Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk 

7742 4226

Kontrol af elinstallationer i forsamlingslokaler

Fra 1. januar 2020 var der ikke længere krav om, at elsikkerhedsattesten skulle indberettes til Sikkerhedsstyrelsen, men der skal fortsat være opsat en attest i forsamlingslokalet på et synligt sted i lokalet.

Tilbage fra juli 2000 har der været krav om, at alle landets forsamlingslokaler til mere end 150 personer skal have de elektriske installationer kontrolleret. Der skal være udstedt en elsikkerhedsattest, som skal anbringes et synligt sted i lokalet. 

Om kontrollen

Kontrollen skal på foranledning af ejeren, lejeren, forpagteren eller bestyreren af forsamlingslokalet foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer.

Installationerne i forsamlingslokalet skal kontrolleres hvert andet år, og der er først krav om, at der skal opsættes en elsikkerhedsattest, når forsamlingslokalet har været i brug i 2 år. Der er således ikke krav om, at der skal opsættes en attest, når lokalet tages i brug første gang, da de elektriske installationer er kontrolleret i forbindelse med idriftsættelse af installationen.

Hvilke lokaler skal kontrolleres?

Forsamlingslokaler omfatter følgende: Teatre, biografer, restaurationer, cafeer, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål.

Ud over forsamlingslokaler beregnet til flere end 150 personer omfatter ordningen også forsamlings-lokaleafsnit, der enkeltvis er beregnet til færre end 150 personer, når forsamlingslokaleafsnittene benyttes samlet af over 150 personer, og forsamlingslokaleafsnittene har fælles adgangs- og flugtveje.

Sikkerhedsstyrelsen kan bestemme, at afgrænsede grupper af installationer, der ellers vil falde ind under en kategori, hvor der skal foretages periodevis kontrol, undtages fra kravet. Fx. er kirker, som kun anvendes til kirkelige handlinger, undtaget.

Hvad omfatter kontrollen?

Kontrollen omfatter elektriske installationer, brugsgenstande og apparater m.v. samt funktionsafprøvning og kontrol af flugtvejs- og panikbelysning samt varslings- og ABDL-anlæg, der hører til forsamlingslokalet med tilhørende gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale.

Det er efter 2019 blevet et krav efter § 141 i Bygningsreglementet 2018, at der udføres løbende 4-årige funktionsafprøvning og kontrol af flugtvejs- og panikbelysningsanlæg samt varslingsanlæg af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020. Kravet omfatter alene flugtvejs- og panikbelysningsanlæg og varslingsanlæg i byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse efter Bygningsreglementet 2018 (fra 5. juli 2019). I Bygningsreglements vejledning til kap 5 – Brand fremgår det, med hvilke intervaller der skal udføres funktionsafprøvning og kontrol, samt hvornår der skal udføres funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af flugtvejs- og panikbelysning samt varslingsanlæg. Den akkrediterede funktionsafprøvning skal være suppleret med 2-årige serviceeftersyn, der skal udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Hvis elinstallatørvirksomheden ikke er akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020, kan bygningsejeren eller elinstallatørvirksomheden få en bekræftelse fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed på, at flugtvejs- og panikbelysningsanlæg eller varslingsanlæg er funktionsafprøvet. 

Kontrol af de elektriske installationer, brugsgenstande og apparater m.v. samt funktionsafprøvning og kontrol af ABDL-anlæg skal fortsat foretages med 2-årige intervaller af en autoriseret elinstallatør-virksomhed. 

Elsikkerhedsattesten

Når elinstallationerne er gennemgået og fundet i orden samt at eventuelle fejl er rettet, skal der opsættes en elsikkerhedsattest i forsamlingslokalet, der er tilgængelig for gæsterne i lokalet. I mindre forsamlingslokaler, der tilsammen kan benyttes af mere end 150 personer, skal der opsættes en elsikkerhedsattest på et sted, hvor den er synlig for gæsterne. Det lokale redningsberedskab tjekker, at attesten er opsat/ophængt og gyldig, når der udføres brandsyn i forsamlingslokalet.

Det er elinstallatørvirksomheden, som skal udfylde og underskrive en attest efter Sikkerhedsstyrelsens pdf-formular. Når de nødvendige oplysninger er indtastet, skal elsikkerhedsattesten udskrives, og attesten opsættes i forsamlingslokalet, af den der driver forsamlingslokalet.  

Elsikkerhedsattesten er bevis på, at der er foretaget kontrol af elektriske installationer, brugsgenstande og apparater m.v. samt funktionsafprøvning og kontrol af flugtvejs- og panikbelysning, varslingsanlæg samt ABDL-anlæg i henhold til gældende lovgivning. 

Læs mere om kontrol af elinstallationer i forsamlingslokaler via TEKNIQ Arbejdsgiverne og Sikkerhedsstyrelsen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.