Tillidsrepræsentanter og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø

TEKNIQ Arbejdsgivernes overenskomster sætter rammerne for tillidsrepræsentanter. I Lederaftalen er der ingen tillidsmandsregler, men regler for en talsmand.

Tillidsrepræsentantens funktion

 • Tillidsrepræsentanten skal medvirke til at fremme et roligt og godt samarbejde på virksomheden
 • Tillidsrepræsentanten skal efter anmodning deltage i behandling af uoverensstemmelser på arbejdspladsen og kan frit rette henvendelse til sit forbund, hvis der ikke opnås enighed med arbejdsgiveren.
 • Tillidsrepræsentanten kan efter forudgående underretning forlade sit arbejde for at varetage sit hverv
 • Deltagelse i møder foranlediget af arbejdsgiveren betales med sædvanlig løn (ved akkord – gennemsnitsfortjeneste). Ved deltagelse i møder foranlediget af forbundet betales ingen løn 
 • Der gives så vidt muligt frihed til deltagelse i kurser for tillidsrepræsentanter.  

Honorar

 • Valggrundlag op til og med 49 medarbejdere betales et årligt honorar på kr. 9.000
 • Valggrundlag mellem 50 og 99 medarbejdere betales et årligt honorar på kr. 16.500 
 • Valggrundlag på 100 medarbejdere eller derover betales et årligt honorar på kr. 33.000

Særligt for tillidsrepræsentanter på el-området

Tillidsrepræsentanten skal orienteres om ansættelse af elektrikere og har påtaleret, hvis der forekommer urimeligheder ved ansættelser eller afskedigelser.

Valg
 • Der kan vælges tillidsrepræsentant på virksomheder med mindst 5 elektrikere.
 • På virksomheder med flere afdelinger kan der vælges flere tillidsrepræsentanter, når antallet er opfyldt for hver afdeling.
 • Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige elektrikere (medlemmer af Dansk El-Forbund), der har arbejdet mindst 1 år i de sidste 2 år på den pågældende virksomhed. Hvis færre end 5 opfylder anciennitetskravet, suppleres med elektrikere med mindst 6 måneders anciennitet.
 • Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere.
 • Virksomheden kan kræve, at mindst halvdelen af de ansatte på valgtidspunktet skal have deltaget i valget.
 • Valget er ikke gyldigt før det er godkendt af Dansk El-Forbund og der er givet meddelelse til TEKNIQ Arbejdsgiverne. TEKNIQ Arbejdsgiverne skal gøre indsigelse inden 3 uger herefter,
 • Hvor de formelle krav til valg af tillidsrepræsentant ikke er opfyldt, kan medarbejderne udpege en talsmand. 
 • På virksomheder med 3 eller flere tillidsrepræsentanter kan der efter ved lokal enighed vælges en fælles tillidsrepræsentant.
Ophør/afskedigelse
 • Tillidsrepræsentanten kan til enhver tid nedlægge sit hverv.
 • Hvis virksomheden har færre end 5 ansatte i mere end 3 måneder kan arbejdsgiveren skriftligt bringe hvervet til ophør
 • Afskedigelse af tillidsrepræsentanten skal begrundes i tvingende årsag. Afskedigelse kan kun ske efter behandling på et mæglingsmøde begæret af arbejdsgiveren/TEKNIQ Arbejdsgiverne, og ansættelsen kan ikke bringes til ophør, før den fagretlige behandling er afsluttet
 • Opsigelsesvarsel 5 måneder (hvis valgt i mere end 5 år sammenhængende – 6 måneders varsel). Ved afskedigelse på grund af arbejdsmangel er varslet 56 kalenderdage
 • Efter ophør som tillidsrepræsentant i mere end 1 år - 6 ugers forlænget opsigelsesvarsel for timelønnede

Særligt for tillidsrepræsentanter på vvs-området

Tillidsrepræsentanten skal orienteres om forestående afskedigelser og har påtaleret, hvis der forekommer urimeligheder ved ansættelser eller afskedigelser. Ved flytning af medarbejdere mellem to afdelinger skal begge tillidsrepræsentanter orienteres.

Valg
 • Der kan vælges en tillidsrepræsentant på virksomheder med mindst 4 medarbejdere.
 • På virksomheder med flere geografisk adskilte afdelinger kan der vælges flere tillidsrepræsentanter, når antallet er opfyldt for hver afdeling.
 • Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de medarbejdere, der har været beskæftiget mindst 9 mdr. i den pågældende virksomhed.
 • Hvis færre end fire medarbejdere opfylder anciennitetskravet, suppleres med medarbejdere med længst anciennitet.
 • Valget meddeles virksomheden (og den lokale afdeling af forbundet). Virksomheden skal gøre indsigelse overfor forbundets lokalafdeling senest 10 arbejdsdage efter meddelelse om valget
Ophør/afskedigelse
 • Tillidsrepræsentanten kan til enhver tid nedlægge sit hverv.
 • Hvis virksomheden har færre end 4 ansatte i mere end 3 måneder bortfalder hvervet, medmindre der indgås skriftligt aftale med arbejdsgiveren om opretholdelse.
 • Afskedigelse af tillidsrepræsentantet skal begrundes i tvingende årsag. Hvis forbundet finder afskedigelsen uberettiget kan sagen behandles fagretligt. Behandlingen startes inden 1 uge og afsluttes hurtigst muligt
 • Opsigelsesvarsel for tillidsrepræsentanten er som for øvrige svende, ved virksomhedsophør dog forlænget med 6 uger
 • Erstatning for uberettiget afskedigelse kan udgøre op til 1 års løn  

Særligt for tillidsrepræsentanter på HK- og TL-området

Det anbefales, at tillidsrepræsentanten orienteres om forestående ansættelser og afskedigelser.

Valg
 • Tillidsrepræsentant vælges på virksomheder med mindst 5 HK- eller TL-funktionærer
 • På virksomheder med flere afdelinger kan der vælges flere tillidsrepræsentanter, når antallet er opfyldt for hver afdeling.
 • Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mere end 9 måneders anciennitet. Hvis færre end 5 opfylder anciennitetskravet, suppleres med de funktionærer, der har længst anciennitet.
 • Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige medarbejdere.
 • Valget er ikke gyldigt før det er godkendt af HK/TL og der er givet meddelelse til TEKNIQ. TEKNIQ skal gøre indsigelse inden 2 uger herefter,
 • Hvis tillidsrepræsentanten er fraværende, kan medarbejderne udpege en stedfortæder, som i sin funktionsperiode har samme beskyttelse som tillidsrepræsentanten.
 • På virksomheder hvor der ikke kan vælges en HK-/TL-tillidsrepræsentant, kan funktionærerne lade en anden faggruppes tillidsrepræsentant varetage deres interesser.

Ophør/afskedigelse
 • Tillidsrepræsentanten kan til enhver tid nedlægge sit hverv.
 • Hvis antallet af HK-/TL-funktionærer falder til under 5, bortfalder hvervet, medmindre parterne lokalt aftaler andet
 • Afskedigelse skal begrundes i tvingende årsag. Afskedigelse kan kun ske efter behandling på et mæglingsmøde begæret af arbejdsgiveren/TEKNIQ, og ansættelsen kan ikke bringes til ophør, før den fagretlige behandling er afsluttet
 • Opsigelsesvarsel i henhold til Funktionærloven

Lederområdets regler om talsmænd

I Lederaftalen er der ingen tillidsmandsregler, idet tillidsmandsbegrebet er tilknyttet de traditionelle lønmodtagerforbund. Der er dog i Lederaftalens § 14 bestemmelser om Talsmænd, som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med tillidsmandsbestemmelserne.

Valg
 • Der kan vælges talsmand på virksomheder med mindst 10 ledende funktionærer.
 • Arbejdsgiveren har påtaleret, hvis han ikke kan anerkende en valgt talsmand. Påtalen skal afgives overfor Ledernes Hovedorganisation senest 1 måned efter valget.
Funktion
 • Talsmanden skal på ledernes vegne forhandle spørgsmål af interesse for lederne, så som arbejdsforhold, ferielægning, generelle lønforhold samt ansættelses- og afskedigelsesprincipper
Ophør/afskedigelse
 • Talsmanden kan til enhver tid nedlægge sit hverv.
 • Afskedigelse må ikke ske som følge af lederens virke som talsmand. Inden talsmanden afskediges skal Ledernes Hovedorganisation underrettes og have mulighed for inden 8 dage at begære forhandling om afskedigelsen.
 • Opsigelsesvarsel i henhold til Funktionærloven

Særligt for virksomheder som tidligere var medlem af Arbejdsgiverne 

For virksomheder, der tidligere var medlem hos Arbejdsgiverne, gælder nedenstående valgregler. Reglerne søges samordnet ved den kommende overenskomstfornyelse: 

Tillidsrepræsentant - Industri og vvs-overenskomsten

Medarbejderne har mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant når de er flere end 5 medarbejdere i en faggruppe. Hvis der er over 5 medarbejdere under overenskomstområdet – men under 6 medarbejdere i den enkelte faggruppe, ufaglærte, smede og vvs’ere, så kan der vælges en fælles tillidsrepræsentant.

Der foretages en skriftlig afstemning blandt de medarbejdere, der på valgtidspunktet er beskæftiget i virksomheden eller i den pågældende afdeling. Valget er kun gyldigt, når over halvdelen af medarbejderne har stemt på den pågældende.

Uorganiserede eller medlemmer af de ikke overenskomstbærende forbund samt lærlinge, udgør en del af valggrundlaget.

Det er imidlertid kun medlemmer af de overenskomstbærende forbund, som kan vælges. Ligeledes skal den pågældende være fyldt 18 år, være blandt de anerkendte og dygtige medarbejdere og have arbejdet mindst 9 måneder i de sidste 2 år på den pågældende virksomhed.

Valget er først gyldigt, når det er godkendt af forbundet og meddelt til Arbejdsgiverne, der har 15 arbejdsdage til at gøre indsigelser. I praksis er muligheden for indsigelser meget begrænsede.

Opsigelse – se afsnittet om opsigelse af medarbejdernes repræsentanter her

Tillidsrepræsentant HK overenskomsten

De organiserede medarbejdere kan af deres midte vælge en til at være deres tillidsrepræsentant for arbejdsgiveren.
I virksomheder, der beskæftiger 5 organiserede medarbejdere eller der­under, kan der dog kun vælges tillidsrepræsentant, såfremt parterne er enige herom.

Tillidsrepræsentanten, der kan være deltidsbeskæftiget, såfremt særlige forhold taler herfor, vælges blandt de organiserede, anerkendt dygtige medarbejdere, der har været ansat mindst et år i en sammenhængende periode i den pågældende virksomhed.

Hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst 5, suppleres dette tal med de organiserede medarbejdere, der har arbejdet der længst.En elev kan ikke vælges som tillidsrepræsentant.
I en virksomhed med filialer eller geografisk adskilte afdelinger kan en medarbejder kun vælges som tillidsrepræsentant for det sted, hvor på­gældende er beskæftiget.

Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af Handels og Kontorfunktio­nærernes Forbund i Danmark og Arbejdsgiverne.Dette skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget.
Eventuel indsigelse fra arbejdsgiverens side mod det foretagne valg skal være forbundet/afdelingen i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget.

Organisationerne er enige om det ønskelige i, at flest mulige stemmebe­rettigede deltager i valg af tillidsrepræsentant.

Ved sin godkendelse garanterer forbundet, at alle stemmeberettigede har været sikret mulighed for at deltage i valget.

Såfremt der ikke tidligere har været tillidsrepræsentant på virksomhe­den, skal der, såfremt parterne er enige herom, afholdes et formøde, hvor lokale repræsentanter fra organisationerne deltager.

På virksomheder, hvor betingelserne for at vælge tillidsrepræsentant ikke er opfyldt, kan medarbejderne vælge at lade sig repræsentere af en anden faglig gruppes tillidsrepræsentant, såfremt der kan opnås enighed herom, faggrupperne imellem. Et sådant valg skal meddeles virksomheden.Ligeledes skal det medde­les virksomheden, hvis medarbejderne på et senere tidspunkt beslutter ikke længere at lade sig repræsentere ved en anden faglig gruppes til­lidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentant TL overenskomsten

I virksomheder, hvor der beskæftiges over 4 teknikere under overenskomstens område, kan der vælges en tillidsrepræsentant. Kommer antallet af teknikere ned på 4 eller derunder, bortfalder stillingen som tillidsrepræsentant, medmindre parterne aftaler at opretholde stillingen som tillidsrepræsentant.

I virksomheder med 4 teknikere eller derunder kan parterne aftale, at der alligevel vælges en tillidsrepræsentant.

Hvor der er tale om geografisk adskilte filialer/afdelinger kan der dog vælges en tillidsrepræsentant for det sted, hvor den pågældende er beskæftiget, såfremt de under stk. 1 og 3 nævnte betingelser er opfyldt.

Tillidsrepræsentanten vælges blandt anerkendte, dygtige teknikere, der har været ansat mindst 9 måneder i én ubrudt periode i den pågældende virksomhed. En praktikant kan ikke vælges som tillidsrepræsentant. Hvor sådanne teknikere ikke findes i et antal af over 4, suppleres der op til dette tal blandt de medlemmer, der har arbejdet længst i virksomheden. Parterne er enige om at anbefale, at valget sker ved skriftlig afstemning.

Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af Teknisk Landsforbund og Arbejdsgiverne. Meddelelse om valget skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget.
Når valget er kommet til arbejdsgiverens kendskab, indtræder tillidsrepræsentantbeskyttelsen.

Parterne er enige om at anbefale, at den nyvalgte tillidsrepræsentant snarest efter valget gives mulighed for at deltage i TL’s tillidsrepræsentantuddannelse.

Parterne er enige om, at hvor det er muligt, bør der vælges en tillidsrepræsentant. Hindringer herimod må ikke lægges, såfremt valget er i overensstemmelse med stk. 1-4.

Eventuel indsigelse fra arbejdsgiverens side mod det foretagne valg, skal være forbundet i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget. Uoverensstemmelse om pågældendes valgbarhed kan afgøres i henhold til overenskomstens § 27.

Såfremt der ikke tidligere har været tillidsrepræsentant på virksomheden skal der, såfremt parterne er enige herom, afholdes formøde, hvor lokale repræsentanter fra organisationerne deltager. Den omstændighed, at en tekniker vælges til tillidsrepræsentant, kan ikke give anledning til, at pågældendes løn- og ansættelsesforhold forringes.

Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kurser eller lignende, kan der efter aftale med arbejdsgiveren udpeges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten.

En således udpeget stedfortræder har i den periode, hvori han fungerer, den samme beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant, såfremt han opfylder betingelserne for at kunne vælges til tillidsrepræsentant.


Senest opdateret 16-07-2019

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.