Autorisation vvs- og gasinstallatør

VVs-RØR

Alt arbejde på vand- gas-, el-, afløbs- og kloakinstallationer er omfattet af krav om autorisation hos den udførende.

Efter den 2. juni 2014 er der fælles lovkrav til alle autorisationsområder, herunder ansættelse af fagligt ansvarlig, anvendelse af KLS (kvalitetsledelsessystem) og trediepartskontrol. Nedenfor kan du få overblik over vejen til en autorisation som vvs-installatør.

Afgrænsning

I autorisationsloven defineres vvs- og gasarbejde sådan:

§ 4. Gasinstallationer, der anvender bygas, naturgas, flaskegas, biogas, brint eller lignende brandbare gasser, må kun udføres og serviceres af vvs-installatørvirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1, eller delautorisation efter § 10, stk. 1, til det pågældende arbejde, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. De autorisationskrævende arbejder regnes fra og med tilslutning til eller frakobling fra distributionsledninger eller forsyningsanlæg og omfatter stik- og husledninger samt gasmateriel, herunder apparater og apparaternes ventilations- og aftrækssystemer.

Stk. 3. Førstegangsindregulering af gasfyrede brænderanlæg over 135 kW, gasdrevne motoranlæg og installationer med procesudstyr må dog alene udføres af producenten eller af virksomheder, der har opnået en virksomhedsgodkendelse på gasområdet efter § 11, stk. 1. Servicering af de anlæg og installationer, som er nævnt i 1. pkt., må alene udføres af virksomheder, der har opnået en virksomhedsgodkendelse på gasområdet efter § 11, stk. 1.

Stk. 4. Gasinstallationer på skibe bortset fra husbåde og i luftfartøjer, jernbanevogne og køretøjer bortset fra campingvogne og beboelsesvogne og gasinstallationer til fremdrift eller opvarmning af køretøjer er ikke omfattet af loven.

§ 5. Vandinstallationer samt afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger må kun udføres og serviceres af vvs-installatørvirksomheder, der har opnået autorisation efter § 9, stk. 1, eller delautorisation efter § 10, stk. 1, til det pågældende arbejde.

Stk. 2. Vandinstallationer regnes fra og med tilslutning til og frakobling fra forsyningsledning og omfatter hele installationen inklusive armaturer og installationsgenstande, medmindre tilslutningen sker til et forsyningsanlæg for en enkelt privat forbruger.

Stk. 3. Vand- og afløbsinstallationer på skibe bortset fra husbåde og i luftfartøjer, jernbanevogne og køretøjer bortset fra campingvogne og beboelsesvogne er ikke omfattet af loven.

Ikke autoriserede

Andre end autoriserede vvs-installatører kan udføre autoriseret arbejde efter bestemmelser i Bekendtgørelse 546 af den 30. maj 2014, hvor følgende arbejde er undtaget:

§ 2. Følgende arbejder på installationer, der ikke er beregnet til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse, er undtaget fra kravet om autorisation som vvs-installatørvirksomhed, hvis der findes en afspærringsventil på vandfordelingsledningen eller på koblingsledningen til det pågældende tapsted:

 1. Udskiftning af pakninger i taparmaturer.
 2. Udskiftning af taparmaturer, hvis udskiftning udføres på de betingelser for montering og brug, der er angivet i godkendelsen i henhold til godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand eller i forbindelse med CE-mærkning.
 3. Udskiftning af håndvaske og køkkenvaske med tilhørende vandlås, hvis der ikke sker indgreb i den faste, eksisterende del af afløbsinstallationen, og hvis en eventuel vandlås monteres synligt. Der skal anvendes præfabrikeret materiel, der er bestemt til formålet.
 4. Udskiftning af wc'er, hvis udskiftning foretages med et godkendt wc af samme tilslutningstype som det eksisterende, således at der ikke sker indgreb i den faste vand- og afløbsinstallation. Ved wc'ets tilslutning til afløbssystemet skal der anvendes godkendte tilslutningsstykker eller andet til formålet godkendt materiel.
 5. Udskiftning af vaskemaskiner og opvaskemaskiner til husholdningsbrug, hvis eksisterende maskine er tilkoblet en spuleventil eller en afspærringsventil, og der ikke sker indgreb i den faste vandinstallation. Såfremt en installation er forberedt til tilslutning af vaskemaskine eller opvaskemaskine, betragtes tilslutning af vaskemaskine eller opvaskemaskine som udskiftning.
Stk. 2. Arbejder nævnt i stk. 1 må kun udføres, hvis armaturer, installationsgenstande og maskiner er godkendt til formålet. Ved godkendt forstås godkendt til drikkevand i henhold til godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand, for så vidt angår de produkter, der er omfattet af ordningen. Produkter, som ikke er omfattet af godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand, betragtes som godkendt, hvis producenten kan dokumentere, at produktet opfylder kravene i det danske bygningsreglement. Denne dokumentation skal være tilgængelig for byggemyndigheder og forbrugere. Ved godkendt forstås tillige CE-mærket i henhold til byggevaredirektivet.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte afspærringsventil skal være placeret inden for den pågældende boligenhed.

§ 3. Montering og udskiftning af slanger på følgende flaskegasinstallationer er undtaget fra kravet om autorisation som vvs-installatør:
 1. Gas-grill.
 2. Terrassevarmer.
 3. Ukrudtsbrænder.
 4. Andet transportabelt udstyr, der er beregnet til tilslutning til flaskegas, og hvor montering og udskiftning af slanger efter en konkret vurdering kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

og

Bekendtgørelse 859 af 3/7 2014, som siger:

§ 1. Følgende arbejder inden for eget forsyningsområde, som personale ansat hos gasleverandører naturligt udfører som led i gasleverandørens arbejde som ansvarlig for gasdistributionen, er undtaget fra kravet om autorisation som vvs-installatørvirksomhed:

 1. Arbejder med ledninger i gadeareal, herunder arbejder ved og etablering af stikledninger på privat grund frem til forsyningsenhed med stophane.
 2. Udskiftning af gasmålere i en lovlig installation, hvor kun målertilslutning tilrettes i forbindelse med udskiftning.
 3. Små og ubetydelige reparationsarbejder på en husinstallation, der udføres i forbindelse med målerudskiftning eller tilsyn med installationen.
 4. Arbejder på en husinstallation i helt ekstraordinære tilfælde, eksempelvis hvor ejeren har vægret sig imod at bringe installationen i forskriftsmæssig stand, og hvor der er eller antages at være en umiddelbar sikkerhedsmæssig risiko.
 5. Installation af gasmåler på større gasfyrede anlæg omfattet af Gasreglementets afsnit B-4.
 6. Tilslutning til eller udskiftning af flaskegasslanger mellem forsyningsanlægget og den faste rørinstallation.
§ 2. Følgende arbejder inden for eget forsyningsområde, som personale ansat hos vandforsyningsvirksomheder, personale ansat i et vandselskab og personale ansat i et serviceselskab, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, naturligt udfører som led i virksomhedens arbejde som ansvarlig for vandforsyningen, er undtaget fra kravet om autorisation som vvs-installatørvirksomhed:

 1. Arbejder med ledninger i gadeareal, herunder arbejder ved og etablering af stikledninger på privat grund frem til forsyningsenhed med stophane.
 2. Udskiftning af vandmålere i en lovlig installation, hvor kun målertilslutning tilrettes i forbindelse med udskiftning.
 3. Små og ubetydelige reparationsarbejder på en husinstallation, der udføres i forbindelse med målerudskiftning eller tilsyn med installationen.
 4. Arbejder på en husinstallation i helt ekstraordinære tilfælde, eksempelvis hvor ejeren har vægret sig imod at bringe installationen i forskriftsmæssig stand, og hvor der er eller antages at være en umiddelbar sundhedsmæssig risiko.

§ 3. Det påhviler gasleverandøren, vandforsyningsvirksomheden, vandselskabet eller serviceselskabet, jf. §§ 1-2, at sikre, at de ansatte personer er fagligt kompetente til at udføre de konkrete opgaver og får den fornødne instruktion.

Vej til opnåelse af autorisation som vvs-installatør

Bestemmelser om ansøgning som autoriseret vvs-installatør er beskrevet i Bekendtgørelse 547 af den 30. maj 2014. Ansøgning om autorisation skal efter denne foretages hos Sikkerhedsstyrelsen, og skal indeholde 

§ 2. Ansøgningen, jf. § 1, skal indeholde:

 1. Den ansøgende virksomheds eventuelle CVR-nummer.
 2. Oplysning om virksomhedens fysiske adresse.
 3. Navn og CPR-nummer på den eller de personer, der er virksomhedens fagligt ansvarlige inden for det fagområde, der ansøges om autorisation eller godkendelse til.
 4. Oplysning om hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige, jf. nr. 3, er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller i et kommanditselskab. Hvis den fagligt ansvarlige er tilknyttet som ansat, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, hvorvidt den fagligt ansvarlige er ansat med et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder efter 6 måneders ansættelse.
 5. Oplysning om hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt indenfor virksomhedens normale forretningstid.
 6. Dokumentation for at virksomheden har ansøgt om godkendelse af sit kvalitetsledelsessystem hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, og at kontrolinstansen efter en foreløbig gennemgang af kvalitetsledelsessystemet har fundet systemet fyldestgørende.
 7. Bekræftelse af at virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidation.
TEKNIQ har udarbejdet et koncept til KLS-vvs, som kan indarbejdes i virksomheden.

Mulighed for delautorisation

Det er efter autorisationsloven muligt at opnå godkendelse som delautoriseret på vvs og gasområdet. Disse er tidligere blevet benævnt som ”kompetente virksomheder” og er derved kendte på vvs-området. Ansøgningsprocedure for opnåelse af delautorisation er den samme som for en fuldt autoriseret. Der kræves også ved ansøgning om delautorisation en dokumentation for KLS, fagligt ansvarlig osv.


Senest opdateret 30-03-2015

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.