Jesper Sandberg

Jesper Sandberg

Chefkonsulent

jsa@tekniq.dk 

7741 1584

Ny KLS-bekendtgørelse

Den 1. juli 2017 udsendte Sikkerhedsstyrelsen en ny KLS-bekendtgørelse (BEK nr. 629), og 1. januar 2018 blev den fulgt op af en vejledning til virksomhederne og kontrolinstanserne. Her beskrives kort de væsentligste ændringer og TEKNIQs indsats på KLS-området.

Baggrunden for den nye KLS-bekendtgørelse er blandt andet ønsket om at opnå en højere regelefterlevelse i forbindelse med kontrolinstansernes audit af KLS-systemerne. Der bliver simpelthen givet for mange afvigelser når kontrolinstanserne kommer på besøg hos virksomhederne på el-, vvs-, kloak- og gasområdet.

Der arbejdes med tre centrale områder for at nå målet om en højere regelefterlevelse:
  • Færre formelle krav i den nye KLS-bekendtgørelse som medfører afvigelser ved audit.
  • Højere regelefterlevelse blandt de autoriserede virksomheder gennem vejledninger og FAQ i samarbejde mellem bl.a. Sikkerhedsstyrelsen og TEKNIQ.
  • Større ensartethed blandt kontrolinstanserne og deres auditorer i forbindelse med vurdering og afgivelse af afvigelser og anmærkninger.

Hos TEKNIQ arbejder vi for bedre KLS-systemer dels gennem samarbejdet med Sikkerhedsstyrelsen, dels gennem information og forbedrede rammesystemer til medlemsvirksomhederne. 

For TEKNIQ har det været væsentligt, at KLS systemet i højere grad skal understøtte de væsentlige indholdsmæssige krav særligt til ansvars- og kompetenceforhold og i mindre grad skal lægge vægt på overholdelse af formelle krav. I den forbindelse har vi arbejdet for at der lægges mindre vægt på dokumentkontrol og mere vægt på effektiv slutkontrol af det udførte arbejde. 

Væsentlige ændringer

Den nye KLS-bekendtgørelse har skåret ned i omfanget af kravelementer særligt i KLS-bekendtgørelsens bilag 1, og der er kommet en skarpere adskillelse af hvad der fører til afvigelser i forbindelse med audit, og hvad der blot fører til anmærkninger. 

En helt central ændring i den nye bekendtgørelse er, at man kan opfylde kravet om at have et godkendt kvalitetsledelsessystem ved at dokumentere, at virksomheden på det eller de relevante fagområder anvender et anerkendt kvalitetsledelsessystem fx ISO 9001:2015, der er godkendt af et anerkendt certificeringsorgan. Hvis det er opfyldt, behøver man ikke at have et godkendt KLS. 

KLS’et behøver ikke længere at være opbygget i ét sammenhængende system - det krav er bortfaldet. Dermed kan man nu sammenstykke oplysningerne fra et eller flere ERP-programmer som kan håndtere fx ordrestyring, time- og materialeforbrug samt slutkontroller. 

Virksomheden skal fortsat dokumentere, at den fagligt ansvarlige er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og virksomhedens ansvars- og kompetenceforhold og beføjelser skal fortsat være beskrevet. Oplysninger om medarbejderkompetencer og beføjelser kan med fordel beskrives i en oversigt, som kan præsenteres for kontrolinstansen.

Elvirksomheder der udfører eleftersyn i forbindelse med huseftersynsordningen kan yderligere fjerne alle formuleringer og procesbeskrivelser vedrørende eleftersyn, som nu er udgået af KLS-systemet.

En række administrative dokumentationskrav er også fjernet. Det drejer sig om dokumentation for instruktion og registre over ledelsens og personalets kvalifikationer, men husk, at der fortsat skal være dokumentation ved overtagelse af arbejde fra kabel- eller rørmontører og at der skal udarbejdes en aftale ved anvendelse af vikarer eller lån/leje af medarbejdere.

Der stilles heller ikke længere krav om at virksomheden skal gennemføre intern audit. Fremover skal virksomhederne kun beskrive, hvordan ledelsen mindst en gang om året gennemfører en evaluering af KLS’et og derigennem sikrer at KLS’et fortsat er egnet, effektivt og dækkende for virksomhedens aktiviteter. 

En sidste mærkbar lempelse er at der fremover ikke er krav til virksomhederne om at føre lister over og dokumentere adgang til relevante myndighedsbestemmelser m.m., dette kravelement er også fjernet med den nye KLS-bekendtgørelse.

Da der er tale om et forenklet KLS-system i den nye bekendtgørelse, medfører det, at de medlemmer, som allerede har opbygget deres KLS efter TEKNIQs hidtidige rammesystem, fortsat vil opfylde kravene, hvis de vælger at beholde dette system. Man behøver altså ikke foretage ændringer i det hidtidige system for at opfylde de nye krav. Medlemmer kan dog også vælge at anvende TEKNIQs nye rammesystemer – se afsnittet nedenfor.

Hvad gør TEKNIQ

TEKNIQ fortsætter samarbejdet med Sikkerhedsstyrelsen om at forbedre vejledningen selv om den nu er offentliggjort. Derudover samarbejder vi med Sikkerhedsstyrelsen om at udarbejde en FAQ over de hyppigst stillede spørgsmål til KLS-bekendtgørelsen, og de tilhørende svar. 

I relation til det arbejde ønsker TEKNIQ (i lighed med samarbejdet om el-sikkerhedsreglerne), at nedsætte en følgegruppe bestående af repræsentanter fra TEKNIQs medlemsvirksomheder. Følgegruppen skal fungere som sparringspartner i samarbejdet med Sikkerhedsstyrelsen i forhold til KLS-vejledning og FAQ.

Informationsaktiviteter

I forlængelse af denne medlemsorientering vil der blive orienteret om de væsentlige ændringer i den nye KLS-bekendtgørelse og tilhørende vejledning via artikler og spørgebokse i bladene og på hjemmesiden samt via nyhedsmails.

Kort sigt - tilretning af eksisterende rammesystem

På kort sigt skal de nuværende rammesystemer justeres efter kravene i den nye KLS-bekendtgørelse. Dette arbejde er tilendebragt, og de tilrettede rammesystemer findes på TEKNIQs hjemmeside. Dog udestår udarbejdelse af bl.a. nye slutkontrol- og verifikationsskemaer i henhold til DS/EN 60364-6. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af få uger. 

For de el-virksomheder der ønsker at blive ISO 9001 certificerede, er der allerede nu et opdateret ISO 9001 rammesystem i konceptform tilgængeligt. Dette rammesystem indeholder områderne El, Køl og VE.

Længere sigt – nyt elektronisk rammesystem

I løbet af 2018 ønsker TEKNIQ at udvikle et nyt elektronisk rammesystem. Det er målsætningen at systemet skal kunne håndtere kravelementerne i KLS-bekendtgørelsen som et værktøj der skaber merværdi hos medlemmerne. Det skal være enkelt i brug (også til rapportering af tilsyn med arbejdet og slutkontrol via smartphone). Det skal udgøre dokumentation i forhold til audit og myndighedstilsyn, og skal kunne integreres med eller kunne arbejde sammen med relevante IT-systemer fx ordrestyring. 

For at kunne målrette udviklingen af det nye rammesystem, og sikre at det møder de behov som er mest efterspurgt – nedsættes den tidligere nævnte følgegruppe bestående af repræsentanter for medlemsvirksomhederne i TEKNIQ. 

Læs og download KLS-bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Læs og download en PDF-version af den nye KLS-vejledning på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside


Hvis du er interesseret i at deltage i følgegruppen i relation til KLS, og give input til afdækningen og udviklingen af det nye elektroniske rammesystem, og være med til at give sparring til Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af en FAQ og det videre arbejde med KLS-vejledningen – så er du meget velkommen til at kontakte Jesper Sandberg på jsa@tekniq.dk eller direkte telefon 77 41 15 84.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.