Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Lønkompensation

SENESTE Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at genindføre den midlertidige lønkompensationsordning for virksomheder i hele landet, læs mere her.

Lønkompensationspakken løber indtil den 29. august 2020.
Ansøgningsfristen er 20. september 2020.

Lønkompensationen er opdelt i tre perioder:

  • 9. marts-8. juni, 
  • 9. juni-8. juli og 
  • 9. juli-29. august. 

Der skal ansøges særskilt for hver periode. I den første periode skal der være indeholdt 5 ferie-/feriefridage eller selvbetalte fridage. I den sidste periode ydes der kun lønkompensation en måneds arbejdstid, idet der forudsættes tre ugers ferieafvikling


Den 15. marts åbnede en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter mulighed for hjemsendelse af medarbejdere med delvis lønkompensation. 

Den 5. juni blev aftalen om lønkompensation forlænget, så virksomheder kan benytte sig af ordningen frem til og med den 29. august 2020. Læs mere her

Regeringen og Folketingets partier indgik den 18. april 2020 en ny aftale om at forlænge og justere hjælpepakken. Læs mere om dette på Virksomhedsguiden her.

Aftalen betyder, at lønmodtagere på det private arbejdsmarked kan få lønkompensation på 75-90 procent, når de ansatte ikke kan udføre deres opgaver på baggrund af coronaudbruddets økonomiske konsekvenser for virksomhederne. 

Kompensationen for timelønnede udgør 90 pct. af timelønnen og for funktionærer 75 pct. For begge grupper dog højest 30.000 kr. pr. måned. 

Det kan søges om den midlertidige lønkompensation på www.virksomhedsguiden.dk

Du kan herunder få svar på de mest stillede spørgsmål vedr. lønkompensation (klik for at folde ud).

Spørgsmål om lønkompensation

Ja, man kan indlede forhandlingerne om kollektive afskedigelser, mens medarbejderne er hjemsendt med lønkompensation. Men fra det øjeblik man når til konklusionen om afskedigelser - og meddeler det til det regionale beskæftigelsesråd og medarbejderne - vil de ikke længere være omfattet af lønkompensationen.

Virksomheden skal således bære den fulde lønomkostning i opsigelsesperioden.

Virksomheden vælger de medarbejdere, der skal hjemsendes under ordningen. Medarbejderen skal være ansat før den 9. marts 2020. Alle medarbejdere (herunder fleksjobbere, medarbejdere på barsel og sygemeldte) tælles med i forhold til opgørelsen af antallet af ansatte efter kompensationsordningen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet vedlagte materiale, som vi anbefaler, at I bruger, hvis I vil benytte lønkompensationsordningen.

Hvis I indgår en aftale om lønnedgang, skal I huske at udarbejde en særskilt aftale (lokalaftale), der tydeligt beskriver indholdet af aftalen. I skal selv udfærdige denne aftale. I den vedlagte vejledning kan I se TEKNIQ Arbejdsgivernes forslag til, hvad sådan en lokalaftale fx kan indeholde.

Ja. Det er alene i selve den lønkompenserende periode, at det ikke er muligt at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager. Opsagte medarbejdere, der fortsat arbejder i den lønkompenserende periode, vil ikke kunne blive omfattet af ordningen.

Ja. Det er muligt at udtræde af lønkompensationsordningen for så efterfølgende at hjemsende med dagpenge. Det er her afgørende, at virksomheden helt er udtrådt af lønkompensationsordningen, før medarbejderen hjemsendes med dagpenge. Så længe virksomheden er under lønkompensationsordningen, kan virksomheden IKKE anvende hjemsendelse med dagpenge eller arbejdsfordeling.

Hjemsendte medarbejdere, der er omfattet af lønkompensation, kan tilbagekaldes til arbejdet i en periode. I den efterfølgende kontrol skal virksomheden tilbagebetale lønkompensation for den periode, hvor de pågældende medarbejdere var tilbagekaldt på arbejde.

Hvis en virksomhed, som allerede har søgt om lønkompensation, står overfor en forværring af sine forhold og derfor har behov for yderligere hjemsendelser med lønkompensation, kan virksomheden ansøge om, at yderligere medarbejdere omfattes af ordningen.

Elever og lærlinge er omfattet af muligheden for lønkompensation. Tilskuddet for elever/lærlinge er 90 pct. af lønnen i praktikperioden – også for elever, der samtidig er funktionærer. Virksomhederne får ikke lønkompensation i de perioder, hvor eleven/lærlingen er på skole, idet virksomheden efter gældende regler får refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.

Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender lærlingen/eleven i det omfang, det er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt. Hjemsendelse af eleven kan dog f.eks. være nødvendig, hvis de oplæringsansvarlige er hjemsendt, eller produktionen er indstillet.

En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid, medmindre dette indstilles af det faglige udvalg. Hvis eleven er i prøvetid, så suspenderes den i perioden, hvor eleven er omfattet af lønkompensationsordningen.

Medarbejdere kan deltage i uddannelse i lønkompensationsperioden. Virksomheden modtager fortsat lønkompensation under medarbejderens deltagelse i uddannelse. Det er ikke muligt at modtage anden form for lønrefusion i kompensationsperioden, f.eks. VEU-godtgørelse eller SVU.

Ja. Både vikarbureauets administrative medarbejdere og vikarbureauvikarerne er omfattet af kompensationsordningen.

Nej. Det skyldes, at virksomheden ikke er arbejdsgiver for disse vikarer.


Senest opdateret 11-12-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.