Vigtige nyheder på det ansættelsesretlige område

Læs nyheder om sygedagpenge, G-dage, 70-årsreglen, sygeferiepenge og fratrædelsesgodtgørelse.

1. Sygefravær

- de sidste dele af sygedagpengereformen er trådt i kraft.
Fast track - arbejdsgivers nye mulighed for at få en tidligere afklaring, når der er risiko for lange sygemeldinger.


Fra årsskiftet har arbejdsgiver fået en ny mulighed for at handle, når det allerede fra starten af et sygeforløb tyder på, at der bliver tale om et længere sygefravær (dvs. længere end 8 uger) hos en medarbejder.

Ordningen kaldes Fast track og består i, at arbejdsgiver kan bede kommunen om at sætte hurtigere ind. Ordningen er frivillig og forudsætter, at den sygemeldte er indstillet på at deltage i den tidlige indsats. I givet fald skal kommunen så inden for to uger holde den første samtale med den syge.

Meningen er, at den tidlige indsats gennem afklaring og tiltag skal afbøde uheldige virkninger af et langt sygefravær, herunder om muligt bevirke, at den syge kommer hurtigst muligt tilbage på arbejde.

Fast track sættes i gang ved, at arbejdsgiver anmoder om det i NemRefusion. 

» Find faktaark til Fast Track

Beskæftigelseskravet og sygedagpengesatsen

Fremover beregnes timerne til opfyldelse af beskæftigelseskravet digitalt. Det sker ved, at NemRefusion automatisk henter oplysningerne fra indkomstregistret. Ved ansættelser på under 8 uger hentes oplysningerne fra arbejdsgivers indtastning i NemRefusion.

Sygedagpengesatsen beregnes også fremover ved automatisk indhentelse af lønoplysninger fra indkomstregistret.

TEKNIQ anbefaler:
Tag kontakt til den syge medarbejder og aftal, at I bruger Fast track-ordningen, når I forventer en risiko for langvarigt sygefravær.

2. G-DAGE - nye regler ved korttidsansættelser

Arbejdsgivers betaling af dagpengegodtgørelse (G-dage) falder gradvis bort til lønmodtagere med mindre end 3 måneders ansættelse.

2015 og 2016 – betaling for 2 dage
Arbejdsgiver skal i årene 2015-2016 kun betale for 1. og 2. ledighedsdag – mod tidligere for 3 dage - når fratrædelsen sker, inden der er gået 3 måneder fra ansættelsens start.

2017 – betaling for 1 dag
I 2017 skal der kun betales for 1. ledighedsdag, når fratrædelsen sker inden, der er gået 3 måneder fra ansættelsens start.

Fra 2018 og frem er G-dagene helt ophævet for ansættelsesforhold på mindre end 3 måneder.
Hvis lønmodtagerens fratræder inden for de første 3 måneder af ansættelsen, skal der fra 2018 og frem ikke betales G-dage.

Beskæftigelseskravet er uændret
Kravet om fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger inden for de sidste 4 uger vil fortsat være gældende, og det skal også være opfyldt i 3-måneders perioden.

3. 70-årsreglen bliver ophævet

Folketinget ønsker, at alle skal blive på arbejdsmarkedet så længe så muligt. Folketinget har derfor ophævet arbejdsgivers hidtidige adgang til at indgå individuelle aftaler med medarbejderne om pligtmæssig fratræden, når medarbejderen fylder 70 år.

Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2016.

Arbejdsgiver skal skriftligt meddele medarbejderen, at vilkåret udgår af ansættelseskontrakten men øvrige vilkår består. Der gælder altså ikke længere nogen aldersmæssig grænse for, hvor længe medarbejderen kan blive i virksomheden.

Hvis arbejdsgiver opsiger med henvisning til et ugyldigt vilkår, herunder pligtmæssig fratræden ved en bestemt alder i kontrakten, kan der være tale om ulovlig forskelsbehandling på grund af alder, som vil være godtgørelsesberettigende efter loven.

4. Sygeferiepenge til timelønnede medarbejdere - nye regler pr. 1. januar 2015

Uanset hvad overenskomsterne siger, så er det de nye regler, der gælder fra 1. januar 2015. De overenskomstbestemmelser, som bliver påvirket af dette er Elektrikeroverenskomstens § 16, stk. 5. og VVS-overenskomstens punkt 11, stk. 5, 6 og 7. TEKNIQ arbejder derfor lige nu med at udarbejde nye tekster til overenskomsterne.

Hvilken betydning har ændringerne?
Alle medarbejdere har uanset anciennitet nu ret til sygeferiepenge. Der er ikke længere et anciennitetskrav på 12 måneder før medarbejderen har ret til sygeferiepenge.

Medarbejderne har nu ret til sygeferiepenge fra 2. sygedag.

Der er ingen grænse for, hvor længe der skal betales sygeferiepenge. Der skal således betales fra 2. sygedag og indtil medarbejderen bliver rask. 4 måneders grænsen er hermed fjernet.

De nye regler gælder for sygefravær, hvor 1. sygedag er i januar 2015 eller senere.

Vær opmærksom på, at der for medarbejdere, der har 52 sygeperioder (det vil sige pletvise sygedage) i optjeningsåret gælder særlige regler.

5. Funktionærlovens bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse efter lang tids ansættelse - vigtig ændring


GAMLE REGLER
Funktionærlovens § 2a har i mange år betydet, at opsagte funktionærer, der havde mere end 12, 15 eller 18 års anciennitet skulle have fratrædelsesgodtgørelser på 1, 2 eller 3 måneders løn. Hertil gjaldt to und-tagelser, sådan at der ikke skulle betales godtgørelse, hvis funktionæren havde ret til folkepension eller pension fra en arbejdsgiverbetalt ordning.

NYE REGLER:
Ordningen er nu helt lavet om, og fra 1. februar 2015 gælder det, at funktionæren kun har ret til 1 måneds godtgørelse efter 12 års ansættelse og 3 måneders godtgørelse efter 17 års ansættelse.

Retten til 2 måneders godtgørelse efter 15 års ansættelse eksisterer ikke længere.
Til gengæld er de to undtagelser også fjernet. Det har ikke længere nogen betydning for retten til fratrædelsesgodtgørelse, om funktionæren har mulighed for at gå på pension eller fortsætter med at arbejde.

Yderligere information:
Arbejdsmarkedsafdelingen – tlf. 4343 6000


(T-06/2015)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.