Funktionærer

HK

Der benyttes ingen særlige blanketter ved afskedigelse af funktionærer.

Funktionærer

Opsigelse fra virksomhedens side

 • Der gælder ingen regler om varsling for midlertidige arbejdsforhold, der varer under en måned. 
 • Hvis opsigelsen kommer blot én dag for sent,  uanset årsagen hertil,  forlænges varslet med en måned.
  Medarbejderen fratræder med det angivne varsel ved månedens udgang. 

  Arbejdsgiveren skal give funktionæren følgende opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven:

  1 måneds varsel, hvis funktionæren opsiges inden udløbet af 5 måneders ansættelse
  3 måneders varsel, hvis funktionæren opsiges inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse
  4 måneders varsel, hvis funktionæren opsiges inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse
  5 måneders varsel, hvis funktionæren opsiges inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse
  6 måneders varsel, hvis funktionæren opsiges efter en ansættelsestid på 8 år og 7 måneder
 • Varslingen skal ske i udgangen af måneden før. Ønsker man fx at opsige en medarbejder med 4 måneders anciennitet med virkning fra 1. marts, skal det meddeles i udgangen af januar.
 • Opsigelse skal være meddelt skriftligt i måneden før opsigelsesvarslet begynder at løbe. Hvis funktionæren ønsker det, skal arbejdsgiveren skriftligt oplyse om årsagen til afskedigelsen.

Fratrædelsesgodtgørelse - funktionærlovens § 2A

Pr. 1. februar 2015 er der sket en lovændring således at en medarbejder, der har været ansat uafbrudt i 15 år som funktionær i samme virksomhed, ikke længere har krav på en godtgørelse svarende til 2 måneders løn. Men nu blot 1 måneds løn.  Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 og 3 måneders løn.

Såfremt funktionæren med mere end 12 år anciennitet opsiges efter 1. februar 2015, finder de nye regler anvendelse. Disse regler anvender et princip om at alene anciennitetskravet skal være opfyldt af funktionæren. Det er i den forbindelse uden betydning, hvorvidt funktionæren forlader arbejdsmarkedet eller ej.

Det er altid funktionærens anciennitet ved opsigelsesvarslets udløb, der er afgørende for størrelsen af fratrædelsesgodtgørelsen. Medarbejderens ret til fratrædelsesgodtgørelse gælder fra det tidspunkt, hvor han opsiges. Hvis medarbejderen efterfølgende vælger at opsige sin stilling, fordi han for eksempel har fået et andet job, mister han ikke retten til fratrædelsesgodtgørelsen. Her skal dog ancienniteten beregnes i forhold til det faktiske fratrædelsestidspunkt.

120-dages reglen - langvarig sygdom

I ansættelseskontrakten kan arbejdsgiveren indføre et forkortet opsigelsesvarsel i tilfælde af, at funktionæren er syg i mere end 120 dage inden for 12 på hinanden følgende måneder.

Funktionæren skal have oppebåret løn under sygdom i 120 dage.

Hvis funktionæren er syg på begge sider af en weekend, altså både fredag og mandag, så tælles lørdag og søndag med i opgørelse af de 120 sygedage. Selv timer tælles med i opgørelsen. Hvis funktionæren går hjem efter 3 timers arbejde, så tæller de 4,4 timer med i de 120 dage (7,4 timer pr. dag - 3 timer = 4,4 timer).

Sygdomsperioden behøver ikke at være sammenhængende.

Opsigelsesvarslet er i disse tilfælde 1 måned til fratræden ved månedens udgang. Det er en forudsætning, at opsigelsen sker i umiddelbar forlængelse af de 120 dage.

Prøvetid

Hvis der de første 3 måneder er aftalt prøvetid, skal opsigelse ske med mindst 14 kalenderdages varsel. 

Opsigelsen kan gives på en hvilken som helst dag til fratræden 14 dage senere. Vær opmærksom på, at de 14 dages opsigelsesvarsel skal kunne indeholdes i de 3 måneders prøvetid, så medarbejderen fratræder inden udløbet af de 3 måneder.

Ejerskifte

I en virksomhed der skifter ejer medregnes ansættelsestiden før ejerskiftet. 

Opsigelse fra funktionærens side

 • Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel. Opsigelsen skal være meddelt senest sidste dag i måneden før den måned, som betragtes som varslingsmåneden.
 • Det gælder ikke ansættelsesforhold som er af midlertidig karakter, og ikke vedvarer over 1 måned, eller er på prøve og ikke vedvarer ud over 3 måneder. Dog kan der ved skriftlig kontrakt træffes bestemmelse om længere opsigelsesvarsel. Dette skal være under forudsætning af, at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side forlænges tilsvarende.

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.