Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Underdirektør

jes@tekniq.dk

7741 1560

Virksomheders reelle ejere skal registreres

Inden den 1. december 2017 skal virksomhedernes reelle ejere registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Kravet er indført for at sikre øget gennemsigtighed på erhvervsområdet og forhindre hvidvask og finansiering af terror.

Registreringspligt for virksomheder

Alle danske virksomheder er forpligtet til at undersøge og vurdere, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

De omfattede virksomheder er aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS), partnerselskaber (P/S), kommanditselskaber (K/S), interessentskaber (I/S), virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA), erhvervsdrivende fonde, europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG), finansielle virksomheder omfattet af reglerne i den finansielle lovgivning, ikke-erhvervsdrivende fonde, legater, stiftelser, andre selvejende institutioner og foreninger (fagforeninger, brancheforeninger m.fl.) omfattet af lov om fonde og visse foreninger. 

Børsnoterede selskaber, enkeltmandsvirksomheder (personligt ejede virksomheder), selvstændige offentlige virksomheder, filialer, frivillige foreninger samt andelsboligforeninger er ikke omfattet af forpligtelsen til at registrere reelle ejere.

Legale ejere og reelle ejere

De legale ejere for A/S, ApS, IVS, P/S, SE-selskaber og K/S skal allerede i dag registreres hos Erhvervsstyrelsen. Ved legale ejere forstås fysiske eller juridiske personer der ejer 5% eller mere af stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed. 

Reelle ejere kan kun være fysiske personer, og det er de personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelen eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol på anden måde fx ved retten til at udpege et medlem af ledelsen.

Reelle ejere

Ved reelle ejere forstås de fysiske personer, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol på anden måde. Det er ikke nødvendigvis alle ejere af en virksomhed, der skal registreres som reelle ejere. Virksomheden skal vurdere dette konkret.

En person, der ejer eller kontrollerer mere end 25% af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed, er en reel ejer, der skal registreres.

Grænsen på 25% er en indikation, således at en person kan anses for reel ejer med en lavere ejerandel eller rådighed over stemmeretten, fx hvis personen herudover kan udøve kontrol på anden måde.

Ejes virksomheden af en anden virksomhed, er det de bagvedliggende fysiske personer, som skal registreres som reelle ejere.

Hvis der er er et selskab mellem den reelle ejer og selskabet (indirekte ejerskab), beregnes den fysiske persons ejerandel eller rådighed over stemmeretten over selskabet.

Du kan se en række eksempler, der belyser og forklarer dette nærmere i Erhvervsstyrelsens vejledning.

Hvis virksomheden har reelle ejere, er virksomheden forpligtet til at registrere disse med oplysning om, hvor stor andel af kapitalen, henholdsvis stemmerne, vedkommende råder over.

Hvis virksomheden ikke har reelle ejere, eller disse ikke kan identificeres, registreres virksomhedens ledelse som reelle ejere.

Virksomheden skal opbevare dokumentation for indhentelse af oplysningerne i fem år efter indhentelsen og i fem år efter virksomhedens ophør. Virksomheden er forpligtet til løbende at sikre, at oplysningerne er opdaterede.

Find Erhvervsstyrelsens vejledning her 

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.