Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Autorisation kloak

Kloak

Alt arbejde på vand- gas-, el-, afløbs- og kloakinstallationer er omfattet af krav om autorisation hos den udførende.

Efter den 2. juni 2014 er der fælles lovkrav til alle autorisationsområder, herunder ansættelse af fagligt ansvarlig, anvendelse af KLS (kvalitetsledelsessystem) og tredjepartskontrol. Nedenfor kan du få overblik over vejen til en autorisation som kloakmester.

Afgrænsning

I autorisationsloven defineres kloakarbejde sådan: 

§ 7. Afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord og dertil hørende kloakledninger må kun udføres og repareres af kloakmestervirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1.

Stk. 2. De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med tilslutningen til hovedkloak og omfatter stikledninger, anlæg til rensning af spildevand og anlæggenes afløbsledninger, nedsivningsanlæg til regnvand, regnvandsledninger tilsluttet offentligt regnvandssystem, tryk- og vakuumafløbssystemer, samletanke og bygnings- og omfangsdræn.

Ikke autoriserede

Andre end autoriserede kloakmestre kan udføre autoriseret arbejde efter bestemmelser i Bekendtgørelse 560 af 30. maj 2017, hvor følgende arbejde er undtaget:

§ 4. Følgende arbejde må udføres af enhver, jf. dog stk. 2 og 3:

 1. Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag og overflader på enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager og dertilhørende arealer.
 2. Udførelse af nedsivningsanlæg med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag og overflader på landbrugsejendommes driftsbygninger og dertilhørende arealer.

Stk. 2. Arbejder nævnt i stk. 1 må kun udføres, hvis nedsivningsanlægget anbringes på ejendommens egen grund og udføres i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet og i overensstemmelse med krav fastsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 3. Det er ikke tilladt uden autorisation som kloakmestervirksomhed at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer. Det er endvidere ikke tilladt uden autorisation som kloakmestervirksomhed at udføre lagertanke til brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner.

og

Bekendtgørelse 859 af 3/7 2014, som siger:

§ 4. Følgende arbejder inden for eget spildevandsforsyningsområde, som personale ansat i et vandselskab og personale ansat i et serviceselskab, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, eller personale ansat hos den, der er ansvarlig for en hovedkloak, naturligt udfører som led i virksomhedens arbejde som ansvarlig for hovedkloakken, er undtaget fra kravet om autorisation som kloakmestervirksomhed:

 1. Arbejder med ledninger i gadeareal, herunder arbejder ved og etablering af stikledning frem til skel eller umiddelbart ved skel.
 2. Arbejder ved afløbsinstallationer på privat grund i helt ekstraordinære tilfælde, eksempelvis hvor ejeren har vægret sig ved at bringe ledninger og anlæg i forskriftsmæssig stand, og hvor der er eller antages at være en umiddelbar risiko for forurening eller skader på ledningsanlægget.

§ 5. Det påhviler vandselskabet, serviceselskabet eller den ansvarlige for hovedkloakken, jf. § 4, at sikre, at de ansatte personer er fagligt kompetente til at udføre de konkrete opgaver og får den fornødne instruktion.

Vej til opnåelse af autorisation som kloakmester

Bestemmelser om ansøgning som autoriseret kloakmester er beskrevet i Bekendtgørelse 1414 af 3. december 2018. Ansøgning om autorisation skal efter denne foretages hos Sikkerhedsstyrelsen, og skal indeholde: 

§ 2. Ansøgningen via virk.dk, jf. § 1, skal indeholde:

 1. Den ansøgende virksomheds eventuelle CVR-nummer.
 2. Oplysning om virksomhedens fysiske adresse.
 3. Navn og CPR-nummer på den eller de personer, der er virksomhedens fagligt ansvarlige inden for det fagområde, der ansøges om autorisation eller godkendelse til, jf. dog stk. 2.
 4. Oplysning om hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige, jf. nr. 3, er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller i et kommanditselskab. Hvis den fagligt ansvarlige er tilknyttet som ansat, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, hvorvidt den fagligt ansvarlige er ansat med et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder efter 6 måneders ansættelse.
 5. Oplysning om hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt indenfor virksomhedens normale forretningstid.
 6. Dokumentation for at virksomheden har ansøgt om godkendelse af sit kvalitetsledelsessystem hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, og at kontrolinstansen efter en foreløbig gennemgang af kvalitetsledelsessystemet har fundet systemet fyldestgørende, jf. dog stk. 3.
 7. Bekræftelse af at virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidation.

Stk. 2. Ansøgningen skal ikke indeholde oplysning om CPR-nummer på virksomhedens fagligt ansvarlige, hvis den fagligt ansvarlige er fra et andet EU/EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv.

Stk. 3. En virksomhed, der er etableret i et andet EU/EØS-land, om som søger om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallations-området eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet, skal ikke indsende dokumentation som nævnt i stk. 1, nr. 6. Virksomheden skal opfylde kravene i bekendtgørelse om kvalitetsledelses-systemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet et koncept til KLS-kloak, som kan indarbejdes i virksomheden.

Mulighed for delautorisation

Det er efter autorisationsloven (nr. 30 af den 11. januar 2019) ikke muligt at opnå godkendelse som delautoriseret på kloakområdet.


Senest opdateret 18-06-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.