Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Ændring af barselsloven

Fra den 2. januar 2017 er der foretaget ændringer i reglerne om barselsdagpenge, særligt retten til arbejdsgivers refusion i forbindelse med graviditetsbetinget sygefravær – dvs. graviditetsbetinget fravær, der ligger tidligere end 4 uger før forventet fødsel.

Praksis var tidligere, at arbejdsgiveren i forbindelse med graviditetsbetinget sygefravær, kunne anmelde sit refusionskrav senest 8 uger efter fraværsperiodens udløb og stadig opnå refusion for hele perioden. Disse regler er nu ændret således, at anmodning om refusion for graviditetsbetinget sygefravær skal være indsendt senest 5 uger efter første graviditetsbetingede sygefraværsdag. Regelændringen gælder kun graviditets-betinget sygefravær. Reglerne for refusion i forbindelse med barsel, forældre og fædreorlov er således uændrede.

Ansøges der for sent, opnår man kun ret til refusion fra det tidspunkt, ansøgningen modtages, og der dispenseres som alt overvejende udgangspunkt ikke fra fristerne. Det er derfor meget vigtigt, at der ansøges i tide, hvis man har en medarbejder ansat, der har sygefravær grundet graviditeten. De eneste dispensationsmuligheder er, hvis der er systemnedbrud hos Udbetaling Danmark, eller hvis man har fået forkerte oplysninger om frister fra Udbetaling Danmark.

Reglerne gælder fra 1. januar 2017 og for graviditetsbetinget sygefravær, der opstår efter denne dato. Sygefravær, der er opstået forud for reglernes ikrafttræden, behandles efter de hidtidige regler.

TEKNIQ anbefaler derfor, at man nøje notere sig første graviditetsbetingede fraværsdag og senest mulige anmodningstidspunkt, så fristen ikke overskrides.T-02/2017

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.