Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Ny elektrikeroverenskomst 2017

TEKNIQ og Dansk El-Forbund er blevet enige om en ny treårig overenskomst, der gælder for cirka 20.000 elektrikere. Overenskomsten træder først i kraft, når mæglingsforslaget bliver vedtaget. Derfor skal der ikke foretages ændringer i satserne på nuværende tidspunkt.

Denne orientering handler kun om de vigtigste elementer i den ny overenskomst og vil blive fulgt op af en mere uddybende medlemsorientering med de nye satser, når mæglingsforslaget forhåbentlig bliver vedtaget.

Overenskomsten, der gælder frem til 1. marts 2020, indeholder blandt andet nye muligheder for ansættelse af elektrikere på funktionærlignende vilkår med en jobløn/funktionsløn, en yderligere styrkelse af kompetenceudviklingen, og indførelse af regler om flekstid i overenskomstperioden.

Derudover kommer der en ny funktionæroverenskomst for elektrikere, der overvejende udfører arbejde omfattet af funktionærloven.

Satsændringerne svarer til det, der er aftalt i de øvrige overenskomster på industriområdet.

Årets resultat kommer til at indgå i et samlet mæglingsforslag for alle 1. marts-overenskomsterne, og derfor træder overenskomsten i kraft med tilbagevirkende kraft, når mæglingsforslaget er endeligt vedtaget.

Herunder kan du se de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Forhøjelse af mindstebetalingssatser

Mindstebetalingen forhøjes per 1. marts 2017 med 2,00 kroner, per 1. marts 2018 med 2,00 kroner og per 1. marts 2016 med 2,00 kroner.

Lærlinge og elever

Lærlingesatser reguleres per 1. marts 2017 med 1,7 %, per 1. marts 2018 med 1,7 % og per 1. marts 2019 med 1,7 %.

Pension til lærlinge

Fra 1. marts 2018 indføres ret til pension for lærlinge når de fylder 20 år.

Satser for bidrag til SH-, feriefridags- og fritvalgsopsparing

Satsen for SH-opsparing m.v. hæves i perioden til:
1. marts 2017 til 8,9 %
1. marts 2018 til 9,6 %
1. marts 2019 til 10,2 %

Satsen for feriefridage/fritvalgsordning for månedslønnede:
Fra og med 1. marts 2017: 5,2 %
Fra og med 1. marts 2018: 5,9 %
Fra og med 1. marts 2019: 6,5 %

Fritvalgsopsparing for lærlinge:
Fra og med 1. marts 2017: 2,95 %
Fra og med 1. marts 2018: 3,65 %
Fra og med 1. marts 2019: 4,25 %

Satser for diverse tillæg

Satserne for overarbejde, forskudt tid mv. forhøjes henholdsvis 1. marts 2017 med 1,6%, 1. marts 2018 med 1,6 % og 1. marts 2019 med 1,6 %.

Akkord

Betalingsfaktoren i Elbranchens akkordsystem EBA reguleres i perioden med:
1. juli 2017: 1,9 %
1. marts 2018: 1,8 %
1. marts 2019: 2,1 %

For igangværende akkordarbejde, samt akkordarbejde der udføres på baggrund af projekter, der er kalkuleret efter Landspriskuranten for Installationsarbejde, foretages regulering af reguleringstillægget til Landspriskuranten med ovenstående satser.

Barns sygdom

Betalingssatsen forhøjes med 2,00 kr. i hvert overenskomstår, og der indføres ny bestemmelse om ret til frihed, hvis elektrikeren må forlade arbejdet i løbet af arbejdsdagen, som følge af barnets sygdom.

Frihed ved barns hospitalsindlæggelse

Betalingssatsen for forhøjes med 2,00 kr. i hvert overenskomstår. Hospitalsindlæggelsen kan ske helt eller delvist i hjemmet.

Barsels- og fædreorlov

Betalingssatsen forhøjes med 2,00 kr. i hvert overenskomstår.

Forældreorlov

Betalingen ændres fra 1. juli 2017 således, at betalingen fremover bliver den sædvanlige timeløn ved tidlønsarbejde.

Børneomsorgsdage

Der indføres fra 1. maj 2017 en ret til 2 børneomsorgsdage for elektrikere med børn under 14 år, og 9 måneders anciennitet i virksomheden. Dagene afholdes uden løn, eller med betaling fra medarbejderens fritvalgskonto.

Bidrag til Elinstallationsbranchens Uddannelses- og Samarbejdsfond

Bidragene forhøjes med 5 øre pr. 1. marts 2017 og med 5 øre pr. 1. marts 2018.

Elkompetencefonden

Nye muligheder for at støtte lærlinge- og akademiuddannelser.

Se de samlede protokollater her

(E-06/2017)


Læs mere om OK17

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.