Dagpenge og refusion

Tilskud til lærlinge

Hvornår en person har ret til betaling af dagpenge under fravær på grund af sygdom fremgår af Sygedagpengeloven, der fungerer sammen med funktionærlovens regler og overenskomsternes bestemmelser om ret til løn under sygdom.

Dagpenge fra kommunen

For at få ret til dagpenge fra kommunen er det en forudsætning, at lønmodtageren har været tilknyttet arbejdsmarkedet de sidste 26 uger før sygdommens indtræden og i denne periode har været beskæftiget i mindst 240 timer.

Dagpenge fra arbejdsgiveren efter 8 uger

Lønmodtagere, der ikke får løn under sygdom (elektrikere, vvs-montører og industriansatte) har ret til dagpenge fra arbejdsgiveren i den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 dage. Dog skal lønmodtageren have været ansat hos arbejdsgiveren de sidste 8 uger før sygefraværet og i denne periode have været beskæftiget i mindst 74 timer. 

Hvis en medarbejder, der ikke har ret til fuld løn under sygdom, bliver syg indenfor de første 8 ugers ansættelse er der derfor ingen pligt for arbejdsgiveren til at betales sygedagpenge. Fraværet skal dog anmeldes af arbejdsgiver over for kommunen inden 1 uge efter 1. fraværsdag. 


Arbejdsgiveren skal kun betale sygeløn/-dagpenge til fratrædelsesdagen. Herefter overgår medarbejderen til sygedagpenge fra kommunen, hvis han/hun stadig er sygemeldt.

Refusion

Når en arbejdsgiver yder løn til en medarbejder under sygdom, indtræder arbejdsgiveren i medarbejderens ret til dagpenge. 

I det omfang en virksomhed, ud over arbejdsgiverperioden på 30 dage, betaler hel eller delvis løn til en medarbejder under sygdom, har virksomheden ret til at få refunderet de sygedagpenge medarbejderen ellers ville have haft ret til at få udbetalt af kommunen. 

Det er en betingelse for at modtage sygedagpenge og for virksomhedens refusionsret, at medarbejderen, ud over at opfylde beskæftigelseskravet, er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og at fraværet anmeldes og dokumenteres overfor virksomheden. 

Hvis sygdommen er graviditetsbetinget, medarbejderen er i flexjob, eller der er indgået en § 56-aftale med medarbejderen, har virksomheden dog ret til refusion af sygedagpenge fra 1. fraværsdag. 

Virksomheden skal anmelde sygefraværet i NemRefusion på virk.dk senest 5 uger efter 1. fraværsdag, hvis virksomheden betaler hel eller delvis løn under sygdom. Hvis anmeldelsen ikke foretages rettidigt, får virksomheden først refusion fra det tidspunkt, fraværet anmeldes. 

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 

En mindre privat arbejdsgiver kan tegne en forsikring, som giver arbejdsgiveren ret til refusion fra kommunen fra lønmodtagerens 2. fraværsdag.
 
Virksomhedens mulighed for at tegne forsikring er afhængig af virksomhedens lønsum, og forsikringspræmien beregnes på baggrund heraf. 


Senest opdateret 08-11-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.