Sæt solcellerne fri

Danmark skal i fremtiden være førende inden for vedvarende energi. Det kræver en national køreplan for solceller og bedre rammebetingelser for branchen. Derfor sætter Dansk Solcelleforening og TEKNIQ politisk fokus på solcellerne på konferencen ”Sæt solcellerne fri”.

Pressemeddelelse udsendt sammen med Dansk Solcelleforening:

Solceller er en teknologi i rivende udvikling og med stort potentiale, som gennem de seneste års prisfald på solceller er blevet konkurrencedygtig på verdens el-marked. Den teknologiske udvikling går så stærkt, at der hele tiden opstår nye muligheder, men den danske politiske tøven skaber usikkerhed for branchen.

”Den nuværende solcellelovgivning er baseret på politiske knopskydninger siden 2012. Solcellebranchen har brug for, at rammerne for solenergi bliver stabile og gentænkes som en reel del af den danske energiforsyning. Dansk Solcelleforening ønsker, at der udarbejdes en langsigtet national køreplan for solenergi, hvor VE-teknologier ligestilles så konkurrencen i energimarkedet kan udvikle sig frit,” siger Flemming Kristensen, formand for Dansk Solcelleforening. 

Dansk Solcelleforening har i oktober 2016 gennemført en medlemsundersøgelse om markedet for solceller. Undersøgelsen viser, at reglerne for solceller er så knudrede, at de har alvorlige konsekvenser for branchen.

”Lange sagsbehandlingstider og bureaukratiske regler skræmmer kunderne. De knopskudte regler, som få forstår, fører til øgede omkostninger og tab af ordrer og det udhuler branchen,” siger Flemming Kristensen.

I undersøgelsen vurderer 63 procent af de adspurgte, at reglerne på solcelleområdet er meget vanskelige at forstå for solcellekunderne, og hele 52 % er utilfredse med sagsbehandlingstiden hos Energinet.dk.

Ifølge forskning af bl.a. Gorm B. Andresen og Dansk Solcelleforening vil solceller med dagens energi- og lagerteknikker kunne bidrage med 10 % af det samlede elforbrug i 2025 i Danmark, men det kræver, at rammebetingelserne for solcellemarkedet gøres stabile og transparente for investorer, producenter og den enkelte dansker.

Solceller er en del af fremtiden


”Prisen på strøm for solceller falder. Allerede i dag er solcellerne i mange tilfælde konkurrencedygtig med strømmen fra vindmøller, hvis man bygger store solcelleanlæg,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør for TEKNIQ Installatørernes Organisation, som repræsenterer 2.800 virksomheder bl.a. inden for solcelleinstallation.

”Vi skal sætte strømmen fra solcellerne fri. Vi skal ligestille de vedvarende energiformer. Det vil være en rigtig god idé, hvis samfundet køber solcellestrøm til samme pris, som det i dag giver for strømmen fra vindmøllerne. Det er økonomisk ufornuftigt, at staten giver DONG penge for at producere grøn strøm ved Anholt, når man ikke hjælper familien Jensen og de virksomheder, som leverer strøm fra deres solcelleanlæg, med en tilsvarende støtte for hver kilowatttime,” siger Niels Jørgen Hansen.

TEKNIQ ønsker et frit marked for vedvarende energi, hvor ingen teknologier i udgangspunktet stilles ringere end de andre.

”Hverken solcellerne eller vindenergi skal have særfordele. Jeg håber, politikerne vil tillade de grønne teknologier at konkurrere på lige vilkår. Der er brug for en sammenhængende energipolitik, der går på tværs af teknologierne. Med den kan vi få meget mere grøn energi for de samme penge,” siger Niels Jørgen Hansen.

Ifølge TEKNIQ er udviklingen i dansk solcelleteknologi med i det globale førerfelt.

Solceller er en teknologi i rivende udvikling, og er ifølge Energistyrelsens nyeste LCoE-værktøj, som baseres på tal fra Det Internationale Energiagentur, allerede i dag en meget konkurrencedygtige kilde til grøn strøm i Danmark. I de kommende år falder priserne endnu mere, og der er store samfundsøkonomiske gevinster ved at anvende solcelleenergi. Det er oplagt, at politikerne fremadrettet fokuserer på at skabe solide markedsvilkår og en egentlig køreplan for solcelleenergimarkedet i Danmark. 

Konferencen ”Sæt solcellerne fri”

Solceller kan sammen med vindmøller sikre en smertefri overgang til et fossilfrit Danmark. Solenergi udgjorde i 2015 ifølge Energistyrelsen kun 1,8 % af det samlede danske elforbrug. Ifølge Dansk Solcelleforening og TEKNIQ er det alt for lidt, hvis den grønne omstilling skal lykkes. 

På konferencen ”Sæt solcellerne Fri” vil Dansk Solcelleforening og TEKNIQ i samarbejde med forskere, folketingspolitikere og solcellebranchen sætte fokus på, hvordan der skabes optimale betingelser og vilkår for, at solcelleenergi bliver en større del af Danmarks brug af vedvarende energi. 

Ministeren besøger Racell 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt deltager i åbningen af Solcellekonferencen, men inden da er han inviteret på virksomhedsbesøg hos Racell, som leverer innovative solcellemoduler, idet de udfordrer den nuværende arkitektur af solcellemoduler. 

Racell har med innovation netop firedoblet den effekt, der kan skabes i et solcellepanel og samtidig gjort panelerne tyndere og hurtigere at montere. Racell har haft stor glæde af EUDP-ordningen og investerer i at kunne mere end fordoble produktionen på det højteknologiske fabrikationsanlæg i Albertslund.

Dansk Solcelleforening og TEKNIQ vil med virksomhedsbesøget og solcellekonferencen belyse, hvordan dansk energipolitik kan skabe langsigtede, transparente og stabile rammebetingelser for vedvarende energi i Danmark. 

På solcellekonferencen ”Sæt solcellerne fri” tager Dansk Solcelleforening og TEKNIQ temperaturen på den aktuelle energipolitik og diskuterer kravene til en langsigtet og mere stabil energipolitik sammen med industrien, folketingspolitikere og forskere. Energi,- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt vil som hovedtaler give sit bud på solcellernes rolle i den grønne omstilling.  

Kontaktinfo:

Flemming Kristensen, formand Dansk Solcelleforening, mobil 20 86 96 38
Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør TEKNIQ, mobil 40 74 43 60

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.