Indrejserestriktioner

For at begrænse udbredelsen af COVID-19 har Folketinget vedtaget restriktioner i forbindelse med indrejse i Danmark.

Det drejer sig dels om 

Krav om test og isolation efter indrejse i Danmark

Siden 7. februar 2021 har det været et krav, at alle der rejste ind i Danmark, som hovedregel, har skullet testes og gå i selvisolation i 10 dage, eller til en negativ PCR-test forelå, som tidligst var taget på fjerdedagen efter indrejse.

Disse indrejserestriktioner er løbende blevet lempet i takt med en gradvis genåbning, og den 26. juni 2021 trådte fase 4 af denne genåbning i kraft.

Det betyder blandt andet, at der ikke længere stilles krav om test efter indrejse fra grønne lande og regioner.

Med fase 4 bortfalder også kravet om isolation efter indrejse som sker fra grønne og gule lande eller regioner. Derudover undtages personer med bopæl i Danmark også fra isolationskravet, når der er tale om en tjeneste- eller erhvervsrejse i et orange land, ligesom udlændinge fra orange lande, undtages fra kravet om isolation efter indrejse, når formålet med deres indrejse er et forretningsmøde i Danmark. Der gælder dog forsat særlige regler om test og isolation, hvis den indrejsende har haft ophold i røde regioner og lande de sidste 10 dage forud for indrejsen og dette ikke blot har haft karakter af transit.

Med fase fire er reglerne om test og isolation aktuelt forlænget til og med 31. oktober 2021.

Læs om hvilke krav til test og isolation der aktuelt stilles ved indrejse til Danmark:
Rejser til eller via Danmark (coronasmitte.dk)

Med fase 4 indføres ligeledes en EU-coronapas-baseret tilgang, hvor alle EU- og Schengenborgere, vil kunne få udstedt et EU-coronapas, som skal gøre det lettere at rejse på tværs af EU- og Schengenlande. Det europæiske coronapas træder formelt i kraft pr. 1. juli 2021.

Læs mere om det europæiske coronapas her:
Information om det europæiske coronapas (coronasmitte.dk)

Arbejdsgivers pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsende arbejdskraft

Ud over ovenstående krav er der desuden indført pligt for arbejdsgiver til at sikre, at virksomhedens tilrejsende arbejdskraft får foretaget en PCR-test efter indrejse i Danmark. Arbejdsgivers pligt til at sikre test gælder dog ikke tilrejsende arbejdskraft med bopæl i Danmark.

Få svar på de mest stillede spørgsmål i forbindelse med arbejdsgivers pligt til at sikre test af tilrejsende arbejdskraft her:

FAQ om pligt til at sikre test af tilrejsende arbejdskraft

Arbejdsgiveren har ansvaret for, at vedkommendes tilrejsende arbejdskraft testes.

Tilrejsende arbejdskraft, der krydser den danske grænse for at arbejde i Danmark. Dvs. ansatte (og selvstændige uden ansatte) uden fast bopæl i Danmark, der skal arbejde i Danmark skal testes.

Tilrejsende arbejdskraft, der har fast bopæl i Danmark, er ikke omfattet af reglerne om tvungen testning.

Ud over tilrejsende med fast bopæl i Danmark er følgende grupper er undtaget fra kravet om arbejdsgivers pligt til at teste af tilrejsende arbejdskraft:

 • Personer, der har fast bopæl i grænselandet på tidspunktet for indrejsen, dvs. Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige.
 • Personer, der indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige.
 • Personer, der udgør besætning på tog, bus, skib og taxa eller anden erhvervsmæssig persontransport, der kræver tilladelse efter taxiloven.
 • Personer, der udgør besætning på luftfartøj.
 • Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19, og som kan fremvise dokumentation for positiv PCR-test, som på indrejsetidspunktet var mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt fra tidspunkt for ankomst.
 • Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport, eller efter at have transporteret gods til udlandet.
 • Personer, der indrejser i Danmark med henblik på off-shore-arbejde.
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR-test.
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR-test.
 • Personer, der er vaccineret for COVID-19 som
  • kan dokumentere vaccination ved EU’s digitale covidcertifikat eller
  • har fast bopæl i et EU- eller Schengenland, OECD-land, eller i et land der på indrejsetidspunktet er kategoriseret som gult, hvis:
   • vaccinen er godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA),
   • der er gået mindst to uger fra gennemført vaccinationsforløb,
   • personen har gennemført vaccinationsforløbet inden for de seneste 8 måneder, og
   • personen ikke inden for 10 dage forud for indrejse har haft ophold (ikke transit) i regioner og lande, som på opholdstidspunktet var rødt.

  Se oversigten over gule, orange og røde lande og regioner her.

Man har fast bopæl i Danmark, hvis ens bopæl kan dokumenteres med gyldigt pas, gult sygesikringsbevis/gult sundhedskort, opholdstilladelse, opholdskort, EU-registreringsbevis eller legitimation med adresse.

Læs mere på coronasmitte.dk.

Arbejdsgiveren skal i planen skriftligt dokumentere, at testningen er gennemført, eller at de nævnte personer er undtaget fra testning, fordi de opfylder bopælskravet eller er færdigvaccinerede.

Planen skal indeholde en:

 • beskrivelse af, hvordan information om testkrav er givet til medarbejderne
 • beskrivelse af, hvordan virksomheden holder sig opdateret omkring hvilke lande/regioner / områder, der er omfattet af kravet om test efter indrejse i Danmark
 • oversigt med navn på alle indrejsende medarbejdere med angivelse af land, region/område, testdato før indrejse, testdato efter indrejse, samt evt. bemærkninger, hvis medarbejderen ikke er omfattet af reglerne

Arbejdstilsynet har udarbejdet forslag til plan over test for indrejsende,
download skabelonen her.

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet en teknisk løsning for denne gruppe tilrejsende sådan, at de tilrejsende kan se og dokumentere, at de er blevet testet efter indrejse i landet.

Løsningen kan findes her: covidresults.dk

Der er krav om, at testen udføres som en PCR-test.

Testen skal foretages mellem 48-120 timer efter, at den pågældende er testet negativ for COVID-19 forud for indrejse i Danmark. Tilrejsende arbejdskraft, der er danske statsborgere, og som har fast bopæl i udlandet skal testes senest 3 dage efter, at den pågældende har påbegyndt arbejdet i Danmark.

Bemærk at hvis ovennævnte test er negativ, afbrydes krav om 10 dages selvisolation efter indrejse, som trådte i kraft den 7. februar 2021.

Som udgangspunkt ja. Reglerne for testning og afholdelse af udgifter svarer til de regler, der gælder for arbejdsgiverens mulighed for at pålægge en ansat test.

Pålæg om test skal meddeles skriftligt, og det skal fremgå, at hvis den ansatte nægter at imødekomme pålægget, kan det have ansættelsesretlige konsekvenser.

Kontakt TEKNIQ Arbejdsgiverne hvis det overvejes at bortvise en medarbejder.

Ja, hvis virksomheden har fået et påbud om at udarbejde en plan og/eller opdaterer denne, og dette påbud ikke er efterkommet, kan Arbejdstilsynet udstede en bøde.

Bødestørrelsen vil normalt ligge på omkring 10.000 kr.

Ja, Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med, at virksomheden har udarbejdet en plan med oversigt over test af tilrejsende arbejdstagere.

Arbejdstilsynet giver obligatorisk vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på alle tilsyn – med undtagelse af tilsyn, der foretages på grund af alvorlige ulykker.

Arbejdstilsynet vejleder ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand, lokalekrav og skiltning. På virksomheder med tilrejsende arbejdskraft vejleder Arbejdstilsynet også om bl.a. boligforhold, samkørsel og test ved indrejse.

Ja, hvis virksomheden med tilrejsende arbejdskraft ikke har udarbejdet en plan med oversigt over hvilke medarbejdere, der skal testes indeholdende datoer for test mv. og der ikke er fulgt op på, om testen er foretaget, kan Arbejdstilsynet give et strakspåbud. Det betyder, at virksomheden med det samme skal rette op og udarbejde/opdatere deres plan.

Se nærmere om indholdet til planen i spørgsmål 4.

Nej, et eventuelt påbud og bøde for manglende eller ufuldstændig plan for testede medarbejdere kan ikke påklages


Senest opdateret 28-06-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.