Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgivernes vej mod nye overenskomster i 2020

I installationsbranchen gælder overenskomsterne for 3.100 tekniske installationsvirksomheders cirka 48.000 medarbejdere og i metalindustrien for ca. 1.200 metal- og smedevirksomheder.

TEKNIQ Arbejdsgivernes mest betydende kollektive overenskomster er:

De overenskomster, som TEKNIQ Arbejdsgiverne indgår indenfor el- og vvs-området, bliver lagt til grund for installatørrelevante overenskomster i andre arbejdsgiverorganisationer.

Det forberedende arbejde - efteråret 2019 og frem

 • TEKNIQ Arbejdsgiverne deltager i overenskomstkoordineringen i Dansk Arbejdsgiverforening.
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne har holdt møder med en række medlemsvirksomheder for at høre deres ønsker til den nye overenskomst.
 • Bestyrelsen har fastlagt forhandlingsmandat til overenskomstudvalgene.
 • Rent teknisk udskyder fagforeninger og arbejdsgiverforeningerne opsigelsen af den nuværende overenskomst, så der ikke er unødigt tidspres på forhandlingerne.
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne har holdt indledende møder med henholdsvis Dansk El-Forbund samt Blik & Rør og Dansk Metal og vil senere mødes med 3F og Dansk Metal.
 • I TEKNIQ Arbejdsgiverne er der interne drøftelser om ændringsforslag til overenskomstern.

  - På baggrund af lovgivning.
  - Som følge af voldgiftskendelser.
  - Som følge af input fra medlemsvirksomheder.

Vejen til overenskomst 2020

 • Formelle opstartsmøder – den 15. januar mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Blik & Rør og Dansk Metal. 
 • 16. januar formelt opstartsmøde mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund.
 • Udvalgsarbejde er igangsat omkring prislister.
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne forventer yderligere udvalg nedsat ligesom i 2017. Eksempler på udvalg fra 2017-forhandlingerne på elområdet var offshore-rammeaftale, seniorpolitik og social dumping. 
 • Indtil gennembrudsforligene er på plads, holder parterne kun møder i de snævre udvalg – det vil sige med nøgledeltagere fra begge parter.
 • De store udvalg indkaldes snarest muligt herefter. Her deltager mange forhandlere fra både fagforenings- og arbejdsgiverside.
 • Det gennembrudsforlig, som sætter rammerne for installationsbranchens overenskomster, er traditionelt på plads i begyndelsen af februar. 
 • Herefter forsøger TEKNIQ Arbejdsgiverne og deres modparter at blive enige.
 • Bliver parterne enige, vil overenskomsterne indgå i et samlet mæglingsforslag, som sendes til urafstemning blandt fagforeningernes medlemmer og godkendes i de kompetente organer hos TEKNIQ Arbejdsgiverne og DA. Resultatet af urafstemningen er kendt i slutningen af april 2020. 
 • De nye overenskomster med tilhørende regulering af løn, satser, uddannelse og andre ansættelsesforhold træder i kraft fra 1. marts 2020.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.