Eloverenskomsten om sygeløn

Hvornår en elektriker har ret til sygeløn afhænger af, om han er time- eller månedslønnet.

Sygelønnen er i Elektrikeroverenskomsten defineret således:

Ved fravær på grund af sygdom betales et beløb svarende til sædvanlig timeløn ved tidlønsarbejde.

Eftersom sygelønnen skal svare til ”sædvanlig løn ved tidlønsarbejde”, er det overenskomststridigt at modregne tillæg, som udbetales hver lønperiode på alle produktive timer.

Kun hvor der er tale om en bonusordning, som udbetales i andre tidsintervaller – fx kvartalsvis – kan et tillæg for fx fakturerbare timer holdes uden for sygelønsberegningen.

Da sygelønsbestemmelsen ikke kan fraviges ved lokalaftale med tillidsrepræsentanten, kan man ikke i en lokalaftale for tidlønnede fastsætte en generelt lavere sats for sygelønnen.

Medarbejdere på akkord

For medarbejdere i akkord er det den individuelt aftalte timeløn, som skal udbetales. Dvs. den timeløn, der er anført på ansættelsesbeviset med eventuelle efterfølgende reguleringer. Sædvanligvis er det også den sats, der anvendes som akkordforskud. Her skal det bemærkes, at man ikke er forpligtet til at betale ”optræk” under sygdom.

Timelønnede 

Medarbejderen har efter 3 måneders ansættelse, krav på sygeløn i 9 uger. Dette fremgår af Elektrikeroverenskomstens § 10. Virksomheden modtager dagpengerefusion fra kommunen efter 30. sygedag.

Arbejdsgiveren skal kun betale sygeløn/-dagpenge indtil fratrædelsesdagen. Herefter overgår medarbejderen til sygedagpenge fra kommunen, hvis han/hun stadig er sygemeldt. 

Tilskadekomst i arbejdstiden

Ved tilskadekomst i arbejdstiden betaler virksomheden løn til medarbejderen i 9 uger – også selvom medarbejderen endnu ikke har været ansat i 3 måneder. Hvis medarbejderen - efter forudgående aftale med virksomheden - må forlade arbejdspladsen på grund af sygdom eller tilskadekomst, betales han/hun for de manglende timer resten af dagen – uanset om der er opnået tre måneders anciennitet.

Sats
Lønnen under sygdom svarer til sædvanlig timeløn. Der opspares ikke til SH-kontoen af sygelønnen.

Tilbagefald 
Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 2 uger fra fraværsperiodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra første fraværsdag i den første fraværsperiode.

Kronisk syge 
Personer, der har indgået en godkendt aftale om kronisk syge (dagpengelovens § 56), er undtaget fra sygelønsordningen. Personen modtager derfor kun den aktuelle sygedagpengesats for den sygdom aftalen vedrører. 

Månedslønnede og funktionærlignende 

Den funktionærlignende eller månedslønnede elektriker har fuld løn under sygdom  - det vil sige fuld løn fra første sygedag og indtil raskmelding. Læs mere i Elektrikeroverenskomsten, Bilag 1 og § 19. 

Ved længerevarende sygdom kan såvel månedslønnede elektrikere som funktionærlignende ansatte opsiges med forkortet varsel på 1 måned efter den såkaldte 120-dages regel.  

Lærlinge 

Lærlinge har fuld løn under sygdom fra første sygedag og indtil raskmelding. 


Senest opdateret 12-01-2021

gå til el- overenskomsten

Elektriker-overenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund

Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.