Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Byggevarer

Byggevarer

Mærkning af byggevarer

Byggevareforordningen 
Det er vigtigt for den autoriserede installatør at kende nødvendige krav til dokumentation og/eller mærkning af et konkret produkt, inden det skal monteres hos en kunde. Et produkt der indgår i et byggeri kaldes under et ”byggevarer”. EU’s krav til dokumentation og mærkning af byggevarer er beskrevet i Byggevareforordningen (CPR), der er vedtaget af EU-kommissionen.

Byggevareforordningen er direkte implementeret i alle medlemslande ved lov. Det er ikke muligt for EU-medlemslandene at fravige kravene i byggevareforordningen. Den synlige dokumentation for opfyldelse af byggevareforordningen er, at byggevaren bærer et CE-mærke. For yderligere information om byggevareforordningen henvises til byggevareinfo.dk

CE-mærkning
For at kunne CE-mærke en byggevare, skal der foreligge en harmoniseret EN-standard (hEN). Det er producenten eller importøren, der ved CE-mærkningen erklærer, at byggevaren har gennemgået den beskrevne test efter EN-standarden. Når producenten erklærer at en byggevare er CE-mærket, må den markedsføres i EU-medlemslandene. Det er dog ikke ensbetydende med at byggevaren er lovlig at anvende i det enkelte medlemsland. For at kunne vurdere om byggevaren er lovlig at anvende i det enkelte medlemsland skal der fra producenten fremskaffes en ”DoP” (ydeevnedeklaration).

DoP (Declarations of performance)
”DoP”en eller i daglig tale ”ydeevnedeklarationen” er nøglen til vurdering af, om byggevaren lever op til lovkrav i det pågældende land og i det konkrete byggeri. ”DoP” skal opbevares af producenten og skal udleveres på forespørgsel, hvilket typisk betyder at den kan findes på producentens hjemmeside.

Byggevarer uden CE-mærke
Det er ikke alle byggevarer i et byggeri, der kan eller skal CE-mærkes. Er der ikke udarbejdet en harmoniseret EN-standard (hEN) for produktområdet, er det ikke muligt for producenten at CE-mærke byggevaren. Eksempelvis kan gulvafløb ikke CE-mærkes, da der ikke findes en hEN. Byggevarer i kontakt med drikkevand kan heller ikke CE-mærkes.

ETA (European Technical Assessment)
Når et produkt ikke er omfattet af en hEN, kan producenten vælge at udarbejde en ETA. Derved bliver det muligt at CE-mærke byggevaren og udarbejde ”DoP” som beskrevet ovenfor. Det er frivilligt at udarbejde en ETA, og det sker i praksis primært for innovative (nyudviklede) byggevarer, hvor der endnu ikke er fundet fælles testmetoder. Hvis der senere udarbejdes en hEN for byggevaren, vil ETA-en falde bort. En ETA er gældende i hele EU på samme vilkår som en hEN-standard.

CE-mærkede produkter eller maskiner
En byggevare kan godt være CE-mærket selvom der ikke er udarbejdet en hEN for området. CE-mærket er her erklæret efter andre EU-direktiver, eksempelvis lavsspændingsdirektivet eller maskindirektivet. Et CE-mærke efter andre EU-direktiver er oftest tildelt komponenten eller maskinen på baggrund af opfyldte kravværdier i en teststandard for produktet. Adgangen til markedet er for disse produkter eller maskiner er dermed en CE-mærkning baseret på baggrund af en ”bestået” test. En byggevare kan derfor være CE-mærket efter et EU-direktiv og ikke i forhold til byggevareforordningen. Et eksempel herpå er et berøringsfrit blandingsbatteri til køkken. Det er CE-mærket efter lavspændingsdirektivet, men kan ikke CE-mærkes efter byggevareforordningen, da der ikke er opnået enighed om en hEN-standard for byggevarer i kontakt med drikkevand. Specielt for installationsbyggevarer kan dette være tilfældet, da mange af dem har styring eller bevægelige dele.

Installationsbyggevarer
I forbindelse med vedtagelsen af byggevaredirektivet, der var forgængeren for byggevareforordningen, udarbejdede den fælleseuropæiske standardiseringsenhed CEN europæiske produktstandarder. En produktstandard beskriver forudsætningen for CE-mærkning af produktet. Nogle produktstandarder blev til en harmoniseret standard (hEN), som skal implementeres i medlemsstatens lovgivning. Et eksempel herpå er WC’er. For de fleste byggevarer til brug i vand- og afløbsinstallationer gælder, at de ikke kan CE-mærkes, da de dels ikke er omfattet af en hEN, og dels ikke er ikke omfattet af en produktstandard. I Danmark dokumenteres disse byggevarer derfor typisk på baggrund af en national godkendelse. Siden 1. februar 2005 har Bygningsreglementet skelnet mellem krav til fysisk/mekaniske egenskaber og krav til sundhedsmæssige egenskaber. Dokumentation af byggevarer i kontakt med drikkevand skal ske efter en særlig bekendtgørelse.

Byggevarers fysisk/mekaniske egenskaber
Bygningsreglementet kræver af alle byggevarer, at de for de fysisk/mekaniske egenskaber enten dokumenteres at have et CE-mærke eller at ”have gennemgået en afprøvning for de egenskaber, der er relevante for Danmark”. Derudover kræves det, at der skal være en produktionskontrol hos fabrikanten, der sikrer at den deklarerede ydeevne opretholdes. For yderligere info om krav henvises producenten til bilag 7. Det er i princippet bygningsejeren, der skal sikre at de fysisk/mekaniske krav er opfyldt, dog vil en autoriseret vvs-installatør være ansvarlig for de monterede byggevarers egnethed. Dokumentation af fysisk/mekaniske egenskaber er opfyldt ved anvendelse af byggevarer, der har den frivillige VA-godkendelsesordning (etadanmark.dk).

Byggevarer i kontakt med drikkevand
En byggevare i kontakt med drikkevand er en særlig byggevare, da kvaliteten i drikkevandet ikke må forringes på sin vej i vandinstallationen. Drikkevand er en fødevare, som frem til tapning skal opfylde grænseværdierne i drikkevandsdirektivet. Der stilles derfor særlige krav til dokumentation af de sundhedsmæssige egenskaber for disse byggevarer. I Danmark er der udstedt en Bekendtgørelse, der giver flere muligheder for dokumentation af de sundhedsmæssige egenskaber.

Mulighederne er:

”GDV-ordningen" er den danske godkendelsesordning for produkter i kontakt med drikkevand. Byggevarer godkendt efter GDV må mærkes med ”dråbe-mærket”. Byggevaren kan opnå GDV-godkendelse på baggrund af testdokumentation fra certificeringsordninger i Tyskland, Holland eller Sverige. Godkendelseslisten kan ses her.

”KTW” er en obligatorisk certificeringsordning i Tyskland, der godkender enkeltdele. Alle enkeltdele i kontakt med drikkevand skal være KTW godkendt. Et armatur består af en række enkeltdele og har derfor oftest flere KTW godkendelser. Der findes ikke en dansksproget liste over KTW-godkendelser.

”DVGW” er en frivillig tysk godkendelsesordning, der dokumenterer at byggevaren lever op til krav på det tyske marked, både de fysisk-mekaniske og de sundhedsmæssige egenskaber. En byggevare med gyldig godkendelse efter DVGW overholder dermed alle danske sundhedsmæssige krav. DVGW er ingen garanti for at produktet overholder danske fysisk-mekaniske krav. Det afgøres alene af bygningsreglementets regler – se ovenfor. Der findes ingen dansksproget liste med DVGW-godkendte byggevarer.

”ATA” er en Hollandsk test, der efter indførelse af ”Kiwa water mark” er udgået.

”Kiwa water mark” er en Hollandsk ordning, der sikrer byggevarer lever op til krav på det hollandske marked. En byggevare der er godkendt med ”Kiwa water mark” overholder dermed alle danske sundhedsmæssige krav. ”Kiwa water mark” er ingen garanti for at produktet overholder danske fysisk-mekaniske krav. Det afgøres alene af bygningsreglementets regler. Der findes ingen dansksproget liste over Kiwa water mark byggevarer.

”SP-typegodkjent” er en svensk ordning, der sikrer at byggevarer lever op til krav på det svenske marked. Byggevaren vil synligt være mærket med ”gaffel-mærke”. Den svenske godkendelse bygger på tyske KTW-certifikater. En byggevare der er ”SP-typegodkjent” overholder alle danske sundhedsmæssige krav. ”SP-typegodkjent” er ingen garanti for at produktet overholder danske fysisk-mekaniske krav. Det afgøres alene af bygningsreglementets regler. Der findes en svensksproget liste over SP-godkendte byggevarer på sp.se.

”KIWA” er en svensk ordning på linje med ”SP-godkjent”. Der findes ingen oversigt over svenske Kiwa-godkendelser.


Senest opdateret 13-02-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.