TEKNIQ vinder principsag ved EU Domstolen

TEKNIQ forhindrede med en sejr ved EU Domstolen, at dansk erhvervsliv skal udbetale godtgørelser på mellem en og tre månedslønninger til tidligere medarbejdere.

TEKNIQ forhindrede med en sejr ved EU Domstolen, at dansk erhvervsliv skal udbetale godtgørelser på mellem en og tre månedslønninger til tidligere medarbejdere.

TEKNIQ har i dag vundet en sag ved EU Domstolen, hvor Ingeniørforeningen i Danmark mente, at en del af Funktionærloven var aldersdiskriminerende og i modstrid med EU’s Beskæftigelsesdirektiv.

Funktionærloven blev ændret med virkning fra 1. februar i år da det forventedes, at dommen ville gå TEKNIQ imod.

- Her er et eksempel på, at Folketinget har strammet en del af en lovbestemmelse unødvendigt i forventning om, at den danske lov ikke lever op til EU-lovgivningen. I dag kan vi se, at politikerne har overreageret og burde have ventet på EU Domstolen, siger adm. direktør Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ.

Havde sagen gået TEKNIQ imod kunne erhvervslivet risikere en stribe erstatningskrav på mellem en og tre måneders løn fra tidligere medarbejdere, som er opsagt mens de har ret til folkepension.

Ingeniørforeningen hævdede, at det er diskriminerende, når Funktionærloven indeholder en bestemmelse om, at retten til fratrædelsesgodtgørelse bortfalder, når man opnår ret til at få udbetalt pension.

- Alle danskere har ret til folkepension, når de opnår den givne pensions alder. Der er derfor ikke noget behov at tildele en fyret 65-årig med ret til folkepension en godtgørelse. Der er ikke noget behov for ”at mildne overgangen til nyt erhverv”, som det er meningen bag fratrædelsesgodtgørelserne i loven, siger advokat Charlotte Ketelsen, souschef i TEKNIQs arbejdsmarkedsafdeling, som førte sagen ved EU Domstolen.

Sagen var anlagt af Ingeniørforeningen i Danmark mod TEKNIQ, som repræsenterede medlemsvirksomheden ENCO A/S, en vvs-virksomhed med afdelinger fire steder i Danmark.

- Dommen viser, at der er forskel på aldersbestemt og aldersdiskriminerende. I det her tilfælde understreges det, at når man får én ydelse, kan en anden godtgørelse bortfalde, siger Charlotte Ketelsen.

I dommen hedder det, at selvom der finder en ulige behandling sted som følge af alder, så er den ulige behandling objektivt og rimeligt begrundet og derfor ikke kan betegnes som aldersdiskrimination. Dommen henviser bl.a. til medlemsstaternes vide skønsmargin med hensyntagen til socialpolitik og beskæftigelse.

I den konkrete sag var der tale om en 67-årig medarbejder, som mente at have ret til én måneds løn som godtgørelse i forbindelse med opsigelse.

FAKTA

I sagen var stykke to i Funktionærlovens paragraf 2A til vurdering. Hele paragraf 2A lød indtil 1. februar:
»1. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn.
2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension.
3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen.
4. Bestemmelsen i stk. 3 finder ikke anvendelse, hvis der den 1. juli 1996 ved kollektiv overenskomst er taget stilling til spørgsmålet om nedsættelse eller bortfald af fratrædelsesgodtgørelsen som følge af alderspension fra arbejdsgiveren.
5. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning.«

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.