Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Lettere at søge erstatning for overtrædelse af konkurrenceretten

Den nye lov gør det lettere for kunderne fx forbrugere, offentlige myndigheder og virksomheder og disses kunder at søge erstatning for overtrædelser af konkurrencereglerne. Loven omfatter både overtrædelser af de danske og EU's konkurrenceregler.

Hovedpunkterne i loven er;

  • endelige danske afgørelser fra konkurrencemyndighederne lægges til grund for sagen
  • der kan søges erstatning, selvom en afgørelse ikke er endelig
  • kartelovertrædelser formodes at medføre tab, men karteldeltagerne har mulighed for at tilbagevise formodningen
  • bevisbyrden for, at andre end de direkte berørte har betalt overpris og dermed kan kræve erstatning, lettes
  • forældelsesfristen forlænges, dog ikke ud over 10 år
  • der indføres særlige regler om pligt til fremlæggelse af beviser
  • virksomheder, der har overtrådt konkurrenceregler i forening, fx karteldeltagere, hæfter solidarisk for erstatningskrav, dog med visse begrænsninger for SMV’er.

Ikrafttræden

Loven træder i kraft den 27. december 2016 og gælder for overtrædelser, der påbegyndes efter denne dato. Loven gælder også for overtrædelser, der er påbegyndt før lovens ikrafttræden og fortsætter efter denne dato.

Hvis en erstatningssag allerede er indbragt for domstolene efter den 25. december 2014 finder dele af loven også anvendelse på sådanne sager. 

(T-01/2017)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.