Aftaler indgået ved forbrugerens henvendelse på virksomhedens faste forretningssted

Fjernvarmebranchens registrerings ordning

Hvis forbrugeren ringer og bestiller eller møder op hos installatøren på dennes faste forretningssted (fx kontor, værksted, butik), har forbrugeren krav på en række oplysninger, men aftalen kan ikke uden videre erklæres ugyldig, og forbrugeren har ikke fortrydelsesret.

OBS! Ved aftaler for opførelse af bygning gælder oplysningspligten ikke. Ved bygning forstås fx et helt nyt hus, ombygning eller tilbygning. Dog er der oplysningspligt for aftaler om service-, reparations- og vedligeholdsarbejder på bygninger.

Oplysningspligten

Først og fremmest skal oplysningerne gives inden aftale indgås. De skal gives til forbrugeren på dansk, hvis den erhvervsdrivende har markedsført varen eller tjenesteydelsen på dansk. Oplysningerne skal gives på papir med mindre forbrugeren samtykker i at modtage oplysningerne på et varigt medium.

Medmindre oplysningerne allerede fremgår tydeligt af sammenhængen, skal forbrugeren på en klar og forståelig måde have oplysning om

  1. Varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber i et omfang, der svarer til kommunikationsteknikken og til varen eller tjenesteydelsen, 
  2. Den erhvervsdrivendes identitet og den fysiske adresse, hvor den erhvervsdrivende er etableret, samt eventuelle telefon- og faxnumre og e-mailadresse, 
  3. Den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen inklusive afgifter eller, hvis varens eller tjenesteydelsens art gør, at prisen ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, den måde, hvorpå prisen skal udregnes, samt, hvor det er relevant, alle yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto og enhver anden omkostning eller, hvor disse omkostninger ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, oplysning om, at der kan forekomme sådanne yderligere omkostninger,
  4. Vilkår om betaling, levering, opfyldelse, det tidspunkt, hvor den erhvervsdrivende forpligter sig til at levere varen eller yde tjenesteydelsen, og, hvor det er relevant, den erhvervsdrivendes praksis for klagebehandling,
  5. At købelovens mangelsbegreb finder anvendelse, 
  6. Hvor det er relevant, eftersalgskundebistand og betingelserne herfor, eftersalgsservice og handelsmæssige garantier, 
  7. Hvor det er relevant, aftalens varighed eller for tidsubestemte aftaler eller for aftaler, der forlænges automatisk, betingelserne for at opsige aftalen,
  8. Hvor det er relevant, funktionaliteten, herunder gældende tekniske beskyttelsesforanstaltninger, for digitalt indhold, og
  9. Hvor det er relevant, det digitale indholds evne til at fungere sammen med hardware og software, i henhold til hvad den erhvervsdrivende ved eller med rimelighed burde have vidst. 

Bestemmelsen svarer til den erhvervsdrivendes almindelige oplysningspligt i forbindelse med købsopfordringer. Eksempelvis vil oplysninger om varens karakteristika ofte være tydelige for forbrugeren, blot ved at varen er udstillet i en forretning, hvorfor der ikke skal gives yderligere særskilt oplysning om varen. Forbrugeren vil i disse tilfælde kunne finde oplysninger om varens karakteristika ved en umiddelbar besigtigelse af varen. Hvis dette ikke er tilfældet, fx ved tekniske varer, skal der gives oplysninger om varens karakteristika.

Det følger af markedsføringsloven, at forbrugeren skal have prisoplysninger inkl. moms.

Der gælder herudover særlige informationskrav om energimærkning.




Senest opdateret 21-12-2015

Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.