Vvs-overenskomsten om sygeløn

Hvornår en vvs'er har ret til sygeløn afhænger af, om han er timelønnet eller ansat på funktionærlignende vilkår.

Timelønnede

Medarbejderen har efter 2 måneders ansættelse krav på sygeløn fra virksomheden i 9 uger (vvs-overenskomstens Punkt 11, stk. 1).

Timelønnede har ret til den enkelte medarbejders produktive løn. Der betales under sygdom ikke smudstillæg, tillæg ved skiftende arbejdssteder og tillæg ved rejsearbejde.

Virksomheden modtager dagpengerefusion fra kommunen efter 30. sygedag. Hvis ansættelsen ophører under sygefraværet, skal arbejdsgiveren kun betale sygeløn/-dagpenge til fratrædelsesdagen. Herefter overgår medarbejderen til sygedagpenge fra kommunen, hvis han/hun stadig er sygemeldt.

Ved tilskadekomst i arbejdstiden betaler virksomheden løn til medarbejderen i 9 uger selv om medarbejderen endnu ikke har været ansat i 2 måneder.

Akkordsvende
Timelønnen er for akkordsvende den i virksomheden gældende timeløn. Hvor en sådan ikke er aftalt, betales den i akkordaftalens pkt. 6 aftalte acontoløn.

I timelønnen er indeholdt den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats.

Hvis medarbejderen - efter forudgående aftale med virksomheden - må forlade arbejdspladsen på grund af sygdom eller tilskadekomst, betales han for de manglende timer med ovennævnte løn.

Tilbagefald
Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage fra og med første arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra første fraværsdag i den første fraværsperiode.

Kronisk syge
Personer, der har indgået en godkendt aftale i henhold til dagpengelovens § 56 (kronisk syge), er undtaget fra sygelønsordningen, og arbejdsgiver betaler derfor kun den aktuelle sygedagpengesats for så vidt angår den sygdom aftalen vedrører.

Funktionærlignende

Den funktionærlignende ansatte har fuld løn under sygdom. Dvs. fuld løn fra første sygedag indtil raskmeldingen.

120-dagsreglen
Ved længerevarende sygdom kan en funktionærlignende ansat opsiges med forkortet varsel på 1 måned efter den såkaldte 120-dages regel, når det er aftalt mellem parterne i ansættelsesaftalen.

Lærlinge

Lærlinge har fuld løn under sygdom fra første sygedag og indtil raskmelding.  Voksenlærlinge følger dog reglerne for svende - se vvs-overenskomstens punkt 11 og ovenfor.


Senest opdateret 23-06-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.