Kontakt TEKNIQ

ERHVERVSAFDELINGEN

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Kompensation for virksomhedens faste udgifter

SENESTE Genåbning af den generelle kompensationsordning for faste omkostninger og for selvstændige mv.

I de 38 kommuner, hvor restriktionerne trådte i kraft den 8. december 2020, vil hjælpen kunne søges fra den 8. december. I resten af landet fra den 11.december. I første omgang frem til til 3.januar 2021.

Alle virksomheder får adgang til den generelle kompensationsordning for fast omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30%.  

Den simple (faste omkostninger light) udbredes til hele landet.

Tvangslukkede virksomheder, der ikke har omsætning, kan få dækket 100% af deres fast omkostninger. 

Du kan få mere information og oplysninger om ansøgning på virksomhedsguiden.dk i takt med den politiske aftale udmøntes i lovgivning. Aftalen forudsætter EU kommissionens statsstøtte godkendelse.

Nedenstående tekst ændres i takt med at reglerne udmøntes

Nedenfor beskrives mulighederne for at få kompensation for virksomhedens faste omkostninger. I beskrivelsen er indarbejdet de ændringer, som blev besluttet af regeringen og Folketingets partier den 18. april 2020, hvor hjælpepakken blev forlænget og justeret. Ændringerne følger af en bekendtgørelse, som trådte i kraft den 6. maj 2020. 

De nye regler finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med den 2. april 2020. Virksomheder der inden den 6. maj 2020, har fået afgjort deres ansøgning, skal dog ansøge igen for at blive omfattet af de nye regler. Det forventes, at der bliver åbnet op for en ny ansøgningsrunde i slutningen af maj 2020.

Virksomheden har mulighed at få midlertidig kompensation for faste omkostninger. Ordningen dækker omkostninger i perioden fra 9. marts til 8. juli 2020. Det er kun muligt at ansøge om kompensation for én af følgende perioder, medmindre virksomheden har haft forbud mod at holde åbent:

 • Tre måneder beregnet fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. 
 • Fire måneder beregnet fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, hvoraf det fremgår, at virksomheden skal tage udgangspunkt i følgende liste over faste omkostninger:

 • Ejendomme, fx omkostninger til leje af ejendom, ejendomsskatter, el og opvarmning, nødvendig løbende rengøring.
 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver, fx omkostninger (afskrivninger) på materielle anlægsaktiver (maskiner, ejendomme, fly m.fl.) og på immaterielle anlægsaktiver (goodwill, varemærker, licenser m.fl.)
 • Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, fx omkostninger til nødvendig løbende vedligeholdelse af ejendomme, biler og fabrikker.
 • Løbende serviceaftaler (herunder forsikringer), fx leasingaftaler, omkostninger til aviser, selskabets forsikringer (ansvar, driftstab, bygninger, biler, driftsmateriel m.v.), kontingenter og licenser på anvendelse af software.
 • Renteomkostninger og gebyrer, fx renter, gebyrer, bidrag m.v. til virksomhedens banklån, realkreditlån og øvrige lån, dog ikke afdrag på disse lån.

Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation, så længe virksomheden lever op til flg. krav:

 • Virksomheden skal forvente, at den kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 35 % som følge af coronavirus i hele den periode, der søges om kompensation for.
 • Virksomhedens faste omkostninger skal udgøre mindst 12.500 kr. i perioden, hvis der ansøges om kompensation for en periode på tre måneder. Ansøges der om kompensation for en periode på fire måneder, skal de faste omkostninger udgøre mindst 16.666 kr. i perioden.

Den midlertidige kompensation er på: 

 • 25% ved en omsætningsnedgang på mellem 35 – 60%. 
 • 50% ved en omsætningsnedgang på mellem 60 – 80%. 
 • 80% ved en omsætningsnedgang på mellem 80 – 100%. 

Der kan maksimalt opnås kompensation på 82,5 mio. kr. for en kompensationsperiode på tre måneder. For en kompensationsperiode på fire måneder kan der maksimalt opnås kompensation på kr. 110 mio. kr. 

 • For at modtage kompensation på mere end 60 mio. kr. er det dog en betingelse, at virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte, eller foretager aktietilbagekøb i regnskabsår med balancedag i 2020 eller i 2021. 

Hvis omsætningen eller de faste omkostninger bliver større eller mindre end forventet efterreguleres kompensationen. Virksomheden skal derfor senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over virksomhedens faktiske omsætning og omkostninger til Erhvervsstyrelsen.

I forbindelse med ansøgning skal der udarbejdes en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor, hvoraf det fremgår, at omsætning og faste omkostninger er korrekt opgjort. Der kan fås støtte til 80% af udgifterne til revisionspåtegning, dog maksimalt 16.000 kr., hvis ansøgningen imødekommes. Endvidere skal ansøgningen indeholde en tro og love-erklæring fra virksomheden om, at oplysningerne er korrekte.

Virksomheden skal således vedlægge følgende i forbindelse med ansøgning: 

 • Angivelse af den periode, der søges kompensation for.
 • En begrundelse for, hvorfor den forventede omsætningsnedgang skyldes coronavirus/COVID-19. 
 • Forventet omsætning i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 eller 9. marts til 8. juli 2020.
 • Omsætning for perioden den 1. april 2019 til og med den 30. juni 2019.
 • Realiserede faste omkostninger i perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.
 • Forventede faste omkostninger i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni eller perioden 9. marts til 8. juli 2020.
 • Virksomhedens navn, CVR-nr. og stiftelsesdato.
 • En erklæring fra en uafhængig godkendt revisor.

Der ansøges via virk.dk, og der skal ansøges senest den 31. august 2020. Ansøgning skal ske via indberet.virk.dk.

Vær opmærksom på, at samtlige oplysninger, der indberettes til myndighederne, er korrekte. Straffen for svindel mv. med den økonomiske støtte fra hjælpepakkerne er skærpe betydeligt, og kan medføre store bøder og fængsel i op til 20 år.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk, hvor ”Vejledning om ansøgning”, ”Retningslinjer for revisorerklæringer” og ”Skabelon for revisorerklæringer” kan hentes.

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. kompensation for virksomhedens faste udgifter (klik for at folde ud).Senest opdateret 04-01-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.