragelsen og -indflydelsen.

Ændringen af generalforsamlingen vil betyde, at bestyrelsen i fremtiden skal godkende TEKNIQs regnskab. Bestyrelsen foreslår desuden, at vigtige vedtægtsændringer i fremtiden skal vedtages gennem urafstemning. Mindre væsentlige vedtægtsændringer - eksempelvis ændringer som følge af ny lovgivning - kan vedtages af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår desuden, at fem procent af medlemmerne kan kræve urafstemning om et beslutningsforslag. 

Orden i sagerne

Bestyrelsen foreslår oprettelse at et uafhængigt revisions- og kontroludvalg, der skal bestå af fem medlemmer. Det vælges elektronisk af medlemmerne for tre år ad gangen. Medlemmer af udvalget kan ikke samtidig sidde i TEKNIQs bestyrelse. Udvalgets opgaver er, at:

  • revidere TEKNIQs regnskaber
  • godkende og afvise valglister ved valg til bestyrelsen
  • vurdere om forslag til vedtægtsændringer kræver urafstemning 
  • fastlægge bestyrelsens honorar efter indstilling af bestyrelsen.

Styrkelse af TEKNIQs lokale og regionale arbejde – frit valg

Medlemmernes ønsker og forventninger til kredsforeningsarbejdet er blevet mere forskellige. Kredsforeningerne er fortsat en vigtig del af foreningsarbejdet, og bestyrelsen ønsker at opretholde kravet om, at en medlemsvirksomhed er medlem af en kredsforening. Det foreslås dog, at det enkelte medlem selv kan vælge en anden kredsforening, hvis man af en eller anden grund er mere tilpas der. Det betyder også, at det ikke forventes, at landsdækkende virksomheder er medlem af mere end én kreds. 

I dag betaler TEKNIQ det første års kredsforeningskontingent for nye medlemmer af TEKNIQ. Bestyrelsen foreslår, at dette udvides fra et år til to år.

Bestyrelsen foreslår, at TEKNIQ-rådene også fremover har til opgave at være regionale talsmænd for TEKNIQ og at samle trådene i forhold til TEKNIQs repræsentation på uddannelsesinstitutioner og andre lokale instanser. Det er desuden vigtigt at sikre, at der er en forbindelse mellem kredsforeningerne og TEKNIQ-rådene.

TEKNIQs generalforsamling 2016

Der lægges op til, at kredsforeningerne drøfter dette forslag på forårets gene-ralforsamlinger. Bestyrelsen vil til den kommende TEKNIQ-generalforsamling den 20. maj 2016 fremsætte forslag til ændring af vedtægterne.

Frist for indsendelse af forslag fra medlemmerne eller kredsforeningerne skal – for at blive optaget på dagsordenen – være indleveret senest tre uger inden generalforsamlingen. Dagsordenen for generalforsamlingen vil blive udsendt senest 14 dage før.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.