troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

trh@tekniq.dk 

7741 1538

Statslige støttekroner sætter fart på varmepumperne

Til oktober åbner Energistyrelsen for fornyet og forøget støtte til bl.a. boligejere, der ønsker at udskifte deres olie- eller gasfyr med en varmepumpe. TEKNIQ Arbejdsgiverne glæder sig over, at man fra politisk side dermed sætter handling bag ambitionerne om billigere grøn varme til danskerne.

Der er gode nyheder til de danske boligejere, som overvejer at udskifte den fossile opvarmning af deres hjem med en mere miljøvenlig varmepumpe.

I går udsendte Energistyrelsen således udkast til en bekendtgørelse, der vil få stor betydning for, hvor meget du som boligejer kan få i støtte, hvis du vælger at skrotte dit oliefyr, gasfyr, biobrændsel eller elvarme og skifte til en varmepumpe. Bekendtgørelsen er en af i alt tre bekendtgørelser, som sætter konkret handling bag klimaaftalen, der blev indgået før sommerferien. De to øvrige bekendtgørelser fastsætter vilkårene for tilskud til energibesparelser i virksomheder og tilskud til varmepumper på abonnement.

”Det er godt nyt på et tidspunkt, hvor de eksisterende støttepuljer ellers er opbrugt, og vi derfor har oplevet en opbremsning i markedet for varmepumper,” siger Troels Hartung, energipolitisk konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metal, og uddyber:

”Energistyrelsen lægger med bekendtgørelsen op til, at det fx kan udløse omkring 30.000 kr. i støtte, når ejeren af et ganske almindeligt gennemsnitshus ønsker at skifte oliefyret ud med en varmepumpe. Det præcise beløb afhænger af, hvor god en varmepumpe der installeres, og hvor stor bygningen er. Der er tale om et solidt tilskud, som vil motivere endnu flere til at åbne deres hjem for en grønnere varmeløsning,” siger Troels Hartung.

Ændringerne af tilskudspuljerne kommer i kølvandet på klimaaftalen fra juni måned, hvor det bl.a. blev besluttet at fremrykke tilskud til varmepumper, som ellers først skulle træde i kraft 1. januar 2021. Med de nye udkast til bekendtgørelser rykker tilskuddene tættere på.

”Fremrykningen af tilskudspuljen er meget vigtig for at få sat fart på varmepumpesalget igen. Men også i forhold til energispareprojekter i erhvervet oplever vi, at mange projekter bliver skrottet eller udskudt. Det rammer dobbelt hårdt i en periode, hvor den økonomiske aktivitet er udfordret på grund af coronapandemien,” siger Troels Hartung.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har tidligere påpeget en række områder, hvor støtteordningerne med fordel kan forenkles for at gøre det enklere og mindre administrativt tungt for borgere og virksomheder at opnå tilskud.

”Vi har kritiseret det tidligere oplæg til ordningerne, fordi vi har været bekymret for, at der er blevet lagt for mange og unødvendige krav og forhindringer ind, som risikerer at spænde ben for ordningerne, og som gør, at man ikke får det fulde udbytte af de afsatte midler. Det kan hverken borgere, virksomheder, den grønne omstilling eller for den sags skyld politikerne være tjent med. Bl.a. var der tidligere lagt op til, at bygningsejerne skulle konkurrere med hinanden om at levere de bedste energispareprojekter, hvilket ville skabe stor usikkerhed om den enkeltes mulighed for energisparetilskud” siger Troels Hartung.

”Vi er derfor meget tilfredse med, at Energistyrelsen nu har valgt at justere i de enkelte ordninger, så det er mere gennemskueligt for den enkelte, hvilket tilskud de kan få. Dermed bliver det væsentligt lettere at få sat fart på bl.a. konverteringen af oliefyr, energispareprojekter i virksomhederne og optimering af de danske bygninger generelt,” siger Troels Hartung.

Han understreger, at bekendtgørelserne er i høring de næste par uger, og at der stadig kan ske justeringer.

Tilskudspuljer målrettet varmepumper, energiforbedringer af boliger og energieffektiviseringer i erhverv

Politikerne besluttede med klimaftalen fra juni 2020 at fremrykke en række puljer, der skal fremme den grønne omstilling gennem investeringer i energirenoveringer, konverteringer af oliefyr og energieffektivisering af erhvervsvirksomheder.

Energistyrelsen offentliggjorde torsdag den 27. august udkast til reviderede bekendtgørelser for de tre kommende tilskudspuljer, som går under betegnelserne bygningspuljen, erhvervspuljen og skrotningsordningen.

 • Bygningspuljen er målrettet helårsbeboelse og omfatter bl.a. skrotning af olie- og gasfyr, installation af mekanisk ventilation og forbedringer af bygningers klimaskærm.
 • Erhvervspuljen er målrettet erhvervsvirksomheders konvertering væk fra fossile brændsler, energieffektivisering af processer, der ikke kan konverteres til el, samt effektivisering af intern transport med fx gaffeltrucks og traktorer.
 • Skrotningsordningen er målrettet udbredelse af varmepumper på abonnement, som er et forretningskoncept, hvor virksomheder mod betaling ejer og driver varmepumper installeret hos virksomhedernes kunder.

Bekendtgørelserne er i høring de kommende uger, og de nærmere bestemmelser kan derfor ændre sig. Det er dog TEKNIQ Arbejdsgivernes forventning, at evt. ændringer kun vil være begrænsede. Derfor antager vi, at følgende kommer til at være gældende for de tre ordninger:

Bygningspuljen

-       Puljen målrettes bygninger til helårsboliger.

-       Tilskud gives til bl.a.:

 • Konvertering væk fra oliefyr, gasfyr, biomassefyr eller elvarme til luft/vand varmepumpe eller jordvarme tilsluttet vandbårent radiatorsystem. Bygningerne skal være beliggende i områder, der ikke er udlagt til fjernvarme.
 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding
 • Efterisolering af bygningens klimaskærm
 • Konvertering til vandbåren rumvarme

-       Tilskud kan maksimalt udgøre 30 procent af markedsprisen for de enkelte tiltag. For et hus på 130 m2 vil tilskud udgøre:

 • Luft/vand varmepumpe: 26-28.000 kr.
 • Jordvarme: 30-35.000 kr.
 • Balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding: 19.000 kr.
 • Tilskud til øvrige typer energiforbedringer beregnes individuelt.

-       Det er en betingelse for tilskud, at varmepumpen installeres af en VE-godkendt virksomhed.

-       Energistyrelsen forventer at åbne for ansøgninger om tilskud den 15. oktober 2020.

-       Det er bygningsejeren selv, der skal ansøge om tilskud på: statens-tilskudspuljer.dk.

-       Der skal indhentes tilsagn om tilskud, inden arbejdet går i gang.

-       Bekendtgørelsen er i høring frem til den 17. september. Det er muligt at læse udkastet her!

Erhvervspuljen

-       Puljen målrettes:

 • Virksomheders konvertering væk fra fossil energi
 • Tilskud til de processer, som ikke kan konverteres til el
 • Effektivisering og elektrificering af intern transport såsom gaffeltrucks og traktorer

-       Tilskud gives til blandt andet:

 • Ekstern rådgivning eller interne lønomkostninger til projektudvikling
 • Miljøgodkendelse
 • Anskaffelse af nødvendige anlægskomponenter
 • Entreprenørydelser og installation

-       Tilskuddet skal udgøre minimum 10.000 kroner og maksimalt 15 millioner euro.

-       Der kan maksimalt ydes tilskud på syv øre per kilowatt pr. år over tiltagets levetid.

-       Energistyrelsen forventer at åbne for ansøgninger om tilskud den 1. oktober 2020.

-       Tilskud skal ansøges af virksomheden på statens-tilskudspuljer.dk.

-       Energispareprojekterne konkurrerer med hinanden om tilskud ud fra største energibesparelse per støttekrone.

-       Der skal indhentes tilsagn om tilskud, inden arbejdet går i gang.

-       Bekendtgørelsen er i høring frem til den 10. september. Det er muligt at læse udkastet her!

Energisparetilskud til varmepumper på abonnement (skrotningsordning)

-       Puljen målrettes olie- eller gasfyrsejere i områder, der ikke er udlagt til fjernvarme.

-       Tilskud udgør op til 25.000 kr. per varmepumpe.

-       Varmepumpen skal installeres af en VE-godkendt virksomhed.

-       Tilskud til varmepumper på abonnement kan kun udbetales til prækvalificerede virksomheder.

-       For at blive prækvalificeret skal virksomheden opfylde en række kriterier, herunder:

 • Have et organisatorisk setup, der kan håndtere både installation, service og administration af varmepumpen og forholdet til varmekunden
 • Enten selv have rådighed over den fornødne kapital eller have indgået aftale med en investor til minimum at kunne installere 100 varmepumper
 • Have erfaring med installation og service af husstandsvarmepumper
 • Som minimum kunne tilbyde abonnementsløsninger i én region
 • Installere en hovedmåler til elafregning
 • Have ejerskabet af varmepumpen i minimum 10 år
 • Varetage indkøb, installation, drift, vedligeholdelse samt levering af varme
 • Tilbyde en prisstruktur opdelt i:
  • Prisen på varmekundens abonnement angivet i kr. per år
  • Afregning per kWh leveret varme
  • Varmekundens engangsbetaling på installationstidspunktet

-       Der kan maksimalt installeres én varmepumpe per adresse.

-       Ansøgere kan løbende søge om prækvalifikation. Virksomheder kan allerede nu ansøge om prækvalifikation.

-       Energistyrelsen forventer at åbne for ansøgninger om tilskud til prækvalificerede virksomheder den 1. oktober 2020.

-       Bekendtgørelsen er i høring frem til 10. september. Det er muligt at læse udkastet her!TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.