Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Ændret erhvervslejelov

Ændret erhvervslejelov gør det lettere at gennemføre energirenoveringer.

Med virkning fra den 1. april 2015 er der indført ændringer i erhvervslejeloven, der gør det mere fordelagtigt og rentabelt for både erhvervsudlejer og -lejer at lave energibesparelser i erhvervsejendomme og erhvervslejemål.

Som installatør kan du med fordel gøre udlejere og lejere i erhvervslejemål opmærksomme på de nye muligheder.

Reglerne gør op med det paradoks, at udlejer ofte ikke gennemførte rentable energirenoveringer, som både lejer, udlejer og samfundet ville have haft gavn af. Grunden var, at udlejer på kort sigt ikke havde et tilstrækkeligt økonomisk incitament til at foretage dem. Det forhold skulle nu gerne ændre sig.

Ændringerne betyder følgende:

At udlejer kan gennemføre en lejeforhøjelse for arbejder, der medfører energibesparelser for lejerne i ejendommen. Lejeforhøjelsen sker på grundlag af de samlede udgifter, der med rimelighed er afholdt hertil.

At lejeforhøjelsen ikke må overstige den besparelse, som energirenoveringen medfører for lejerne.

At udlejer får tilslutning til gennemførelsen af energibesparelserne fra et kvalificeret antal lejere.

Formålet med de seneste ændringer er at gøre det mere økonomisk attraktivt for såvel udlejere som lejere af erhvervsejendomme/erhvervslejemål at gennemføre energirenoveringer, så de også bidrager til en reduktion af det samlede energiforbrug.

Gevinsten ved energibesparende arbejder fordeles nu mellem parterne i stedet for primært at komme lejerne til gode. Totaløkonomikravet indebærer samtidig, at lejernes samlede betalinger til leje og energi ikke forøges ved gennemførelse af totaløkonomiske rentable energiforbedringer.

I forhold til lejer er der mulighed for opnåelse af lavere energiudgifter, som vil svare til og i nogle tilfælde mere end opveje den modsvarende huslejestigning.

De nye regler skal også sikre, at enkelte lejere ikke hindrer, at der gennemføres energiforbedringer i erhvervsejendomme, som et stort flertal af erhvervslejerne er enige med udlejeren om at gennemføre.

Det er en betingelse for udlejerens mulighed for at varsle lejeforhøjelser, der skal omfatte alle lejemål i ejendommen, at der kan opnås aftale om lejeforhøjelsen med et kvalificeret antal lejere, hvis lejemål tilsammen udgør mindst 2/3 af ejendommens bruttoetageareal.

Yderligere fordele

Ændringerne kommer oven i dem fra den 1. juli 2014. Her fik udlejere af erhvervslejemål mulighed for ud over lejebetalingen at få refunderet udgifter til energi til køling af de enkelte lejemål. Reglerne svarer til de gældende regler for betaling for leverancer af vand og varme ud over lejebetalingen.

Udlejeren fik dermed mulighed for at forlange opsætning af målere til måling af lejernes forbrug af energi til køling af lejemålene.

Kombinationen af ændringerne øger muligheden for at gennemføre rentable energirenoveringer af såvel boliglejemål som erhvervslejemål væsentligt set ud fra en total økonomibetragtning.

(T-10/2015)


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.