Aftaler indgået uden for det faste forretningssted og fjernsalgsaftaler

Consor på vvs-energiudd

Hvis aftalen med forbrugeren indgås uden for den erhvervsdrivendens faste forretningssted - fx hos forbrugeren - har forbrugeren krav på en række oplysninger og forbrugeren har fortrydelsesret.

Oplysningerne skal gives til forbrugeren på dansk, hvis den erhvervsdrivende har markedsført varen eller tjenesteydelsen på dansk. Oplysningerne skal gives på papir med mindre forbrugeren samtykker i at modtage oplysningerne på et varigt medium.

Nethandel

Nethandel hører under fjernsalgsaftaler, og følger reglerne herunder. Du kan læse mere om nethandel og e-mærket på forbrug.dk.

Oplysningspligt

Erhvervsdrivende har en særlig oplysningspligt, når aftalen indgås uden for den erhvervsdrivendes faste forretningssted (for eksempel på en messe, ved et kundebesøg i anledning af et vagtudkald), eller ved nethandel.

Oplysningspligten gælder ikke for aftaler om opførelse af bygning. Ved bygning forstås fx et helt nyt hus, ombygning eller tilbygning. Der er oplysningspligt for aftaler om service-, reparations- og vedligeholdsarbejder på bygninger.
Inden aftaler om en vare- eller en tjenesteydelse (serviceaftale) indgås, skal den erhvervsdrivende på en klar og forståelig måde give forbrugeren oplysning om 

 1. varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber i et omfang, der svarer til kommunikationsteknikken og til varen eller tjenesteydelsen
 2. den erhvervsdrivendes identitet og den fysiske adresse, hvor den erhvervsdrivende er etableret, samt eventuelle telefon- og faxnumre og e-mailadresse
 3. hvor det er relevant, identitet og den fysiske adresse på den erhvervsdrivende, som der handles på vegne af
 4. den fysiske adresse på den erhvervsdrivendes forretningssted og, hvor det er relevant, adressen på forretningsstedet for den erhvervsdrivende, som der handles på vegne af, hvis den er forskellig fra den adresse, der er opgivet i overensstemmelse med nr. 3, og hvortil forbrugeren kan indgive eventuelle klager 
 5. den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen inklusive afgifter eller, hvis varens eller tjenesteydelsens art gør, at prisen ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, den måde, hvorpå prisen skal udregnes, samt, hvor det er relevant, alle yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto og enhver anden omkostning eller, hvor disse omkostninger ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, oplysning om, at der kan forekomme sådanne yderligere omkostninger
 6. de samlede udgifter pr. afregningsperiode, hvor der er tale om tidsubestemte aftaler eller abonnementsaftaler, herunder de samlede månedlige udgifter, hvor der er tale om tidsubestemte aftaler eller abonnementsaftaler, der betales med et fast beløb, eller, hvor de samlede udgifter ikke kan udregnes på forhånd, oplysning om, hvordan prisen skal udregnes 
 7. eventuelle omkostninger for forbrugeren ved anvendelse af den pågældende fjernkommunikationsteknik til indgåelse af aftalen, når de beregnes efter en anden takst end grundtaksten 
 8. vilkår om betaling, levering, opfyldelse, det tidspunkt, hvor den erhvervsdrivende forpligter sig til at levere varen eller yde tjenesteydelsen, og, hvor det er relevant, den erhvervsdrivendes praksis for klagebehandling
 9. hvorvidt der er fortrydelsesret, og i givet fald betingelser, tidsfrist og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende, jf. § 20, samt en standardfortrydelsesformular
 10. hvor fortrydelsesretten ikke finder anvendelse, jf. § 18, stk. 2 og 3, at forbrugeren ikke vil kunne gøre fortrydelsesretten gældende, 
 11. hvor det er relevant, under hvilke omstændigheder forbrugeren mister sin fortrydelsesret
 12. hvor det er relevant, at forbrugeren skal betale udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse og i forbindelse med aftaler om fjernsalg, hvis varen i kraft af sin art ikke kan returneres med normal post, udgifterne til returnering af varen 
 13. at forbrugeren ved tilbagetræden fra en tjenesteydelsesaftale, hvis aftalens opfyldelse på forbrugerens udtrykkelige anmodning er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb, skal betale den erhvervsdrivende for rimelige omkostninger i henhold til § 25, stk. 1 og 2
 14. at købelovens mangelsbegreb og øvrige vilkår finder anvendelse
 15. hvor det er relevant, eftersalgskundebistand og betingelserne herfor, eftersalgsservice og handelsmæssige garantier
 16. relevante adfærdskodeks og, hvor det er relevant, oplysning om, hvordan eksemplarer heraf kan fremskaffes 
 17. hvor det er relevant, aftalens varighed eller for tidsubestemte aftaler eller for aftaler, der forlænges automatisk, betingelserne for at opsige aftalen
 18. hvor det er relevant, minimumsvarigheden af forbrugerens forpligtelser i henhold til aftalen
 19. hvor det er relevant, forskud eller andre finansielle garantier, som forbrugeren skal betale eller stille efter anmodning fra den erhvervsdrivende, og betingelserne herfor
 20. hvor det er relevant, funktionaliteten, herunder gældende tekniske beskyttelsesforanstaltninger, for digitalt indhold
 21. hvor det er relevant, det digitale indholds evne til at fungere sammen med hardware og software, i henhold til hvad den erhvervsdrivende ved eller med rimelighed burde have vidst
 22. hvor det er relevant, mulighed for klageadgang og i givet fald om fremgangsmåden ved klage.  
Det følger af markedsføringsloven, at forbrugeren skal have prisoplysninger inkl. moms.

Der gælder herudover særlige informationskrav om energimærkning.   

Fortrydelsesret

Forbrugeren kan træde tilbage fra en aftale (fortrydelsesret), når der foreligger en aftale om fjernsalg eller ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted.
Fortrydelsesretten gælder dog ikke, når aftalen omfatter:
 1. opførelse af bygning
 2. udførelse af service- og tjenesteydelser, hvis leveringen af ydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, og når tjenesteydelsen er fuldt udført, (det betyder, at forbrugeren kan fortryde midt i processen),
 3. levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller har fået et tydeligt personligt præg, 
 4. aftaler om specifikke hastende reparationer eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om
 5. levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, 
 6. levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen, 
 7. levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen.

Hvis installatøren er tilkaldt til en konkret opgave og på stedet anmodes om at udføre ekstraarbejde har forbrugeren fortrydelsesret for ekstraarbejdet. Hvis ekstraarbejdet er påbegyndt skal forbrugeren betale for det, der er udført ind til fortrydelsesretten blev benyttet.

Fortrydelsesfristen er 14 dage, og fortrydelsesretten kan udøves fra den dag, forbrugeren får varen i fysisk besiddelse. Dvs. ikke medregnet de dage, hvor transportøren har varen i sin varetægt. Ved aftaler der vedrører en service- eller tjenesteydelse, gælder fortrydelsesretten fra dagen, hvor aftalen indgås.

Fortrydelsesretten udøves ved, at forbrugeren afgiver en utvetydig erklæring, fx ved et brev, et telefonopkald eller returnering af varen med en klar erklæring om fortrydelse. Kravet om afgivelse af en utvetydig erklæring indebærer, at fortrydelsesretten ikke kan udnyttes ved, at forbrugeren blot undlader at modtage eller indløse en forsendelse fra den erhvervsdrivende, medmindre sådanne handlinger ledsages af en utvetydig erklæring om udnyttelse af fortrydelsesretten. 

Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb anses fristen for overholdt. Det er forbrugeren der har bevisbyrden for at der er afgivet utvetydig fortrydelseserklæring og at denne er afsendt rettidigt. 
Forbrugeren kan benytte fortrydelsesretten selvom varen er taget i brug. Hvis varen er testen på en anden måde end dette ville ske i butikken skal forbrugeren betale for værdiforringelsen.

Forbrugeren skal returnere varen inden 14 dage efter meddelelsen om fortrydelse. Forbrugeren bærer risikoen for varen under returneringen.
Virksomheden skal tilbagebetale det betalte beløb inden til forbrugeren inden 14 dage efter meddelesen om fortrydelse med mindre virksomheden har konkret mistanke om at varen er værdiforringet.


Senest opdateret 21-12-2015

Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.