Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Når bygherre og hovedentreprenør bliver uenige

Hvordan skal man som installatør forholde sig, når uenighed mellem bygherre og hovedentreprenør ender i en hævet aftale? TEKNIQs eksperter svarer et medlem.

Spørgsmål

Vi er havnet i en situation, hvor bygherren og vores hovedentreprenør ikke kan blive enige om en plan for færdiggørelse af et projekt, som skal afleveres om få uger. 

Hovedentreprenøren har skrevet, at han har hævet aftalen over for bygherren, og at vi ikke skal arbejde mere for hovedentreprenøren, men vi må gerne gøre arbejdet færdigt direkte over for bygherren. 

Hvordan forholder vi os i den situation?

Svar 

Efter de foreliggende oplysninger har du en skriftlig kontrakt med hovedentreprenøren og AB 92 er gældende. Derfor er det vanskeligt at forudsige, hvordan hovedentreprenøren påtænker jeres økonomiske mellemværende afklaret, for han kan kun hæve aftalen, hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse fra din eller bygherrens side – det er typisk væsentlige fejl og mangler, manglende betaling eller betydelige overskridelser af tidsfrister. Intet af dette er påberåbt overfor jer eller bygherren.

Udgangspunktet er, at hovedentreprenøren ikke kan hæve aftalen, medmindre der foreligger en eller anden form for misligholdelse, og da den ikke foreligger, er han selv i en misligholdelse. Denne adfærd er – med et juridisk begreb – ansvarspådragende. 

Du har ret til at kræve erstatning, hvorfor du skriftligt skal varsle erstatning for det økonomiske tab, som ophævelsen af deres aftale medfører for dig. Det er typisk tabt dækningsbidrag på den del af aftalen, som du ikke udfører, betaling for indkøbte materialer, der ikke kan genanvendes, samt erstatning for tabet under den foreliggende forsinkelse (spildtid). 

Videre skal du have oplyst fra hovedentreprenøren, om der omgående vil blive iværksat en registreringsforretning for at fastslå ved en uafhængig tredje mand, hvad stadet for din opgave er. Den staderegistrering skal danne grundlag for en opgørelse af dit økonomiske krav. 

Hvis det er muligt, kunne du måske via bygherren få afklaret, om de iværksætter en registreringsforretning, som du skal have mulighed for at deltage i. Du er jo den, der bedst ved, hvad der er udført, og hvad der mangler at blive udført. Du skal som et minimum kræve at få en kopi af registreringen, da du om nødvendigt skal gøre indsigelse mod den. 

 hvilket omfang, du kan færdiggøre arbejdet direkte over for bygherren, vil afhænge af en forhandling med denne. Under visse omstændigheder kan en offentlig bygherre overdrage færdiggørelse af arbejdet til dig og dermed undgå en tidskrævende udbudsprocedure.


Preben Meinecke-Søes, advokat og mediator, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.