Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Udbudsloven

Den nye udbudslov træder i kraft den 1.januar 2016. Den gælder for udbud, der foretages derefter.

Udbudsloven gælder for udbud over tærskelværdien (pt kr. 38.624.809), der fastsættes hvert andet år.

Udbudsdirektivet

Udbudsloven implementerer det nye EU udbudsdirektiv.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Det nye forsyningsvirksomhedsdirektiv gennemføres ved bekendtgørelse, der ligeledes gælder for udbud, der foretages den 1. januar 2016 og derefter.

Tilbudsloven

Tilbudslovens regler om udbud af bygge- og anlægsarbejder under tærskelværdien ændres ikke.

Reglerne om tjenesteydelser og varekøb overføres i en anden form til udbudsloven.

Den nye udbudslov

Med udbudsloven gennemføres der en række væsentlige ændringer i forhold til det nuværende Udbudsdirektiv.

Væsentlige ændringer

Bedre muligheder for at gennemføre indledende markedsundersøgelser.

Det fulde udbudsmateriale skal offentliggøres samtidig med udbudsbekendtgørelsen.

Evalueringsmetoden skal beskrives og offentliggøres med udbudsmaterialet.

Der er nu kun et overordnet tildelingskriterium – det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Økonomisk mest fordelagtige tilbud kan identificeres med et af følgende tildelingskriterier:

  • Pris
  • Omkostninger
  • Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Der er således mulighed for bl.a. at konkurrere på prisen alene, på fx totaløkonomi eller livscyklusomkostninger eller på det økonomisk mest fordelagtige bud.

Meget større muligheder for at bruge fleksible udbudsformer såsom

  • udbud med forhandling
  • konkurrencepræget dialog
  • innovationspartnerskaber

Forenklede dokumentationskrav ved ansøgninger og tilbud ved obligatorisk brug af European Single Procurement Document, ESPD, som egenerklæring og dokumentation for egne kompetencer.

Mulighed for at ordregiver kan anmode tilbudsgiver om at indsende relevante oplysninger i tilfælde, hvor en ansøgning eller et tilbud er ufuldstændigt.

Forskellige regler om mulighederne for at gennemføre ændringer i en udbudt kontrakt før og efter kontraktindgåelse.

Pligt til at bringe en kontrakt til ophør, hvis Klagenævnet for Udbud annullerer en tildelingsbeslutning.

Reglerne i tilbudsloven for mindre indkøb af varer og tjenesteydelser afskaffes og erstattes af et mere enkelt regelsæt i udbudsloven med krav om, at den offentlige myndighed skal sikre sig, at købet foregår på markedsmæssige vilkår.

Der må ikke stilles større krav til virksomhedens årsomsætning end det dobbelte af kontraktværdien.

Det offentlige skal opdele kontrakter i mindre bidder eller forklare, hvorfor en kontrakt ikke opdeles.

Det er kun den vindende virksomhed, der skal indsende fuldstændig dokumentation.

Se udbudsloven og vejledning her

Konkurrencestyrelsen udsender en vejledning til den nye udbudslov. Når den er udsendt, linker vi til den fra tekniq.dk.

Find vores kurser om den nye udbudslov

I takt med at de sidste ting er færdige fx ESPD dokumentet i elektronisk form sender vi yderligere information.

(T-18/2015)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.