Fratrædelsesgodtgørelse

Når en medarbejder bliver opsagt, kan vedkommende have krav på en fratrædelsesgodtgørelse. Læs mere herunder.

Fratrædelsesgodtgørelse (funktionærer og funktionærlignende, FUL § 2A)

For medarbejdere omfattet af funktionærlovens regler skal der betales en særlig fratrædelsesgodtgørelse, såfremt funktionæren fratræder sin stilling, når der er opnået mere end 12 års anciennitet i virksomheden.

Uagtet ovenstående indeholder funktionæroverenskomsterne bestemmelser, hvorefter at medlemmer af henholdsvis TL og HK, ansat på overenskomstens område, med (blot) 10 års anciennitet, som opsiges som følge af virksomhedens forhold, udbetales godtgørelse på 1 måneds løn i forbindelse med fratræden.

Godtgørelsen udbetales efter samme regler, som de der følger af funktionærlovens § 2A.

For medlemmer af TL og HK med mere end 12 års anciennitet udbetales alene fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2A.

Uanset eksisterende pensionsordninger (arbejdsmarkedspension) skal fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2A udbetales, såfremt funktionæren fratræder før det fyldte 67. år.

Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal virksomheden ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn.

Ved beregning af anciennitet tages der udgangspunkt i den af funktionæren optjente anciennitet på tidspunktet for funktionærens endelig fratrædelse – altså inklusiv opsigelsesvarsel. Samme forhold gør sig gældende for funktionærlignende ansatte, hvor ancienniteten optjent i virksomheden som timelønnet også medregnes i den samlede anciennitet.

Retten til fratrædelsesgodtgørelse erhverves dog kun ved opsigelse fra virksomhedens side.

Godtgørelsen bortfalder ikke, dersom funktionæren efter opsigelse fra arbejdsgiverens side selv kontraopsiger sin stilling.

Såfremt en opsagt funktionær gør sig skyldig i grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, vil dette konkret betyde at funktionærens tidligere erhvervet ret til godtgørelse bortfalder.  

Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes på grundlag af funktionærens indtægt ved fratrædelsen inkl. de i funktionærlovens § 17a omhandlede vederlag (eksempelvis tantieme og gratiale).

Feriegodtgørelse medregnes ikke. Værdien af fri kost og bolig, fri telefon og ret til privat kørsel i firmabil medregnes. Ligeledes medregnes fast påregnelige ekstraindtægter vedr. overarbejde, aften- og natarbejde, søn- og helligdagsarbejde, ulempetillæg. Efter Højesteretspraksis medregnes ligeledes virksomhedens pensionsbidrag ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse efter § 2A.

Retten til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a og relevant funktionæroverenskomst opnås også, såfremt en funktionær (eksempelvis funktionærlignende medarbejder) fratages sin funktionærstatus for at varetage en ny stilling i virksomheden som eksempelvis timelønnet medarbejder. Efter retspraksis er det ikke afgørende, hvorvidt medarbejderen forlader virksomheden eller ej, når (blot) medarbejderen mister sin funktionærstatus.

Ledere under Lederaftalen

Ledere under Lederaftalen har krav på en godtgørelse efter Lederaftalen § 12, når lederen er fyldt 50 år, men ikke 65 år på fratrædelsestidspunktet, og som har været uafbrudt beskæftiget som leder i 10 år på opsigelsestidspunktet, krav på en fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneders løn. Funktionærlovens § 2 a gælder herudover.

Fratrædelsesgodtgørelse (timelønnede industri- og smedemedarbejdere jf. industri- og vvs-overenkomsten)

De timelønnede industri- og smedemedarbejdere med en anciennitet på henholdsvis 3, 6 og 8 år, har krav på en fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fratræden, når medarbejderne er blevet opsagt. Følgende betingelser skal opfyldes:

  • Det er ancienniteten på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fortsætter en lærling efter afslutningen af sin uddannelse som timelønsansat, regnes ancienniteten fra læreforholdets begyndelse.
  • Medarbejderen må ikke selv være årsag til opsigelsen. Hvis opsigelsen for eksempel skyldes samarbejdsvanskeligheder, manglende overholdelse af mødetider eller andre forhold, som berettiger til en opsigelse af medarbejderen - som regel efter forudgående advarsler - skal der ikke betales fratrædelsesgodtgørelse.
  • Medarbejderen skal ved sin fratræden blive arbejdsløs og overgå til dagpenge. Medarbejderen må ikke gå på pension, førtidspension eller for eksempel aftjene værnepligt.
  • Medarbejderen skal være A-kasse-forsikret svarende til den reelle arbejdstid - for eksempel fuldtidsforsikret, hvis medarbejderen arbejder på fuld tid.
  • Medarbejderen skal være timelønnet uden bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. Det vil sige, at funktionærlignende medarbejdere og tillids- og sikkerhedsrepræsentanter ikke har krav på fratrædelsesgodtgørelse.
  • VVS-medarbejdere har særlige opsigelsesregler og er ikke omfattet af fratrædelsesgodtgørelsen. Virksomheden kan læse mere i Industri- og VVS overenskomstens  § 42.
  • Medarbejdere, der én gang har modtaget fratrædelsesgodtgørelse og som ansættes i virksomheden igen, får først ret til fratrædelsesgodtgørelse efter at have været ansat på ny i henholdsvis 3, 6 og 8 år.
Sådan beregnes fratrædelsesgodtgørelsen
Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes som forskellen mellem dagpengebeløbet pr. måned og månedslønnen minus 15 procent. Lønnen opgøres på grundlag af den løn, som medarbejderen ville have fået under sygdom. Beløbet ganges med henholdsvis 1, 2 og 3 ved henholdsvis 3, 6 og 8 års anciennitet og udbetales ved fratrædelsen eller i umiddelbar forlængelse heraf. Godtgørelsen kan minimum udgøre kr. 2.500,- pr. måned og maksimum kr. 15.000,- pr. måned. Virksomheden kan forlange, at medarbejderen underskriver en tro- og love erklæring om opfyldelse af betingelserne i lighed med tro- og love erklæring ved udbetaling af g-dage.

Fratrædelsesgodtgørelsen til VVS'ere jf. industri- og vvs-overenskomstens §42


Medarbejdere med 9 måneders anciennitet har ret til en fratrædelsesgodtgørelse på kr. 9.228,40. Har medarbejderen 3 års anciennitet betales yderligere kr. 2.374,90.

Fratrædelsesgodtgøren betales ikke, hvis medarbejderen indenfor 4 uger efter opsigelsen afslår genansættelse på hidtidige vilkår uden at have anden beskæftigelse.


Senest opdateret 08-11-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.