Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

2012 8283

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Underdirektør

jes@tekniq.dk

7741 1560

Boligjobordningen i 2016-2017

BoligJobordningen

Den reviderede BoligJobordningen træder i kraft fra årsskiftet og får virkning for arbejde, der udføres fra og med den 1. januar 2016

Ordningen er ændret til en mere grøn ordning, hvilket betyder, at der sker ændringer i, hvilke opgaver der omfattes af ordningen.

I 2016 og 2017 bliver fradraget todelt i den nye BoligJobordningen. Man kan få fradrag op til 12.000 kr. pr. person i husstanden for energirenoveringer, klimatilpasninger mv og op til 6.000 kr. per person for serviceydelser i hjemmet som rengøring m.v. Det samlede fradrag, som kan udnyttes, er i alt på 18.000 kr. pr. person. Der gives kun fradrag for arbejdsløn og ikke materialer.

Betingelser i øvrigt

Skattefradraget svarer til et tilskud på cirka en tredjedel af lønudgiften.

Fradraget knytter sig til personer, der har folkeregisteradresse i boligen.

Fradraget gælder for personer i lejeboliger, ejerboliger og andelsboliger, hvis det er beboeren, der har pligt/ansvar for istandsættelsen og betaler for arbejdet.

Kunden kan kun bruge fradraget, hvis arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret.

Der må ikke være ydet andet offentligt tilskud til arbejdet, dog kan kunden godt sælge en eventuel energibesparelse til et forsyningsselskab/modtage tilskud fra et energiselskab.

Kunden skal indberette det fradragsberettigede beløb til SKAT med angivelse af, hvem der har udført arbejdet.

Hvilket installationsarbejde kan der gives fradrag til?

Fradragsberettiget arbejde omfatter arbejdslønnen inklusive moms i forbindelse med istandsættelse og hjælp i og uden for privat- eller ferieboligen. Skattefradraget omfatter grønne løsninger, energieffektivisering, vedvarende energi, både når det gælder reparation, vedligeholdelse, udskiftning og installation.

På installationsområdet kan kunden få fradrag for følgende typer af arbejde:

(Bemærk, at der er en række nye opgaver, der i 2016-2017 kan give fradrag)

 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg (fx radiatorer, termostatventiler, ur-styring mv.)
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, herunder vandvarmer, fjernvarmeanlæg samt reparation af gulvvarme
 • Installation, reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg (fx solvarmeanlæg inkl. varmtvandsbeholder, vandvarmer i forbindelse med installation af kedler m.v., etablering af stikledning)
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
 • Installation af jordvarme – hele jordvarmesystemet inkl. jordslange
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer eller dræn (fx højvandslukkere, regnvandsfaskiner m.v.)
 • Radonsikring og udsugning
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly (NY)
 • Afmontering af brændeovne (NY)
 • Installation af varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion (NY)
 • Installation eller forbedring af ventilation (fx balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding)
 • Installation af intelligente varme-, ventilations- og lysstyring, fx (bevægelsesfølere, dagslysfølere, intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde (NY)
 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere, solceller* og husstandsvindmøller*
 • Energirådgivning, hvis der foreligger en skriftlig dokumentation/rapport (NY)
 • Installation af ladestik til elbiler inklusiv nødvendig eltavle og ledningsarbejde (NY)
 • Tilslutning af bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer) (NY)
 • Montage af røgsugere

* Vær opmærksom på, at der ikke kan opnås tilskud via BoligJobordningen, hvis der samtidig modtages tilskud i form af driftsstøtte, og der kan ikke opnås fradrag, hvis reglerne om erhvervsmæssig virksomhed anvendes.

Den komplette liste over alle ydelser, der er dækket af fradraget, findes på SKATS hjemmeside

Installationsarbejde der ikke er tilskud til:

 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af visse elinstallationer
 • Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg, herunder pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler
 • Installation af gulvvarme
 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Tilstands- og energimærkningsrapporter

Hvad skal du gøre som installatør?

Det er kunden, der skal foretage indberetning til SKAT for at få fradrag. Virksomheden skal ikke indberette eller fremsende dokumentation til SKAT. Virksomheden skal blot sikre:

 • at arbejdslønnen fremgår særskilt af fakturaen – også når der er tale om et tilbudsarbejde
 • at fakturaen betales ved overførsel til virksomhedens konto via bank eller netbank eller ved kortbetaling via virksomhedens hjemmeside eller kortautomat

Det er ikke nødvendigt at opdele regningen i forhold til antal personer i husstanden, der skal opnå fradrag.

Det skal bemærkes, at SKAT kan kontrollere virksomhedens regnskaber for at undersøge, om der har fundet omfakturering sted fra materialer til løn.

 

Særligt om sommer- og fritidsboliger

Alle former for fritidsboliger, som kan tjene som bolig for ejeren, og hvor ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen, er omfattet af BoligJobordningen. F.eks. sommerhuse, fritidsboliger, ferielejligheder og såkaldte fleksboliger.

En række fritidsboliger er ikke skattepligtige efter ejendomsværdiskatteloven og er derfor heller ikke omfattet af BoligJobordningen. Det gælder blandt andet:

 • Fritidsboliger der udelukkende udlejes erhvervsmæssigt
 • Udenlandske fritidsboliger der er fritaget for ejendomsværdiskat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller særskilt dansk lovgivning mv.
 • Fritidsboliger under opførelse/nedrivning
 • Fritidsboliger der er ubeboelige
 • De fleste kolonihavehuse

Kun ejere af fritidsboliger kan opnå fradrag efter BoligJobordningen samt personer med udenlandske fritidsboliger, der er fuldt skattepligtige til Danmark eller grænsegængere. Begge ægtefæller kan opnå fradrag efter BoligJobordningen. Lejere og andre brugere af sommer- eller fritidsboligen er ikke omfattet.

De ydelser, der kan give fradrag for helårsboliger, giver som udgangspunkt også fradrag i relation til fritidsboliger. Der vil dog ikke være fradrag for serviceydelser (rengøring mv.) vedrørende fritidsboliger, der udlejes.

Hvilke år henføres fradrag til

Arbejde der er udført i 2015 og betalt senest d. 29. februar 2016 fradrages i 2015.

Arbejde der er udført i 2016 til og betalt senest d. 28. februar 2017 – fradrages i 2016.

Arbejde, der er udført i 2017 og betalt senest d. 28. februar 2018 – fradrages i 2017.

Det er ikke afgørende, hvornår fakturaen er udstedt – det afgørende er, hvornår arbejdet er udført, og at betalingsfristen overholdes.


Senest opdateret 26-10-2016

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.