Asbest og fortidens synder

Aspest

Asbest er farligt, og der er en række ting, som virksomhederne skal være opmærksomme på, hvis medarbejderne har risiko for udsættelse for asbest. Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så medarbejdere ikke kommer i kontakt med asbest.

Asbest er farligt, og der er en række ting, som virksomhederne skal være opmærksomme på, hvis medarbejderne har risiko for udsættelse for asbest. Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så medarbejdere ikke kommer i kontakt med asbest.

Bygherre har pligt til at foretage de nødvendige forundersøgelser af bygninger for at afgøre, om der er forekomst af asbest eller andre problematiske stoffer.

Det er forbudt at benytte nye eller genbruge gamle asbestholdige materialer. Endvidere må unge under 18 år ikke arbejde, hvor der er risiko for udsættelse for asbest.

Ved arbejde, hvor der er asbest eller risiko for udsættelse af asbest, er det vigtigt at undgå støvdannelse og at bruge den arbejdsmetode, der giver mindst støv.

Medarbejderne skal være instrueret og oplært i, hvordan arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er også vigtigt at informere medarbejderne om, at der ikke må ryges.

Ved udførelse af arbejdet skal entreprenører, som også er arbejdsgivere, føre løbende tilsyn i nødvendigt omfang for at sikre, at arbejdet kan udføres forsvarligt og bliver det.

Er der tvivl om, at der er asbest i et materiale eller i en bygning, skal asbestreglerne følges.

For de arbejdsområder hvor der er risiko for udsættelse for asbest skal Arbejdspladsvurderingen udvides med en kemisk risikovurdering.
Her tages stilling til, hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for asbeststøv, og den beskriver de foranstaltninger, der skal foretages. Risikovurdering danner grundlag for planlægning af, hvordan arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Protokol

Arbejdsgiveren skal registrere de ansatte i en protokol, når der er risiko for, at de ansatte har været udsat for indånding af asbestfibre. Det gælder både ved planlagt asbestarbejde, og hvis udsættelsen sker uforvarende. 

Anmeldelse og registrering

Indvendigt arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale i bygninger skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes. Ligeledes skal andet indvendigt og udvendigt arbejde, hvor ansatte kan blive udsat for asbeststøv eller asbestholdige materialer, også anmeldes til Arbejdstilsynet. 

Arbejde, der kræver anmeldelse til Arbejdstilsynet, må kun udføres af personer med asbestkursus. 

Asbestholdigt affald skal anmeldes til kommunen. 

Alle arbejdsgivere, der skal have udført opgaver på deres (egne) ejendomme, skal registrere de asbestholdige materialer, der er anvendt til indendørs brug og udlevere denne registrering til fx fremmede håndværkere. 

Ved indvendige arbejder med reparation, vedligeholdelse, installation skal der inden arbejdet påbegyndes foretages en registrering af, hvor der er anvendt asbest eller asbestholdige materialer. Registreringen skal vedrøre de dele af arbejdsstedet, hvor de bygningsmæssige foranstaltninger skal gennemføres. Denne registrering skal foretages af arbejdsgiveren.

Fortidens synder 

Ved arbejder i ældre bygninger kan man risikere at blive udsat for forskellige problematiske stoffer som bly, PCB og støv fra gammel mineraluld.

Også her skal der anvendes arbejdsmetoder der støver mindst muligt og egnede personlige værnemidler skal anvendes.Senest opdateret 09-03-2020

Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.