Afskedigelse af elektrikere

Elinstallatøruddannelsen

Ved opsigelse af en medarbejder skal man være opmærksom på de forskellige omstændigheder omkring opsigelsen. Det er bl.a. lønudbetaling, aflevering af værktøj og om medarbejderen bliver opsagt under sygdom.

Timelønnede elektrikere

Fratrædelsen for en elektriker kan ske en vilkårlig dag i ugen. Afskedigelse skal altid ske skriftligt, og det anbefales at anvende de blanketter, som organisationerne har udarbejdet.

Løn og udbetaling

Når en elektriker afskediges, betales løn til normal arbejdstids ophør. Lønudbetaling finder sted på sædvanlig måde i virksomheden og i henhold til Elektrikeroverenskomstens § 9 om lønperioder og lønudbetaling. Husk at tømme S/H-kontoen med sidste lønudbetaling.

Opsigelsesvarsler
For elektrikere, der har været beskæftiget på samme virksomhed i de nedenfor anførte tidsrum (evt. læretid tæller med), gælder følgende opsigelsesvarsler:

  Fra arbejdsgiverside 
Fra elektrikerens side
Efter 3 måneders beskæftigelse
5 arbejdsdage  
Efter ½ års beskæftigelse   2 arbejdsdage
Efter 2 års beskæftigelse 15 arbejdsdage 5 arbejdsdage
Efter 5 års beskæftigelse 20 arbejdsdage 10 arbejdsdage
Efter 8 års beskæftigelse 25 arbejdsdage  

Opsigelse under sygdom eller tilskadekomst
En elektriker, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i 1 år, kan ikke opsiges inden for de første 3 måneder af en fraværsperiode, der skyldes sygdom eller tilskadekomst.

Indtil 1 års ansættelse gælder følgende:
Skyldes uarbejdsdygtigheden tilskadekomst ved arbejde for virksomheden, herunder erhvervsbetinget sygdom, der skyldes arbejde for den pågældende virksomhed, kan medarbejderen ikke opsiges indenfor de første 5 uger af fraværsperioden.

Det er en forudsætning, at den pågældende under fraværsperioden er berettiget til dagpenge i henhold til sygedagpengeloven.

Afskedigelse af akkordindehavere

Ved akkordarbejde står arbejdsgiveren og akkordindehaveren frit i forhold til Elektrikeroverenskomstens almindelige opsigelsesvarsler. Forudsætningen herfor er, at det er påført akkordsedlen. 

Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant kan, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, forøge eller reducere antallet af øvrige i akkorden beskæftigede elektrikere. Akkordindehaveren kan ikke selvstændigt antage eller afskedige, men har påtaleret, hvis han mener, at der sættes for mange eller for få elektrikere på akkorden.

Akkordindehaveren
Akkordindehaveren kan ikke afskediges, med mindre tvingende omstændigheder foranlediger dette. Som tvingende omstændigheder regnes fx arbejdets afbestilling eller udsættelse i længere tid, eller en arbejdsstandsning godkendt af organisationerne.

Akkordindehaveren kan ikke – uden forudgående aftale med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant – forlade arbejdet, forinden den pågældende akkord er færdig, med mindre tvingende omstændigheder foranlediger det. Tvingende omstændigheder er fx sygdom, militærtjeneste eller en arbejdsstandsning godkendt af organisationerne.

Andre akkorddeltagere
Hvis en elektriker ønsker at forlade sin akkord og beviser, at det sker, fordi han tiltræder fast plads eller lignende, bør arbejdsgiveren ikke modsætte sig medarbejderens ret til overskud

Månedslønnede elektrikere (Elektrikeroverenskomstens bilag 1)

Anciennitet regnes fra tidspunktet for indgåelse af aftalen som månedslønnet elektriker. Eventuel læretid og beskæftigelse som timelønnet elektriker tæller således ikke med. Opsigelsesvarslernes længde kan ikke blive kortere, end de var for den pågældende elektriker i henhold til overenskomstens § 6 ved overgang til månedslønnet elektriker.

Hvis den månedslønnede elektrikers kontrakt ophæves, men den pågældende forbliver i virksomheden som timelønnet elektriker, opgøres ancienniteten herefter fra ansættelsens start i virksomheden, i henhold til overenskomstens § 6.

Bestemmelserne i Funktionærlovens § 2 om opsigelse er gældende for ansættelsesforhold for månedslønnede elektrikere.

Den månedslønnede elektriker kan opsiges med 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når den pågældende har fået løn under sygdom i i alt 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder. Opsigelse skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og mens den månedslønnede elektriker endnu er syg. Opsigelsen er gyldig, selv om den pågældende er vendt tilbage til arbejdet inden opsigelsesvarslets udløb.

Aflevering af værktøj ved fratrædelse

Ved fratrædelse bør der inden for den normale arbejdstid afsættes tid til værktøjsoptælling. Kan den fratrædende medarbejder ikke deltage i værktøjsoptælling, eller er han forhindret, bør tillidsmanden repræsentere medarbejderen ved optællingen. Er der ingen tillidsmand i virksomheden, bør arbejdsgiveren udpege et vidne mellem de andre medarbejdere.

Afskedigelses-blanketter

gå til el- overenskomsten

Elektriker-overenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.