Autorisation kloak

Kloak

Alt arbejde på vand- gas-, el-, afløbs- og kloakinstallationer er omfattet af krav om autorisation hos den udførende.

Efter den 2. juni 2014 er der fælles lovkrav til alle autorisationsområder, herunder ansættelse af fagligt ansvarlig, anvendelse af KLS (kvalitetsledelsessystem) og tredjepartskontrol. Nedenfor kan du få overblik over vejen til en autorisation som kloakmester.

Afgrænsning

I autorisationsloven defineres kloakarbejde sådan: 

§ 7. Afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord og dertil hørende kloakledninger må kun udføres og repareres af kloakmestervirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1.

Stk. 2. De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med tilslutningen til hovedkloak og omfatter stikledninger, anlæg til rensning af spildevand og anlæggenes afløbsledninger, nedsivningsanlæg til regnvand, regnvandsledninger tilsluttet offentligt regnvandssystem, tryk- og vakuumafløbssystemer, samletanke og bygnings- og omfangsdræn.

Ikke autoriserede

Andre end autoriserede kloakmestre kan udføre autoriseret arbejde efter bestemmelser i Bekendtgørelse 546, hvor følgende arbejde er undtaget:

§ 4. Følgende arbejde er undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester:
 1. Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager.
 2. Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på landbrugsejendommes driftsbygninger.

Stk. 2. Arbejder nævnt i stk. 1 må kun udføres, hvis nedsivningsanlægget anbringes på ejendommens egen grund og udføres i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet og i overensstemmelse med krav fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 3. Det er ikke tilladt uden autorisation som kloakmester at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer. Det er endvidere ikke tilladt uden autorisation som kloakmester at udføre lagertanke til brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner.

og

Bekendtgørelse 859 af 3/7 2014, som siger:

§ 4. Følgende arbejder inden for eget spildevandsforsyningsområde, som personale ansat i et vandselskab og personale ansat i et serviceselskab, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, eller personale ansat hos den, der er ansvarlig for en hovedkloak, naturligt udfører som led i virksomhedens arbejde som ansvarlig for hovedkloakken, er undtaget fra kravet om autorisation som kloakmestervirksomhed:

 1. Arbejder med ledninger i gadeareal, herunder arbejder ved og etablering af stikledning frem til skel eller umiddelbart ved skel.
 2. Arbejder ved afløbsinstallationer på privat grund i helt ekstraordinære tilfælde, eksempelvis hvor ejeren har vægret sig ved at bringe ledninger og anlæg i forskriftsmæssig stand, og hvor der er eller antages at være en umiddelbar risiko for forurening eller skader på ledningsanlægget.

§ 5. Det påhviler vandselskabet, serviceselskabet eller den ansvarlige for hovedkloakken, jf. § 4, at sikre, at de ansatte personer er fagligt kompetente til at udføre de konkrete opgaver og får den fornødne instruktion.

Vej til opnåelse af autorisation som kloakmester

Bestemmelser om ansøgning som autoriseret kloakmester er beskrevet i Bekendtgørelse 547. Ansøgning om autorisation skal efter denne foretages hos Sikkerhedsstyrelsen, og skal indeholde: 

§ 2. Ansøgningen, jf. § 1, skal indeholde:

 1. Den ansøgende virksomheds eventuelle CVR-nummer.
 2. Oplysning om virksomhedens fysiske adresse.
 3. Navn og CPR-nummer på den eller de personer, der er virksomhedens fagligt ansvarlige inden for det fagområde, der ansøges om autorisation eller godkendelse til.
 4. Oplysning om hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige, jf. nr. 3, er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller i et kommanditselskab. Hvis den fagligt ansvarlige er tilknyttet som ansat, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, hvorvidt den fagligt ansvarlige er ansat med et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder efter 6 måneders ansættelse.
 5. Oplysning om hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt indenfor virksomhedens normale forretningstid.
 6. Dokumentation for at virksomheden har ansøgt om godkendelse af sit kvalitetsledelsessystem hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, og at kontrolinstansen efter en foreløbig gennemgang af kvalitetsledelsessystemet har fundet systemet fyldestgørende.
 7. Bekræftelse af at virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidation.

TEKNIQ har udarbejdet et koncept til KLS-kloak, som kan indarbejdes i virksomheden.

Mulighed for delautorisation
Det er efter autorisationsloven (401 af den 28. april 2014) ikke muligt at opnå godkendelse som delautoriseret på kloakområdet.


Senest opdateret 30-03-2015

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.