Ny autorisationslov for el-, vvs- og kloakvirksomhed vedtaget

Den nye autorisationslov blev vedtaget af folketinget den 10. april. Loven indfører en ny fælles autorisationsordning på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og afskaffer samtidig den personlige autorisation og det personlige strafansvar på el-autorisationsområdet.

Kvalitetsstyringssystemet bliver fælles for alle virksomheder, der har autorisation på de tre autorisationsområder, og loven indfører forenklede krav til virksomhedernes kvalitetsstyringssystem.

Som alternativ til den fulde autorisation indføres der delautorisationer inden for en afgrænset del af el- og vvs-autorisations-området. Loven ændrer ikke afgørende på, hvad der kræves autorisation til, men der opstår mulighed for delautorisation på enkelte afgrænsede områder.

Loven træder i kraft den 2. juni 2014.

Hovedpunkterne i loven

Autorisationsordningen
Autorisationsordningerne for el-, vvs- og kloakområdet samles i en ny lov. Der er fortsat tale om 3 selvstændige autorisationsområder. Ordningen baseres fortsat på de tre grundlæggende krav til virksomhederne om de rette kompetencer ved ansættelse af en fagligt ansvarlig, om egenkontrol i form af et kvalitetsledelsessystem og om tredjeparts kontrol, der godkender og efterprøver virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Den fagligt ansvarlige
Begrebet personligt autoriseret erstattes af begrebet fagligt ansvarlig. Loven indfører en ordning, hvorefter der opnås godkendelse som fagligt ansvarlig, når den godkendte kompetencegivende prøve er bestået, og kravene om at være myndig og ikke under værgemål er opfyldt. Personen har herefter godkendelsen på ubestemt tid.

Tilknytningen til virksomheden
Loven viderefører kravet om, at den fagligt ansvarlige skal være tilknyttet virksomheden minimum 30 timer ugentligt.

Opgaverne
Loven indebærer, at det juridiske ansvar for opgaverne koncentreres hos virksomheden. De fagligt ansvarlige kan fortsat bemande, instruere og føre tilsyn, men det juridiske ansvar for bemanding, instruktion og tilsyn vil være virksomhedens.

Et nyt forenklet kvalitetsledelsessystem
Loven introducerer et nyt kvalitetsledelsessystem som reducerer antallet af forhold, der skal være beskrevet. Systemet skal bygge på en række basiskrav, der er fælles for autorisationsområdet, og skal fokusere på det, der er nødvendigt af hensyn til den tekniske sikkerhed.

Delautorisation indføres

Der indføres mulighed for at opnå delautorisation på afgrænsede områder inden for el- og vvs-området.

På elområdet åbnes mulighed for, at virksomheder kan opnå delautorisation til udførelse af solcelleinstallationer eller boliginstallationer.

På vvs-området vil de relevante delautorisationer være udførelse af gasinstallationer, flaskegasinstallationer og boliginstallationer indenfor vandinstallationer og afløbsinstallationer.

Delautoriserede virksomheder skal opfylde de samme krav som fuldt autoriserede virksomheder, herunder krav om et kvalitetsstyringssystem og en fagligt ansvarlig.

I dag kan der ansøges om autorisation på el- og vvs-området på baggrund af installatøruddannelsen, der varer to år. For de personer, der ønsker at være fagligt ansvarlige i virksomheder med delautorisation, vil det være tilstrækkeligt at gennemføre en kortere uddannelse end installatøruddannelsen. Det er endnu ikke afklaret, hvilke konkrete kompetencekrav der vil blive stillet, men delautoriserede skal - på delautorisationsområdet - have kompetencer på samme niveau som fuldt autoriserede.

Krav til kvalifikationer for udførende medarbejdere på vvs-området forsvinder
Loven fjerner de hidtil gældende krav til, hvilke faglige kvalifikationer medarbejdere i autoriserede vvs-installatørvirksomheder skal opfylde. Den enkelte virksomhed skal fremover selv vurdere behovet for faglige kvalifikationer og efteruddannelse hos medarbejderne.

Kommunernes kontrolforpligtelse forsvinder

Efter § 23, stk. 2, i den gældende lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse skal kommunen i forbindelse med byggesagsbehandlingen påse, at arbejder med vand- og afløbsinstallationer er udført af autoriserede eller godkendte virksomheder. Dette krav videreføres ikke, og det kommunale tilsyn med vand og afløbsinstallationer bortfalder med den nye lov.

Kabler og rør

Loven undtager arbejde med føring af elkabler og føring af vandrør fra autorisationskravet, hvis arbejdet udføres af personer, der har gennemgået et godkendt kursus. En autoriseret installatør skal fortsat tage ansvar for, at arbejdet er udført korrekt og - i forbindelse med en tilslutning af den samlede installation - tage ansvaret overfor forbrugeren for den samlede installation.

Loven skal inden ikrafttrædelsesdatoen 2.juni 2014 følges op af en række bekendtgørelser, der mere detaljeret forklarer og udlægger lovens bestemmelser. TEKNIQ vil vende tilbage med nærmere information om bekendtgørelserne, når disse foreligger.

Yderligere information

Simon Rasmussen
Mail sra@tekniq.dk, tlf. 7741 1551

(T-12/2014)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.