Jesper Sandberg

Jesper Sandberg

Chefkonsulent

jsa@tekniq.dk 

7741 1584

Ny app til dimensionering og vejledning

Kravene til installatørernes faglige kompetencer stiger med indførelsen af de nye elsikkerhedsregler 1. juli. TEKNIQs nye medlems-app sikrer dig en smidig overgang til de nye bestemmelser og gør det hurtigt for dig at dimensionere mindre installationer på stedet – uden at skulle gennemføre beregninger og tunge tabelopslag.

Appen hedder ”TEKNIQ” og kan nu downloades på App Store og Google Play. Den kan bruges gratis ti gange, inden der kræves registrering af TEKNIQ-medlemskab. Det sikrer, at alle TEKNIQs medlemmer og deres medarbejdere hurtigt kan komme i gang med at bruge værktøjet. 

Registreringen foregår ved at indtaste virksomhedens TEKNIQ-medlemsnummer og skrive virksomhedens navn. Der skal ikke oplyses kodeord (som ved login til hjemmesiden), og adgang til appen giver derfor ikke også samtidig adgang til den lukkede del af TEKNIQs hjemmeside.

Dimensioneringsværktøj

Det ene hovedelement i TEKNIQ-appen er et dimensioneringsværktøj, som sætter dig og dine medarbejdere i stand til at gennemføre hele dimensioneringen af et kabel i forhold til overbelastningsbeskyttelse i løbet af et par minutter. 

De forenklede danske bestemmelser for dimensionering af boliginstallationer i Tabel 801 A bortfalder med de nye elsikkerhedsregler.. Tabellen har indtil nu gjort det muligt at bestemme ledertværsnittet alene på baggrund af sikringsstørrelsen (eller automatsikringen) - helt uden at skulle tage højde for fremføringsmetode og uden at korrigere for omgivelsestemperatur eller samlet fremføring. 

Den fremgangsmåde går ikke længere. Fremover skal vi følge Dansk Standards standardsamling, DS/HD 60364-serien, der er knyttet til installationsbekendtgørelsen. Her finder man dimensioneringsbestemmelserne – men altså ikke længere nogen forenklet dansk tabel.
Dimensioneringsværktøjet i TEKNIQs app er opbygget af følgende tre elementer:

Belastning & beskyttelse
Du starter med at vælge forsyning ud fra følgende 3 valgmuligheder:

230V - Fase-Nul
400V - Fase-Fase
230/400V - 3 Faser

Ved valg af 230V Fase-Nul eller 400V Fase-Fase, vælger appen et 3 leder kabel (strømværdi Iz

ud fra to belastede leder). Årsagen er, at vi kun regner med belastning i fase- og nullederen og ikke i beskyttelseslederen.

Ved valg af 230/400V 3 Fase vælger appen et 5 leder kabel (strømværdi Iz ud fra tre belastede leder). Årsagen er, at vi kun regner med belastning i de 3 faseledere og ikke forventer belastning i hverken nul- eller beskyttelseslederen.

De enheder, der kan vælges mellem, er A, kW og kVA. Hvis du indtaster en værdi og vælger enten kW eller kVA, beregner appen belastningsstrømmen Ib (som også ofte betegnes dimensioneringsstrømmen). Appen kan arbejde med strømme op til 25 A.
Ved valg af kW er cos φ som udgangspunkt indstillet til 0,8 (som passer tilnærmet ved motorbelastning fra maskiner). Hvis belastningens cos φ afviger fra 0,8 kan du blot indstille slideren til en anden værdi. Fx kan cos φ = 1,0 vælges, ved belastninger der udelukkende indeholder termiske apparater som fx vandvarmer eller el-radiator.

Appen vælger automatisk en mærkestrøm In på beskyttelsesudstyret, der er lig med eller højere end belastningsstrømmen Ib. Du kan med slideren vælge en endnu højere værdie af mærkestrøm In, hvis du ønsker det.

Forsyning
Her starter du med at vælge omgivelsestemperaturen via en slider, der som udgangspunkt står på 25º C. Omgivelsestemperaturen kan fastlægges som døgnmiddeltemperaturen i de omgivelser (fx det pågældende rum eller i det fri), hvor kablet er fremført, når der ikke går strøm i kablet.

I appen vælger du derefter oplægning ud fra referenceinstallationsmetoderne A1, A2, B1, B2, C og E. Derudover har vi tilføjet en ekstra metode (som ikke fremgår af standardsamlingen) for kabler som er helt omgivet af termisk isolering. Vi har kun medtaget de hyppigst anvendte installationsmetoder/oplægningsformer. Hvis du er i tvivl, om du fx skal vælge A1, B2 eller en anden referencemetode, kan du få en mere uddybende information ved at aktivere cirklen med de tre prikker ude til højre på skærmen. Her finder du en oversigt over de mest almindelige installationsmetoder, der er under hver oplægning.

Hvis kabler er samlet fremført, påvirker de hinanden med hensyn til varme, og derfor skal strømværdien Iz reduceres. Alle strømkredse, der er belastet (mere end 30%), skal medregnes ved fastsættelse af antal samlet fremførte strømkredse. 

I appen kan du vælge mellem at korrigere for samlet fremføring ud fra bestemmelserne i HD 60364-serien (betegnet IEC-metoden), eller ud fra den forenklede danske bestemmelse betegnet 70%-reglen, som kan anvendes på følgende måde. Hvis strømmen i en strømkreds med samlet fremføring ikke overstiger 70% af kablets strømværdi ganget med korrektionsfaktoren ved den givne omgivelsestemperatur, er det ikke nødvendig at korrigere kablet for samlet fremføring, og kablet tæller ikke med ved fastsættelse af antallet af samlet fremførte strømkredse (kabler). 

Hvis du vælger 70%-reglen, vil appen vælge kabel ud fra belastningsgraden og samtidig sikre, at overbelastningsbeskyttelsen er opfyldt. Hvis du i stedet vælger IEC, vil appen bestemme korrektionsfaktoren på baggrund af det angivne antal samlet fremførte strømkredse (antal kabler), og den valgte installationsmetode.

Ved IEC-metoden skal du være opmærksom på, at den kun gælder for samlet fremføring af tre tilstødende standardtværsnit. Vær også opmærksom på, at det normalt kun er kabler med samme maksimale drifttemperatur, der må fremøres sammen. Det vil sige, at 70°C og 90°C graders kabler normalt ikke må fremføres sammen (se evt. DS/HD 60364 523.5).

Hvis oplægningen og fremføring varierer over en kabelstrækning (hvis fx kablet løber gennem flere rum med forskellig temperatur, forskellige oplægningsformer og nogle steder er fremført samlet med andre kabler), kan du tilføje flere ”situationer” ved at trykke på + til højre ud for fremføring.
Appen vil så foretage dimensioneringen efter ”Worst-case”, altså ud fra den oplægning og fremføring, der medfører det største tværsnit, og markere dette med en udfyldt hvid prik. Hvis du selv kan overskue, hvilken oplægningsform der vil give det største tværsnit, behøver du kun at indtaste denne situation i appen.

Der kan normalt ses bort fra at dimensionere strækninger, hvor ledningsføringen/kablet kun går gennem en væg, der er mindre end 0,35 m. (se evt. DS/HD 60364 523.8).

Hvis der forekommer 3. harmoniske strømme fra fx elektroniske forkoblingsheder i belysningsarmaturer e.l. i større omfang –kræver det en dimensionering, som ikke kan foretages i appen (se evt. DS/HD 60364 523.6.3).

Kabel
I det afsluttende kabelvalg kan du vælge mellem kabeltyper med driftstemperatur på hhv. 70°C eller 90°C. Hvis du skiftevis trykker på 70° og 90°, vil appen beregne tværsnittet for de 2 kabeltyper, og du vil dermed hurtigt kunne se, om du i det konkrete tilfælde kan gå ned i tværsnit, hvis du vælger 90°C kabel (det vil ofte være tilfældet).

Hvis du vælger 90°C kabel og har samlet fremføring, vil appen give dig en advarsel om, at det normalt kun er kabler med samme maksimale drifttemperatur, der må fremøres sammen.

Appen har nu dimensioneret kablet, så det er overbelastningsbeskyttet af den sikring/automatsikring, der er valgt. Derudover skal du sikre, at følgende er taget i betragtning:
- Kortslutningsbeskyttelse.
- Fejlbeskyttelse (tidligere beskyttelse mod indirekte berøring, BIB).
- Spændingsfald.
- Ved samlet fremføring og brug af IEC metoden må der maksimalt være tre tilstødende standardtværsnit, fx et 1,5 mm² kabel hvor 2,5, 4 og 6 mm² støder op til.

Derudover kan du, når du er færdig, sende hele beregningsgrundlaget for dimensioneringen direkte fra appen til en mailadresse som dokumentation for installationen.

Vejledningsdel

Det andet hovedelement i appen er en vejledningsdel, som primært indeholder koncentrater af vejledninger, som TEKNIQ har udarbejdet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen (som er myndighed på området). Derudover kommer vejledningsdelen også til at indeholde rene TEKNIQ vejledninger. 

Det er ikke oplagt at læse lange vejledningstekster på en lille smartphone-skærm, når man fx står på toppen af et stillads og bare skal have svar på, om der stadig skal være tre disponible stikkontakter i et køkken efter de nye bestemmelser. Derfor er vejledningerne specifikt tilpasset og afkortet til at læse og søge i på en smartphone, når man står ude på en installationsopgave. 

Vejledningerne er sorteret under en overskuelig emneinddeling og er alle opbygget på samme måde med billede, grafik eller videoelement øverst og en kortfattet og faktuel tekst. En vejledning kan linke direkte videre til andre relevante vejledninger og kan linke videre til fx Sikkerhedsstyrelsens vejledninger og relevante standarder hos Dansk Standard. 

Hvis du blot har brug for at kende de absolut væsentligste ændringer i punktform, kan du blot gå ned i bunden af vejledningen, hvor de er samlet i en faktaboks. Et eksempel på en væsentlig ændring i vejledningen om Stikkontakter i boliger er:
  • Kravet om max. antal stikkontakter er sat op fra otte til ti stikkontakter pr. rum.
  • Dobbeltstikkontakter vil fremover tælle som to stikkontakter.
Vejledningsdelen i appen vil være dynamisk, og der vil løbende komme nye vejledninger til, og eksisterende vejledninger vil blive justeret og revideret efter behov. Du vil kunne se datoen for seneste opdatering nederst i enhver vejledning.

Løbende justering og tilpasning af appen

Selv om TEKNIQ appen er flyvefærdig og klar til brug nu, vil der i den første tid være behov for tilpasninger og justeringer i forhold til de tilbagemeldinger og erfaringer vi modtager fra den praktiske brug af appen. 

Da vi meget gerne vil målrette appen optimalt, vil vi også meget gerne have feedback og forslag til forbedringer fra jer, der bruger den i praksis. Du er derfor meget velkommen til at kontakte Jesper Sandberg på jsa@tekniq.dk.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.