Afskedigelse af vvs'ere

VVS og gasintallatør i udlandet

Læs om reglerne for afskedigelse af timelønnede og akkordindehavere.

Det følger af overenskomsterne på VVS-området, at fratrædelse kun kan finde sted ved kalenderugens afslut­ning. Afskedigelse bør altid ske skriftligt, og det anbefales at anvende de af organisationerne udarbejdede opsigelsesblanketter.

Opsigelsesvarsler

For medarbejdere, der uden anden afbrydelse har været be­skæftiget på samme virksomhed i mindst 9 måneder, gælder følgende op­sigelsesvarsel:
  • Fra arbejdsgiverside 10 arbejdsdage
  • Fra medarbejderside 5 arbejdsdage
  • Forud for læreforholdets afslutning skal lærlingen have et opsi­gelsesvarsel på 10 arbejdsdage, såfremt ansættelsesforholdet ikke ønskes fortsat efter lærekontraktens udløb.

Anciennitet

Læretiden efter det fyldte 18. år medregnes i ancienniteten.

Medarbejdere, som afbrydes midlertidigt i ansættelsesforholdet på grund af arbejdsmangel, generhverver den opnåede ancien­nitet og det eventuelle opsigelsesvarsel ved genansættelse i fir­maet inden 60 arbejdsdage efter afbrydelsen.

Opsigelse under ferie

Medarbejdere, som efter foranstående har krav på opsigelses­varsel, kan ikke afskediges under ferie. Disse medar­bejdere kan ikke sige op under ferie.

Opsigelse under sygdom

En medarbejder, der har været beskæftiget uafbrudt i virksom­heden i 9 måneder, kan ikke opsiges inden for de første 3 må­neder af en fraværsperiode, der skyldes sygdom eller tilskade­komst. Det er en forudsætning, at den pågældende under fra­værsperioden er berettiget til dagpenge i henhold til Sygedag­pengeloven.

Akkordarbejde

  • Hvis akkorddeltagere eller arbejdsgiver under en løbende akkord ønsker at frigøre en akkordholder fra sit hverv - eller akkordholderen selv ønsker sig frigjort - kan der optages lokal forhandling herom.
  • Såfremt der ikke opnås lokal enighed mellem parterne ved lokal forhandling, kan spørgsmålet drøftes ved et møde under organisationernes medvirken.
  • Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, kan spørgsmålet ikke gøres til genstand for fagretlig behandling, og det bestående akkordforhold ændres ikke.
  • Hvis en akkordholder - uanset ovenstående - forlader akkorden i utide, mister akkordholderen alle økonomiske krav og rettigheder i akkorden.
  • Såfremt akkorddeltagere eller arbejdsgiver under en løbende akkord ønsker at frigøre en akkordholder fra sit hverv, bør virksomheden kontakte TEKNIQ herom.

Særligt for funktionærlignende ansættelsesforhold

I tilfælde af opsigelse i et funktionærlignende ansættelsesforhold (VVS-overenskomstens punkt 25) regnes opsigelsesvarslets længde for begge parter efter reglerne i funktionærlovens § 2.

Organisationerne er enige om, at opsigelsesvarslernes længde ikke kan blive kortere end de i henhold til overenskomsten opnåede ved overgang til funktionærlignende ansættelse.

Opsigelse kan finde sted under sygdom, hvis der er en saglig begrundelse for det.

Det kan i den enkelte kontrakt aftales, at medarbejderen kan opsiges med en måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når den pågældende inden for et tidsrum af 12 måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og mens den pågældende endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at medarbejderen er vendt tilbage til arbejdet, efter at opsigelsen er sket.

Aflevering af værktøj ved fratrædelse

Hvor medarbejderen forlader virksomheden/arbejdspladsen, skal den fornødne tid afsættes til værktøjsoptælling inden for den normale arbejdstid. Optællingen skal afsluttes, inden fra­trædelse kan finde sted. Nægter den fratrædende medarbejder at deltage i værktøjsoptælling, eller er han forhindret, kan tillids­manden re­præsentere medarbejderen ved optællingen, efter at denne har forladt virksomheden. Er der ingen tillidsmand i virksomheden, kan arbejdsgiveren ud­pege et vidne mellem de andre medarbejdere.

Kompetenceudvikling

Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 2 år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er efter anmodning herom berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus.

Afskedigelses-blanketter

Gå til vvs-overenskosmten 

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.