Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

VVS-overenskomsten: Reguleringer som følge af mæglingsforslaget

Forligsmanden, LO og DA har nu sendt det endelige mæglingsforslag til afstemning hos parterne. Resultatet af afstemningen offentliggøres den 20. april 2017.

De anførte reguleringer skal først ske, når mæglingsforslaget er vedtaget, men med tilbagevirkende kraft.

Satsændringerne svarer til det, der er aftalt i Elektrikeroverenskomsten og de øvrige overenskomster på industriområdet.

Herunder kan du se de vigtigste elementer i mæglingsforslaget.

Forhøjelse af mindstebetalingssatser
Mindstebetalingen forhøjes per 1. marts 2017 med 2,00 kroner, per 1. marts 2018 med 2,00 kroner og per 1. marts 2019 med 2,00 kroner.

Lærlinge og elever
Lærlingesatser reguleres per 1. marts 2017 med 1,7 procent, per 1. marts 2018 med 1,7 procent og per 1. marts 2019 med 1,7 procent.

Pension til lærlinge
Fra 1. marts 2018 indføres ret til pension for lærlinge, når de fylder 20 år og har mindst 2 måneders anciennitet.

Satser for bidrag til SH-, feriefridags- og fritvalgsopsparing
Satsen for SH-opsparing m.v. hæves i perioden til:
1. marts 2017 til 8,7 procent
1. marts 2018 til 9,4 procent
1. marts 2019 til 10,0 procent

Satsen for feriefridage/fritvalgsordning for funktionærlignende ansatte:
Fra og med 1. marts 2017: 5,05 procent
Fra og med 1. marts 2018: 5,75 procent
Fra og med 1. marts 2019: 6,35 procent

Fritvalgsopsparing for lærlinge:
Fra og med 1. marts 2017: 2,8 procent
Fra og med 1. marts 2018: 3,5 procent
Fra og med 1. marts 2019: 4,1 procent

Satser for diverse tillæg
Satserne for overarbejde, forskudt tid mv. forhøjes henholdsvis 1. marts 2017 med 1,6 procent, 1. marts 2018 med 1,6 procent og 1. marts 2019 med 1,6 procent.

Akkord
Priserne i Rørprislisten/Fjernvarmeprislisten og Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde reguleres i perioden med:
1. juli 2017: 1,9 procent

Under forudsætning af, at der inden 1. marts 2018 – henholdsvis 1. marts 2019 – opnås enighed om anden form for akkord, reguleres der yderligere med:
1. marts 2018: 2,0 procent
1. marts 2019: 2,3 procent

For igangværende akkordarbejde foretages regulering af reguleringstillægget for forbladet med ovenstående satser.

Barns sygdom
Betalingssatsen forhøjes med 2,00 kr. i hvert overenskomstår, og der indføres ny bestemmelse om ret til frihed, hvis medarbejderen må forlade arbejdet i løbet af arbejdsdagen som følge af barnets sygdom.

Frihed ved barns hospitalsindlæggelse
Betalingssatsen forhøjes med 2,00 kr. i hvert overenskomstår. Hospitalsindlæggelsen kan ske helt eller delvist i hjemmet.

Barsels- og fædreorlov
Betalingssatsen forhøjes med 2,00 kr. i hvert overenskomstår.

Forældreorlov
Betalingen ændres fra 1. juli 2017 således, at betalingen fremover bliver fuld løn, dog max. 175 kr. Det maksimale beløb hæves pr. 1. marts 2018 med 2,00 kr. og pr. 1. marts 2019 med 2,00 kr.

Børneomsorgsdage
Der indføres fra 1. maj 2017 en ret til 2 børneomsorgsdage for medarbejdere med børn under 14 år, og 9 måneders anciennitet i virksomheden. Dagene afholdes uden løn, eller med betaling fra medarbejderens fritvalgskonto.

Bidrag til VVS-Branchens Uddannelsesfond
Bidragene forhøjes med 5 øre pr. 1. marts 2017 og med 5 øre pr. 1. marts 2018.

(V-09/2017)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.