COVID-19-TEST AF MEDARBEJDERE OG MULIGHEDEN FOR AT PÅLÆGGE VACCINATION ELLER STILLE KRAV OM VACCINATION VED ANSÆTTELSE

Den enkelte arbejdsgiver kan kræve, at dennes ansatte lader sig teste, og at den ansatte hurtigst muligt oplyser arbejdsgiveren om resultatet af testen. Modsat er der en ekstremt begrænset mulighed for at pålægge, at en ansat af hensyn til arbejdets udførsel skal være vaccineret.

Arbejdsgiver kan kun give pålægget om testning, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder af arbejdsmiljøhensyn eller væsentlige driftsmæssige hensyn i relation til virksomheden. 

Adgangen til at stille krav til de ansatte om vaccination er ekstremt begrænset, og beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold, der vurderes at nødvendiggøre pålægget. 

Det anbefales derfor, at man tager kontakt til TEKNIQ Arbejdsgiverne med henblik på at drøfte de konkrete forhold, forinden et evt. vaccinationspålæg meddeles den ansatte.

FAQ om test af ansatte

Det vil altid være en konkret vurdering, om der kan stilles krav om testning. Et eksempel på en saglig driftsmæssig begrundelse kan være hensynet til kunder, der stiller krav om, at udefrakommende personer skal kunne dokumentere en negativ test, inden disse personer kan få adgang til kundens virksomhed.

Helt generelt skal der ”en del til”, før man kan pålægge sine ansatte at lade sig teste for COVID-19. Det anbefales, at virksomhederne kontakter TEKNIQ Arbejdsgiverne, inden pålæg om test udstedes.

Man kan også forstille sig den situation, at en ansat oplyser om sine gøremål i sin fritid, der nødvendiggør en test for at afdække smitterisikoen, fordi adfærden i fritiden for eksempel er i strid med myndighedernes retningslinjer (fx overtrædelse af forsamlingsforbuddet). I denne situation kan arbejdsgiver pålægge den ansatte at lade sig teste og i øvrigt ikke møde på arbejde, før negativ test kan påvises. Med tanke på den situation, samfundet pt. befinder sig i, er en sådan adfærd stærkt kritisabel, fordi den ansatte udsætter både virksomheden, dens øvrige medarbejdere og samfundet for unødvendig fare.

Såfremt der opstår en situation hvor den ansatte udviser en adfærd, der strider mod myndighedernes retningslinjer og som derfor nødvendiggør testning, anbefaler TEKNIQ Arbejdsgiverne, at I kontakter TEKNIQ Arbejdsgiverne forinden pålægget om testning afgives.

Testen skal som udgangspunkt foretages i arbejdstiden. Er det ikke muligt, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, medarbejderen bruger på testningen. Eventuelle udgifter forbundet med testningen skal også afholdes af arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren og den ansatte kan aftale, at testen gennemføres udenfor arbejdstiden.

Hvis behovet for testning er begrundet i den ansattes adfærd, der eksempelvis måtte være i strid med myndighedernes retningslinjer, vurderer TEKNIQ Arbejdsgiverne ikke, at den ansatte har ret til at få betaling for medgået tid i forbindelse med testningen.Før virksomheden tager denne beslutning, anbefales det, at der tages kontakt til TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Arbejdsgiveren skal i overensstemmelse med gældende regler og aftaler høre samarbejdsudvalget. Og samarbejdsudvalget eller arbejdsmiljørepræsentanten skal have oplysning herom.

Arbejdsgiveren skal i planen skriftligt dokumentere, at testningen er gennemført, eller at de nævnte personer er undtaget fra testning, fordi de opfylder bopælskravet.

Arbejdsgiveren skal skriftligt orientere den ansatte om, at den ansatte skal lade sig teste hurtigst muligt for COVID-19 – og at resultatet af testen skal oplyses til arbejdsgiveren. I pålægget skal arbejdsgiverens saglige begrundelse for, hvorfor den ansatte bliver pålagt testning, fremgå.

Det skal af pålægget om test endvidere fremgå, at hvis medarbejderen ikke efterkommer pålægget, vil det kunne få ansættelsesretlige konsekvenser.

Hvis virksomheden har enten et samarbejdsudvalg eller en arbejdsmiljørepræsentant, skal det fremgå af pålægget til den ansatte, at informationen om, at der er afgivet pålæg om testning, er videreformidlet til en af de nævnte repræsentanter.

Arbejdsgiveren kan pålægge en ansat at oplyse om et positivt testresultat af en test, som den ansatte foretager af egen drift.

Pålægget kan kun gives, hvis der er saglige grunde, der nødvendiggør, at arbejdsgiveren hurtigst muligt bliver bekendt hermed. Den ansattes manglende imødekommelse af et sådant pålæg vil ligeledes kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner.

Hvis en ansat ikke efterkommer et pålæg om at blive testet, eller ikke oplyser om resultatet af testen, kan dette få ansættelsesretlige konsekvenser.

Arbejdsgiverens manglende overholdelse af betingelserne for at meddele et pålæg om test kan sanktioneres med en godtgørelse. Godtgørelsen udmåles ved domstolene. Størrelsen på en mulig godtgørelse er ikke oplyst.


Senest opdateret 02-07-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.