Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Nye regler og vilkår for lærlinge/uddannelsesaftaler

I august 2016 indgik arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om flere faglærte.

Som led heri er der kommet nye regler og vilkår vedrørende lærlinge og indgåelse af uddannelsesaftaler.

Det er en ambitiøs aftale, der stiller krav om, at alle virksomheder, der har faglærte medarbejdere ansat, bidrager til at uddanne lærlinge. De virksomheder, der ikke bidrager tilstrækkeligt, skal betale et merbidrag til AUB. Den nye model for at få flere faglærte begynder at blive udrullet allerede i 2017, men er først fuldt ud indført i 2018.

Trepartsaftalens elementer der gælder for 2017:

  • Forhøjet lønrefusion
  • Praktikbonus
  • Fordelsbonus – gælder kun vvs-energiuddannelsen - se medlemsnyt nr. V-01/2017

Forhøjet lønrefusion ved skoleophold

Den lønrefusion, som du modtager, når din lærling er på skoleophold, bliver forhøjet med 7,4 % fra 1. januar 2017.

De nye lønrefusionssatser i 2017 er herefter:
Elever
Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge
1. år 2.520 kroner
2. år 2.790 kroner
3. år 3.150 kroner
4. år 3.710 kroner
Voksen 5.030 kroner

AUB-bidraget i 2017 opkræves som hidtil og forventes i 2017 at blive 2.837 kroner pr. medarbejder. Det endelige beløb er endnu ikke offentliggjort på ATP’s hjemme-side.

Praktikbonus på op til 15.000 kroner.

Vælger du som virksomhed at uddanne ekstra lærlinge i 2017 i forhold til de tre seneste år, får du udbetalt en praktikbonus på op til 15.000 kroner pr. ekstra prak-tikårselev.

Der vil være en pulje på 20 millioner kroner i 2017, hvilket betyder, at den faktiske bonus pr. ekstra lærling vil afhænge af, hvor mange virksomheder der er beretti-get til bonus. Derfor kan beløbet blive mindre end 15.000 kroner, hvis mange virksomheder er berettiget til bonus.

Praktikbonussen udbetales automatisk til din virksomhed, hvis du er berettiget hertil – så du skal ikke foretage dig noget yderligere. Praktikbonussen beregnes og udbetales første gang medio 2018 til din NemKonto. Bonussen størrelse for 2017 offentliggøres medio 2018 på virk.dk.

Du er berettiget til en praktikbonus, hvis du i 2017 tager en ekstra lærling i forhold til det gennemsnitlige antal lærlinge på virksomheden i perioden 2014–2016. Opgørelsen heraf baserer sig på antal praktikårselever. Det betyder fx, at en virksomhed, der ansætter en lærling med start pr. 1. december 2017, får en prak-tikbonus for 2017 på i alt 15.000 kroner x (31 dage/365 dage) = 1.274 kroner
Startdatoen er altså det tidspunkt, hvor lærlingen rent faktisk påbegynder en uddannelsesaftale og ikke datoen for indgåelse af aftalen.

Trepartsaftalens elementer der gælder for 2018:

  • Ændret vilkår for delaftaler og korte aftaler
  • AUB-bidrag - merbidrag
Den forhøjede lønrefusion, den nye praktik bonus og fordelsbonus fortsætter i 2018. Dog vil der blive udarbejdet en ny liste med de uddannelser, der lever op til kriterierne for at være en fordelsuddannelse.

Ændrede vilkår for delaftaler og korte aftaler

Som virksomhed kan du fra 1. januar 2018 kun indgå én delaftale med den samme lærling. En delaftale er en uddannelsesaftale om delvis praktikuddannelse og kan således ikke omfatte skoleophold.

Som virksomhed kan du fra 1. januar 2018 kun indgå korte uddannelsesaftaler 2 gange med den samme lærling. Der er dog mulighed for en 3. gangs dispensation efter godkendelse fra det lokale uddannelsesudvalg.

Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

I dag betaler virksomheden 295 kroner pr. faglært medarbejder til AUB-ordningens finansiering af skolepraktikydelsen. I 2018 bliver denne opkrævning afskaffet og erstattet af en helt ny måde at opkræve denne del af AUB-bidraget på.

Fra 1. januar 2018 bliver bidraget afhængig af, om du uddanner tilstrækkeligt med lærlinge i forhold til, hvor mange faglærte du beskæftiger. Hvis du uddanner tilstrækkeligt eller flere end forventet, slipper du billigere i forhold til i dag. Er dette ikke tilfældet, vil du opleve, at dine udgifter til AUB stiger.

Virksomheden skal betale 27.000 kroner pr. praktikårselev, som din virksomhed mangler at uddanne/mangler at indgå en uddannelsesaftale med.

Du får i foråret 2018 et brev fra AUB med en forskudsberegning af dit bidrag. Brevet viser, hvor mange lærlinge du skal have ansat for at leve op til målet for din virksomhed.

Alle virksomheder vil få en måluddannelsesratio for, hvor mange lærlinge virksomheden skal uddanne i forhold til antallet af faglærte. Uddannelsesrationen er vægtet mellem et branchegennemsnit 25% og et gennemsnit for hele arbejdsmarkedet 75%.

Hvis virksomhedens aktuelle måluddannelsesratio (forholdet mellem antal faglærte og antal lærlinge) er lavere end måluddannelsesrationen, skal virksomheden betale 27.000 kroner pr. lærling/praktikårselev.
Mangler en virksomhed fx at uddanne 0,5 praktikårselev, vil den skulle betale 0,5 x 27.000 kroner = 13.500 kroner mere i AUB-bidrag.

Beløbet på 27.000 kroner pr. manglende praktikårselev ligger fast i perioden 2018-2020, herefter vil det blive genberegnet.

Fritagelse for merbidrag til AUB - Virksomheder, der ikke lever op til deres måluddannelsesratio, men som forgæves har slået en eller flere praktikpladser op, kan blive fritaget for at betale merbidrag.

Fritagelse for merbidrag til AUB - Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med kun en medarbejder betaler ikke bidrag til AUB og bliver derfor ikke omfattet af det praktikpladsafhængige AUB.

Der udsendes medlemsnyt senest ultimo 2017 om de nye regler for 2018.

(T-04/2017)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.