Afskedigelse - Industri- og vvs-overenskomsten

Ved opsigelse af en medarbejder skal man være opmærksom på de forskellige omstændigheder omkring opsigelsen.

Opsigelsesvarsel 

Herunder kan du læse om reglerne for varsling af opsigelser, herunder 120-dages reglen. 

Timelønnede

Timelønnede under Arbejdsgivernes overenskomst har forskellig opsigelsesvarsel alt efter, om der er tale om timelønnede, der udfører vvs-arbejde, eller der er tale om andre timelønnede, så som Industri – og smede.

Timelønnede, der laver vvs-arbejde, har ikke noget opsigelsesvarsel uanset deres anciennitet. Medarbejderen kan siges op uden varsel, når blot det sker til fratrædelse en fredag ved arbejdstids ophør. Der skal betales løn frem til og med en fredag. Når medarbejderen har 9 måneders anciennitet, skal medarbejderen som kompensation for opsigelsen, have en fratrædelsesgodtgørelse, jfr. Industri- og VVS overenskomstens § 42. Fratrædelsesgodtgørelsens størrelse forøges ved 3 års anciennitet. 

Læs mere om fratrædelsesgodtgørelse her

Har medarbejderen 6 måneders anciennitet og er opsigelsen begrundet i virksomhedens forhold, er der ret til 2 timers frihed med løn på fratrædelsesdagen.
Alle andre timelønnede efter Industri- og VVS overenskomsten har krav på et opsigelsesvarsel, når de har 6 måneders anciennitet. Under 6 måneder kan opsigelsen ske fra dag til dag. Opsigelsesvarslets længde afhænger af ancienniteten, jfr. Industri- og VVS overenskomstens § 36.

Fra arbejdsgiverens side:

 • Efter 6 måneders beskæftigelse 14 dage
 • Efter 9 måneders beskæftigelse 21 dage
 • Efter 2 års beskæftigelse 28 dage
 • Efter 3 års beskæftigelse 56 dage
 • Efter 6 års beskæftigelse 70 dage
 • Medarbejdere, der er fyldt 50 år:
 • Efter 9 års beskæftigelse 90 dage
 • Efter 12 års beskæftigelse 120 dage
Fra medarbejderens side:

 • Efter 6 måneders beskæftigelse 7 dage
 • Efter 3 års beskæftigelse 14 dage
 • Efter 6 års beskæftigelse 21 dage
 • Efter 9 års beskæftigelse 28 dage
Det er ancienniteten på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for opsigelsesvarslerne.

De dage, der indgår i et opsigelsesvarsel for timelønnede, er kalenderdage og regnes fra dagen efter medarbejderen har modtaget opsigelsen. Ancienniteten skal beregnes på opsigelsestidspunktet i modsætning til funktionærer, hvor ancienniteten beregnes på fratrædelsestidspunktet.

Har medarbejderen 6 måneders anciennitet og er opsigelsen begrundet i virksomhedens forhold, er der ret til 2 timers frihed med løn til at søge vejledning i a-kasse/fagforening. Timerne skal placeres hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold.

Har medarbejderen 3 års anciennitet, har denne som udgangspunkt tillige krav på en fratrædelsesgodtgørelse jf. industri-og vvs-overenskomstens §36 stk. 8. Læs mere om fratrædelsesgodtgørelse her

De timelønnede har på tilsvarende vis et opsigelsesvarsel overfor virksomheden.

Opsigelser under sygdom/tilskadekomst

Medarbejdere med 9 måneders anciennitet på virksomheden. Er beskyttet mod opsigelse inden for de første 4 måneder af den periode, hvori de er uarbejdsdygtige på grund af dokumenteret sygdom.

Skyldes uarbejdsdygtigheden uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for virksomheden, er medarbejderen beskyttet mod opsigelse inden for de første 6 måneder af den periode, hvori vedkommende er dokumenteret uarbejdsdygtig på grund af uforskyldt tilskadekomst. Hertil er der ikke et anciennitetskrav. 

Uforskyldt tilskadekomst for virksomheden  omfatter den, der kommer til skade i forbindelse med sit arbejde, hvad enten det sker ved en arbejdsulykke, ved anden pludselig skade eller som følge af en erhvervsbetinget lidelse, som åbenbart  skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. 

Opsigelsesvarsel funktionær og funktionærlignende ansatte

Funktionærer og funktionærlignende ansatte har et opsigelsesvarsel, der måles i måneder. Funktionærer skal opsiges inden udgangen af en måned, og varslets længde afhænger af medarbejderens anciennitet. Anciennitet beregnes fra opsigelsesvarslets udløb. Opsigelsesvarslerne er fra 1 måned til 6 måneder. Der er mulighed for en godtgørelse på 1 eller 3 måneders løn oveni, hvis ancienniteten er på henholdsvis 12 eller 17 år. Læs mere om fratrædelsesgodtgørelse her

Opsigelsesbestemmelser

For ansættelsesforholdet gælder følgende opsigelsesbestemmelser: Ansættelsesforholdet kan opsiges af funktionæren med 1 måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned.

Arbejdsgiveren skal give funktionæren følgende opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven:

 • 1 måneds varsel, hvis funktionæren opsiges inden udløbet af 5 måneders ansættelse
 • 3 måneders varsel, hvis funktionæren opsiges inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse
 • 4 måneders varsel, hvis funktionæren opsiges inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse
 • 5 måneders varsel, hvis funktionæren opsiges inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse
 • 6 måneders varsel, hvis funktionæren opsiges efter en ansættelsestid på 8 år og 7 måneder
For ledere under Lederaftalen er der også mulighed for en fratrædelsesgodtgørelse ud over fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven. Læs mere om fratrædelsesgodtgørelse her

Sygdom og opsigelse er ”120-dages reglen”

Virksomheder kan for funktionærer og funktionærlignende ansatte i ansættelsesbeviset med medarbejdere aftale, at indsætte 120-dages-regelen, som giver virksomheden mulighed for at opsige medarbejderen med et forkortet varsel, hvis medarbejderen har været syg i 120 dage inden for de sidste 12 måneder.

Der er følgende krav til anvendelsen:

120-dages-reglen (funktionærlovens § 5, stk. 2) skal stå direkte anført i ansættelseskontrakten. I modsat fald kan virksomheden ikke benytte sig af reglerne om opsigelse efter 120-dages reglen.

Dernæst skal de 120 sygedage være opstået inden for 12 måneder, men ikke nødvendigvis indenfor et givet kalenderår. De 120 sygedage behøver ikke være i direkte forlængelse af hinanden. Alle sygdomsperioder inden for 12 måneder tæller med.

Virksomhedens opsigelse af medarbejderen skal ske i tilknytning til de 120 sygedage.
Det betyder, at virksomheden ikke kan vente med at opsige medarbejderen til f.eks efter 130 sygedage. Opsigelse skal efter gældende retspraksis ske mellem 121 og 129 sygedage. Hvis medarbejderen har været syg i mindre end 121 dage eller mere end 129 dage, skal virksomheden sige medarbejderen op med almindeligt varsel.

Opsigelsesvarslet er 1 måned til en måneds udgang. Medarbejderen skal fratræde ved udgangen af en måned, uanset på hvilket tidspunkt medarbejderen er blevet opsagt. Hvis eksempelvis medarbejderen bliver opsagt den 6. november på grund af 120-dages-reglen, skal vedkommende fratræde sin stilling den 31. december.

Virksomheden ska være særligt opmærksom på, at sygdom der efter Ligebehandlingsloven må karakteriseres som et handicap for medarbejderen, ikke kan medgå i optælling af sygdom efter 120-dages reglen.


Senest opdateret 08-11-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.