Kontakt TEKNIQ

Arbejdsmarkeds-afdelingen

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Kontakt TEKNIQ

ERHVERVSAFDELINGEN

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Risiko for storkonflikt på det offentlige område

Læs her, hvad en eventuel storkonflikt vil betyde for din virksomhed - både i forhold til medarbejdere og i forhold til entrepriser.

Hvornår kan konflikten starte?

Der er både varslet strejke og lockout på det statslige, kommunale og regionale område. Strejkerne er varslet til ikrafttræden den 4. april 2018, og lockouter kan tidligst træde i kraft den 10. april 2018.

Opnås der ikke enighed om forlig på disse områder, så er det dog ikke ensbetydende med, at konflikten starter den 4. april. Forligsmanden har mulighed for at udsætte varslede konflikter med 2 x 14 dage. Eventuel udsættelse skal besluttes senest 5 dage før konfliktvarslets udløb – dvs. at forligsmanden senest den 30. marts skal meddele, om konflikterne udsættes eller ej.

Hvis forligsmanden senere konstaterer, at forligsmulighederne er udtømte, vil konflikten kunne træde i kraft med 5 dages varsel herefter.

Medarbejderforhold:

Hvad betyder det for min virksomhed?

Der er tale om en kendelig og forventelig situation, der ikke giver private arbejdsgivere mulighed for at påberåbe sig force majeure i relation til medarbejderforhold.

En situation med konflikt på det offentlige område betyder derfor, at opstår der arbejdsmangel, så er det arbejdsgiverens ansvar og risiko. Virksomheden kan derfor allerede nu forberede sig bedst muligt ved at planlægge opgaver, der kan udføres fleksibelt i tid og sted.

Endvidere kan man laver aftaler om frihed (ferie, feriefridage, afspadsering), såfremt medarbejderen er indstillet på dette. Der kan også opstå situationer, hvor medarbejderen har behov for frihed pga. konflikten på det offentlige område, idet f.eks. børnepasning eller offentlig transport, som jeres medarbejdere er afhængige af for at komme på arbejde, vil blive påvirket af konflikten.

En konflikt på det offentlige område får kun "afsmitning" til det private arbejdsmarked, hvis der er afgivet lovlige varsler om sympatikonflikter. Dette er ikke sket på TEKNIQs område.

Jeres medarbejdere kan således ikke lovligt nedlægge deres arbejde i sympati med konflikten på det offentlige område.

Hvad hvis medarbejderne bliver hjemme for at passe børn?

Hvis medarbejdernes børn ikke kan komme i skole eller blive passet på anden vis på grund af konflikten, påhviler ansvaret som udgangspunkt medarbejderen selv. En længerevarende konflikt kan naturligvis medføre, at der er medarbejdere, der kommer i pasningsbekneb, enten fordi pasningsmulighederne er udtømte, eller fordi adgang til betalt frihed er opbrugt.

Virksomhed og medarbejder kan som ovenfor nævnt aftale, at der bruges ferie, feriefridage eller gives fri uden løn, hvis medarbejdere har brug for at være hjemme for at passe børn.

Medarbejderen kan ikke begrunde fraværet i egen sygdom eller barns første sygedag.

Hvad med vore lærlinge og elever, der er på skole?

Elever har pligt til at møde op på erhvervsskolen, selv om undervisningen er konfliktramt, og følge den alternative undervisning, som skolen planlægger. Hjemsendelse af eleven til virksomheden ved aflysning af undervisningen skal aftales i det lokale uddannelsesudvalg. Det vil formodentlig blive sat i værk, hvis det – mod forventning – kommer til at dreje sig om aflysning af hele skoleophold.  

Hvis skoleundervisningen aflyses, og skolen ikke kan planlægge andre aktiviteter i stedet, har virksomheden pligt til at hjemtage eleven. Den aflyste undervisning skal så vidt muligt gennemføres på et andet tidspunkt, hvis det er nødvendigt for, at eleven kan opfylde uddannelsens mål. 

Hvis den aflyste undervisning ikke kan gennemføres i løbet af den resterende uddannelsestid, kan virksomhed og elev aftale en forlængelse. Hvis virksomheden og eleven ikke kan blive enige om en forlængelse, kan det faglige udvalg træffe afgørelse om forlængelse med den periode, som har været aflyst på grund af konflikten.

Kan jeg sende medarbejdere hjem eller opsige uden varsel?

Som udgangspunkt er der ikke mulighed for hjemsendelse i forbindelse med andre arbejderes lovlig varslede konflikt, da en sådan konflikt ikke nødvendigvis er force majeure.

Såfremt der under konflikten forekommer fysiske blokader på en eller flere af virksomhedens arbejdspladser, anbefaler vi, at I kontakter TEKNIQ for en nærmere vurdering af, om I kan hjemsende jeres medarbejdere.

Har du spørgsmål? Så kontakt Arbejdsmarkedsafdelingen på 4343 6000
 

Entrepriseforhold:

Tilbudsgivning til det offentlige

Ved tilbudsgivning til det offentlige ændres en fastsat dato for tilbudsgivning, vedståelsesfrister og lignende ikke af en strejke eller lockout. 

Ved tilbudsgivning efter konflikten er trådt i kraft kan tilbudsgiver ikke få tidsfristforlængelse som følge af konflikten hvis tilbuddet senere accepteres. Risikoen for overholdelsen af tidsplanen påhviler i denne situation tilbudsgiveren.

Aftaler med det offentlige indgået før konflikten

En mulig konflikt fører ikke i sig selv til at byggeriet standses. Men hvis bygherren ikke kan tage beslutninger i forbindelse med projektet kan dette føre til at bygherren vil kræve tidsfristforlængelse. 

Når AB92 eller ABT93 er aftalt mellem parterne uden ændringer af bestemmelserne om tidsfristforlængelse og forsinkelse har bygherren ret til tidsfristforlængelse på grund af strejker og lockout jf. AB92 §26. Forsinkelsen er dermed ikke ansvarspådragende for bygherren, og installatøren kan ikke opnå økonomisk kompensation for en indtrådt forsinkelse, jf. AB 92 § 27. 

Hvis AB92 eller ABT93 ikke er aftalt fx i mange serviceaftaler kan der være individuelle vilkår i kontrakten, som tager stilling til forholdet. Hvis der ikke er aftalt nærmere vilkår, må installatøren påregne, at strejker og lockout er en force majeure situation der giver kunden ret til tidsfristforlængelse, og ikke berettiger installatøren til en kompensation; men det afhænger af den konkrete kontrakt. 

Hvis konflikten fører til at den offentlige bygherren ikke betaler rettidigt sidestilles det med almindelig forsinkelse i betalingsforhold, der giverinstallatøren ret til at kræve renter. 

Har du spørgsmål? Så kontakt Erhvervsafdelingen på 4343 6000


TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.