Indrejserestriktioner

For at begrænse udbredelsen af COVID-19 har Folketinget vedtaget restriktioner i forbindelse med indrejse i Danmark.

Det drejer sig dels om 

Krav om test og isolation efter indrejse i Danmark

Alle, der rejser ind i Danmark, skal som hovedregel testes og gå i selvisolation i 10 dage efter indrejse eller til en negativ PCR-test foreligger tidligst på fjerdedagen efter indrejse. Der gælder en række undtagelser fra reglerne.

Få svar på de mest stillede spørgsmål i forbindelse med kravene om test og isolation efter indrejse i Danmark:

FAQ om test og isolation i forbindelse med indrejse til Danmark

Udlændinge, der ikke har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, skal for at rejse ind i Danmark kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er højst 24 timer gammel på indrejsetidspunktet. Derudover skal de også have et anerkendelsesværdigt formål. De anerkendelsesværdige formål kan findes på For personer med bopæl i udlandet (coronasmitte.dk).

Derudover skal alle, der indrejser til Danmark med fly kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er højst 24 timer gammel ved ombordstigningen på fly til Danmark.

Ja, men formen afhænger af, om man ankommer med fly eller over en sø-/landegrænse.

For personer der ankommer med fly:
Personer, som ankommer til Danmark med fly, skal have foretaget en kviktest for COVID-19, i lufthavnen, samt på forlangende give de fornødne oplysninger til testpersonalet.

Dette krav gælder dog ikke for:

 • Personer, der af medicinske årsager, eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke bør få foretaget en kviktest for COVID-19.
 • Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19 og kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for COVID-19, som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
 • Personer, som ankommer fra udlandet til lufthavne, hvor det ikke er muligt at få foretaget en kviktest for COVID-19. Disse skal i stedet have foretaget en kvik- eller PCR-test for COVID-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.
 • Derudover findes der en række andre særlige persongrupper, der er undtaget fra kravet om test.

For personer der ankommer over en sø- eller landegrænse:
Personer, som rejser ind i Danmark over en lande- eller søgrænse, skal have foretaget en kvik- eller PCR-test for COVID-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.

Dette krav gælder dog ikke for:

 • Personer, der af medicinske årsager, eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke bør få foretaget en kviktest for COVID-19.
 • Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19 og kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for COVID-19 som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
 • Danske statsborgere og udlændinge, der har fast bopæl i, eller opholdstilladelse til Danmark, som rejser ind i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i grænselandet, hvis de kan fremvise dokumentation for et negativt testresultat for COVID-19, som er foretaget ved kvik- eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammelt
 • Personer med fast bopæl i grænselandet, hvis de kan fremvise dokumentation for et negativt testresultat for COVID-19, som er foretaget ved kvik- eller PCR-test, og som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel
 • Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have transporteret gods i udlandet.
 • Personer, der rejser fra til eller fra Bornholm via Sverige, uden at have gjort ophold i Sverige.
 • Personer, der udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.
 • Derudover findes der en række andre særlige persongrupper, der er undtaget fra kravet om test.

Ja. Personer som rejser ind i Danmark fra udlandet, skal gå i isolation i 10 dage.

Isolationskravet gælder ikke for:

 • Personer, der har en negativ COVID-19-test, foretaget efter lov om pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark. Se mere om denne lov her.
 • Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19 og kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for COVID-19 som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
 • Danske statsborgere og udlændinge, som har fast bopæl i, eller opholdstilladelse til Danmark,
  • der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i grænselandet: Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige. Disse personer skal i stedet kunne fremvise dokumentation for et negativt PCR-test, og som på indrejsetidspunktet højst er 72 timer gammel, eller dokumentation for et positivt testresultat for COVID-19, som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel.
  • der indrejser i Danmark med henblik på godstransport, eller efter at have foretaget transport af gods i udlandet.
   Disse personer skal i stedet kunne fremvise dokumentation for et negativt PCR- test, og som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammelt, eller dokumentation for et positivt testresultat for COVID-19, som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel.
  • der udgør besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere, som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller varetaget en sådan funktion i udlandet.
   Disse personer skal i stedet kunne fremvise dokumentation for en negativt kviktest eller PCR-test, som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammelt, eller dokumentation for et positivt testresultat for COVID-19, som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel.
  • der indrejser i Danmark fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige.
  • der indrejser i Danmark efter at have foretaget en nødvendig rejse for at udøve fastsat eller aftalt samvær med et barn i udlandet iht. § 19-20a i forældreansvarsloven, § 71 i lov om social service eller tilsvarende lovgivning i andre lande.
  • der indrejser i Danmark efter at have besøgt en nærtstående i grænselandet, og som kan fremvise dokumentation for et negativt testresultat ved en PCR-test, der på indrejsetidspunktet er højst 72 timer gammelt.
  • der kan dokumentere at være indrejst i Danmark mere end seks gange inden for de seneste 30 dage regnet fra indrejsetidspunktet.
  • Derudover findes der en række andre særlige persongrupper, der er undtaget fra kravet om test.

Uanset om man har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark eller ej, kan isolationen afbrydes midlertidigt for alle med henblik på at varetage følgende formål:

 1. Søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, herunder for at få foretaget en kvik- eller PCR-test for COVID-19.
 2. Besøge nærtstående, der er alvorligt syge eller døende.
 3. Deltage i en begravelse eller bisættelse af nærtstående.
 4. Skal være til stede ved sit barns fødsel.
 5. Deltage i en retssag eller lignende.

Personer skal efter midlertidig afbrydelse af isolation uden ugrundet ophold genoptage isolationen.

Såfremt personen isolerer sig i et køretøj, der er anvendt til godstransport kontakt venligst TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Muligheden for at afbryde isolationen i andre situationer afhænger af, om man har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark eller ej.

4A: Danske statsborgere og udlændinge som har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark

Reglerne om midlertidig afbrydelse af isolation for danske statsborgere og udlændinge som har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, er restriktive.

Isolationen kan midlertidigt afbrydes, hvis den pågældende person (en dansk statsborger eller udlænding, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse i Danmark),

 1. varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner, og som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for at varetage særligt kritiske og uopsættelige funktioner

eller

 1. udfører arbejde som vindmølletekniker, fødevaretekniker, teknisk specialist, der varetager servicering eller produktion af medicinsk udstyr eller lægemidler, herunder farmaceut, eller anden form for teknisk specialist, som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet i erhvervsøjemed for at udføre teknisk arbejde eller levere tjenesteydelser af teknisk karakter.

Såfremt man har gjort brug af muligheden for at afbryde isolationen, skal man uden ugrundet ophold genoptage isolationen efter afbrydelsen. Såfremt man har gjort brug af muligheden for at afbryde isolationen, skal man uden ugrundet ophold genoptage isolationen efter afbrydelsen.

4B: Danske statsborgere som har fast bopæl i udlandet og udlændinge som har fast bopæl i udlandet har mulighed for at midlertidigt at afbryde isolationen for at fx at udføre arbejde

Personer med fast bopæl i udlandet kan afbryde isolationen midlertidigt for fx at arbejde, levere en tjenesteydelse eller deltage i et kritisk forretningsmøde. Derudover findes særlige undtagelser, der tilgodeser grænsegænger, så de fx forsat kan hente og bringe børn i institution. Endeligt findes ganske få, men meget begrænsede udtagelsessituationer.

Personer skal efter midlertidig afbrydelse af isolationen uden ugrundet ophold genoptage isolationen medmindre den pågældende udrejser fra Danmark.

Når der foreligger en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter tidspunktet for indrejse til Danmark.

Såfremt man indrejser i Danmark fra udlandet med henblik på at varetage funktioner som besætning på skib, offshore-arbejder eller maritime teknikere kan isolationen også afbrydes ved en negativ kviktest for COVID-19 taget tidligst på fjerdedagen efter tidspunktet for indrejse i Danmark.

Såfremt man er omfattet af lov om arbejdsgivers pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft afbrydes isolationen efter denne test. Man skal i den forbindelse huske, at man som arbejdsgiver overfor Arbejdstilsynet skriftligt skal kunne dokumentere, at den tilrejsende arbejdskraft er blevet testet eller er undtaget fra kravet om test. Læs mere her.
Testen skal for udlændinge foretages tidligst 48 og senest 96 timer efter den pågældende er testet negativ for COVID-19 forud for indrejse i Danmark. Såfremt den tilrejsende ansatte er dansk statsborger, skal den pågældende testes senest tre dage efter, at den pågældende er begyndt arbejdet i Danmark.

Manglende iagttagelse af isolationsreglerne udløser ved en førstegangsovertrædelse en bøde til den ansatte på kr. 3.500.

Reglerne gælder til og med den 5. april 2021.


Arbejdsgivers pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft

Ud over ovenstående krav er der desuden indført pligt for arbejdsgiver til at sikre, at virksomhedens tilrejsende arbejdskraft får foretaget en PCR-test efter indrejse i Danmark. Arbejdsgivers pligt til at sikre test gælder dog ikke tilrejsende arbejdskraft med bopæl i Danmark.

Få svar på de mest stillede spørgsmål i forbindelse med arbejdsgivers pligt til at sikre test af tilrejsende arbejdskraft her:

FAQ om pligt til at sikre test af tilrejsende arbejdskraft

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at vedkommendes tilrejsende arbejdskraft testes.

Tilrejsende arbejdskraft, der krydser den danske grænse for at arbejde i Danmark. Dvs. ansatte (og selvstændige uden ansatte) uden fast bopæl i Danmark, der skal arbejde i Danmark skal testes.

Tilrejsende arbejdskraft, der har fast bopæl i Danmark, er ikke omfattet af reglerne om tvungen testning.

Ud over tilrejsende med fast bopæl i Danmark er følgende grupper er undtaget fra kravet om arbejdsgivers pligt til at teste af tilrejsende arbejdskraft:

 • Personer, der har fast bopæl i grænselandet på tidspunktet for indrejsen, dvs. Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige.
 • Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige.
 • Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib og taxa eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven.
 • Personer, der udgør besætning på luftfartøj.
 • Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for COVID-19, som på indrejsetidspunktet var mindst 14 dage og højest 12 uger gammelt fra tidspunkt for ankomst.
 • Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport.
 • Personer, der indrejser i Danmark med henblik på off-shore-arbejde.
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR-test.
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCRtest.

Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvilke lande, regioner eller områder der omfattes af reglerne efter indrejse.

Man har fast bopæl i Danmark, hvis ens bopæl kan dokumenteres med gyldigt pas, gult sygesikringsbevis/gult sundhedskort, opholdstilladelse, opholdskort, EU-registreringsbevis eller legitimation med adresse.

Læs mere på coronasmitte.dk.

Arbejdsgiveren skal i planen skriftligt dokumentere, at testningen er gennemført, eller at de nævnte personer er undtaget fra testning, fordi de opfylder bopælskravet.

Planen skal indeholde en:

 • beskrivelse af, hvordan information om testkrav er givet til medarbejderne
 • beskrivelse af, hvordan virksomheden holder sig opdateret omkring hvilke lande/regioner / områder, der er omfattet af kravet om test efter indrejse i Danmark
 • oversigt med navn på alle indrejsende medarbejdere med angivelse af land, region/område, testdato før indrejse, testdato efter indrejse, samt evt. bemærkninger, hvis medarbejderen ikke er omfattet af reglerne

Arbejdstilsynet har udarbejdet forslag til plan over test for indrejsende,
download skabelonen her.

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet en teknisk løsning for denne gruppe tilrejsende sådan, at de tilrejsende kan se og dokumentere, at de er blevet testet efter indrejse i landet.

Løsningen kan findes her: covidresults.dk

Der er krav om, at testen udføres som en PCR-test.

Testen skal foretages mellem 48-96 timer efter, at den pågældende er testet negativ for COVID-19 forud for indrejse i Danmark. Tilrejsende arbejdskraft, der er danske statsborgere, og som har fast bopæl i udlandet skal testes senest 3 dage efter, at den pågældende har påbegyndt arbejdet i Danmark.

Bemærk at hvis ovennævnte test er negativ, afbrydes krav om 10 dages selvisolation efter indrejse, som trådte i kraft den 7. februar 2021.

Som udgangspunkt ja. Reglerne for testning og afholdelse af udgifter svarer til de regler, der gælder for arbejdsgiverens mulighed for at pålægge en ansat test.

Pålæg om test skal meddeles skriftligt, og det skal fremgå, at hvis den ansatte nægter at imødekomme pålægget, kan det have ansættelsesretlige konsekvenser.

Kontakt TEKNIQ Arbejdsgiverne hvis det overvejes at bortvise en medarbejder.

Ja, hvis virksomheden har fået et påbud om at udarbejde en plan og/eller opdaterer denne, og dette påbud ikke er efterkommet, kan Arbejdstilsynet udstede en bøde.

Bødestørrelsen vil normalt ligge på omkring 10.000 kr.

Ja, Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med, at virksomheden har udarbejdet en plan med oversigt over test af tilrejsende arbejdstagere.

Arbejdstilsynet giver obligatorisk vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på alle tilsyn – med undtagelse af tilsyn, der foretages på grund af alvorlige ulykker.

Arbejdstilsynet vejleder ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand, lokalekrav og skiltning. På virksomheder med tilrejsende arbejdskraft vejleder Arbejdstilsynet også om bl.a. boligforhold, samkørsel og test ved indrejse.

Ja, hvis virksomheden med tilrejsende arbejdskraft ikke har udarbejdet en plan med oversigt over hvilke medarbejdere, der skal testes indeholdende datoer for test mv. og der ikke er fulgt op på, om testen er foretaget, kan Arbejdstilsynet give et strakspåbud. Det betyder, at virksomheden med det samme skal rette op og udarbejde/opdatere deres plan.

Se nærmere om indholdet til planen i spørgsmål 4.

Nej, et eventuelt påbud og bøde for manglende eller ufuldstændig plan for testede medarbejdere kan ikke påklages


Senest opdateret 25-02-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.