Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål?

Kontakt Uddannelser

7741 1568

Nye regler for løntilskud til voksenlærlinge

Pr. 1. januar 2015 er der trådt nye regler i kraft om løntilskud til voksenlærlinge.

Når TEKNIQ først informerer om reglerne nu er det, fordi Beskæftigelsesministeriet har været i tvivl om fortolkningen af de nye regler.

Reglerne gælder for alle uddannelsesaftaler, der er indgået med en voksenlærling pr. 1. januar 2015 eller senere.

De nye regler i hovedtræk

Voksenlærlingetilskuddet er betinget af, at lærlingen er fyldt 25 år.

Men som noget nyt - skal lærlingen være fyldt 25 år, når grundforløbet påbegyndes, for at kunne udløse voksenlærlingetilskud. Dette gælder, uanset om uddan-nelsesaftalen indgås på et senere tidspunkt.

Virksomheden kan fortsat få løntilskud til lønnen i praktikperioden.

Nyt løntilskud på 40 kr.

For følgende personer kan der opnås et løntilskud på 40 kr. i timen:
  • Ufaglærte, som har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
  • Faglærte, som har en forældet uddannelse (dvs. ikke har arbejdet inden for faget i de seneste 5 år) og har mindst to måneders ledighed ved grundforløbets start.
  • Faglærte ledige, hvis uddannelse ikke er forældet, og som har mindst 12 måneders ledighed ved start på grundforløbet. 
Løntilskuddet på 40 kr. i timen ydes i praktikperioder under hele uddannelsens varighed og til alle erhvervsuddannelser.

Men som noget nyt - er det en betingelse, at personen opfylder ledighedskravet og er 25 år, når grundforløbet påbegyndes. Disse to krav skal være opfyldt, uanset hvornår uddannelsesaftalen indgås.

Løntilskud på 30 kr.

For følgende personer kan der opnås et løntilskud på 30 kr. i timen:
  • Ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed.
  • Ufaglærte, der er i beskæftigelse, når uddannelsen påbegyndes. 
Løntilskuddet på 30 kr. i timen ydes i de første to år af praktiktiden. 

Men som noget nyt - tæller tilskudsperioden på 2 år fra det tidspunkt, hvor uddannelsen blev påbegyndt. Dvs. indgår man en uddannelsesaftale med en lærling, der har gennemført grundforløbet og fx været 3 måneder i skolepraktik/hos anden arbejdsgiver – så kan der kun ydes tilskud i 1 år og 9 måneder.
Og uddannelsen, der gives voksenlærlingetilskud til, skal være inden for områder med behov for arbejdskraft – se de regionale positivlister på de regionale arbejdsmarkedsråds hjemmesider. 

Særligt om skolepraktik

Skolepraktik betragtes som beskæftigelse – så der kan kun ydes tilskud på 40 kr., hvis SKP-lærlingen opfyldte ledighedsbetingelsen og var 25 år, da grundforløbet blev påbegyndt.
Opfyldte SKP-lærlingen ikke ledighedsbetingelsen, kan der ydes 30 kr. i timen i op til to år, hvis vedkommende var ufaglært, da grundforløbet blev påbegyndt.

TEKNIQ anbefaler

Hvis virksomheden ønsker at indgå en uddannelsesaftale med en voksenlærling, og virksomheden vil være sikker på, om der kan ydes løntilskud m.v. - så anbefaler TEKNIQ, at virksomheden inden uddannelsesaftalen underskrives, beder personen om på skrift at få afklaret, om vedkommende er berettiget til tilskud. Den pågældende kan rette henvendelse til det lokale jobcenter.

Voksenlærlingeaftaler indgået efter 1. januar 2015

Hvis virksomheden har indgået en uddannelsesaftale med en voksenlærling efter 1. januar 2015, som ikke opfylder de nye krav for tilskud, og dette er et problem for virksomheden, så kan virksomheden, hvis prøvetiden ikke er udløbet, opsige voksenlærlingen i prøvetiden.

Når du overvejer at ansætte en voksenlærling – så gør sådan

  • Du beder vedkommende om at kontakte jobcentret mhp. at få en skriftlig erklæring på, at han/hun er berettiget til tilskud, tilskuddets størrelse og hvor længe, der kan gives tilskud. 
  • Virksomheden indgår en uddannelsesaftale.
  • Virksomheden kontakter det lokale jobcenter for at få et ansøgningsskema tilsendt eller henter "Ansøgning om tilskud til voksenlærling AB 501" under blanketter. Ansøgningen skal være indgivet senest 1 måned efter, at uddannelsesaftalen er påbegyndt.
  • Kontakt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for at få tilsendt ansøgningsskema til lønrefusion eller hent det på virk.dk/aub.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.