Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Elektrikeroverenskomsten

De nye overenskomster på det private arbejdsmarked er den 16. april blevet endeligt vedtaget af både arbejdsgivere og -tagere.

Det betyder, at Elektrikeroverenskomsten er fornyet for en tre-årig periode frem til 1. marts 2023.

Den nye overenskomst gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2020, og for en række satser er der derfor tale om en efterregulering.

1. Forhøjelse af minimallønssatsen med kr. 2,50 pr. år

Minimallønssatsen er pr. 1. marts 2020 aftalt til kr. 121,00, pr. 1. marts 2021 til kr. 123,50 og pr. 1. marts 2022 til kr. 126,00.  

Servicetillægget på kr. 12,70 er uforandret således, at timelønnen ved sædvanlig tidslønsarbejde som minimum udgør kr. 133,70. 

2. Satser for bidrag til SH-, feriefridags- og fritvalgsopsparing 

Den hidtil gældende fritvalgsprocentsats udgør 4,00%.  

Det er aftalt, at der pr. 1. marts 2020 skal indbetales yderligere én procent til en fritvalgsopsparing. Denne Fritvalgsprocentsats reguleres yderligere pr. 1. marts 2021 til 2,0 % og yderligere pr. 1. marts 2022 til 3%.  

Det er aftalt, at denne ekstra procentvise betaling på i alt i overenskomstperioden 3% efter aftale med den enkelte medarbejder kan komme til udbetaling løbende, og derved bliver forhøjelsen synliggjort i den lokale løndannelse fremfor først at blive udbetalt ved kalenderårets udgang, når SH-kontoen skal tømmes. 

3. Satser for diverse tillæg

Satserne for forskudt tid, overarbejde, fleksibel arbejdstid mv. forhøjes henholdsvis pr. 1. marts 2020 med 1,6%, pr. 1. marts 2021 med 1,6 % og pr. 1. marts 2022 med 1,6 %. 

4. Akkord

EBA’s pengefaktor og reguleringstillægget til Landspriskuranten for Installationsarbejde forhøjes som følger:
1. juli 2020 med 2,0%
1. marts 2021 med 2,1%
1. marts 2022 med 2,2%.

5. Barns sygdom

Den maksimale sats pr. time udgør:

Pr. 1. juli 2020
 
kr. 129,85 
pr. time
  
Pr. 1. juli 2021
kr. 132,35 

pr. time

Pr. 1. juli 2022
kr. 134,85

pr. time

6. Barsels- og fædreorlov

Den maksimale sats pr. time udgør:

Pr. 1. marts 2020
 
kr. 151,50
pr. time
  
Pr. 1. marts 2021
kr. 154,00

pr. time

Pr. 1. marts 2022
kr. 156,50

pr. time

7. Forældreorlov

Perioden, hvor der udbetales sædvanlig løn ved tidlønsarbejde under forældreorlov, udvides fra 13 til 16 uger. Heraf øremærkes de otte (tidligere fem uger) af ugerne til dén forælder, der ikke afholder barselsorloven.  

8. Månedsvis lønudbetaling

Med henblik på at lette de administrative byrder er det nu muligt for virksomhederne med 2 måneders varsel at overgå til månedsvis lønudbetaling som et alternativ til 14 dages lønudbetaling.

9. Ændrede anciennitetskrav ved ansættelse af månedslønnede og funktionærlignende ansatte. 

Anciennitetskravet ved ansættelse som månedslønnet i henhold til Bilag 1 ændres til 1 års overenskomstanciennitet. Det er altså nu muligt at blive ansat som månedslønnet elektriker allerede fra tiltrædelsestidspunktet, hvis man fra tidligere beskæftigelse har været omfattet af Elektrikeroverenskomsten i mindst 1 år. Anciennitetskravet gælder i relation til arbejde under Elektrikeroverenskomsten, hvorfor al tidligere erhvervsarbejde under Elektrikeroverenskomsten indgår i anciennitetsberegningen – og ikke kun den aktuelle virksomhedsansættelse. 

Ved ansættelse på individuel funktionærlignende vilkår i henhold til Bilag 1a skal elektrikeren have mindst 1 års anciennitet i virksomheden, og have været beskæftiget på Elektrikeroverenskomsten i mindst 4 år, inden for de sidste 5 år. 

10. Forlængelse af sygelønsperioden

Pr. 1. marts 2020 forlænges perioden, hvor en sygemeldt medarbejder oppebærer sygeløn, fra 6 uger til 9 uger. 

11. Lægebesøg ifm børns sygdom og barnets 2. sygedag 

Hvis et barn fortsat er sygt efter 1. hele sygedag, får medarbejderen ret til yderligere 1 fridag. Denne fridag afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb/forskud fra sin feriefri/fritvalgsordning. 

Med virkning fra 1. maj 2020 kan en medarbejder med mindst 9 måneders anciennitet opnå ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet.
Friheden til lægebesøget er uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb/forskud fra sin feriefri/fritvalgsordning.

12. Pension af sygeferiepenge 

Når virksomheder udbetaler sygeferiegodtgørelse, skal der beregnes pensionsbidrag af sygeferiepengene. Både virksomhed og medarbejdere skal betale pension af sygeferiepengene. Da medarbejderen ikke får udbetalt løn, er der ikke noget at trække medarbejderens bidrag i. Der skal fremover betales pension af sygeferiepenge på den måde, at arbejdsgiver udreder både sit eget og medarbejderens bidrag. Medarbejderens bidrag fradrages derefter i feriegodtgørelsen inden udbetaling til medarbejderen. 

13. Ny ordning for feriefridage

I lyset af den ny ferielov er der pr. 1. januar 2021 aftalt en delvis ny ordning for feriefridage. 

Med virkning fra den 1. januar 2021 har den enkelte medarbejder ret til 5 feriefridage i kalenderåret (modsat hidtil hvor perioden har været ferieåret). Finansieringen af feriefridagene er den samme, og kontoen for søgnehellig-/ feriefridage og fritvalgsordning opgøres på sædvanlig vis hvert år ved sidste lønudbetaling. 

I perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020 er der aftalt en overgangsordning. Denne består i, at den enkelte medarbejder i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020 tildeles 3,33 feriefridage til afholdelse i perioden. Finansieringen og afviklingen er den samme i overgangsperioden som hidtil. 

14. Ny ordning for børneomsorgsdage

Som ved feriefridage skal børneomsorgsdagene med virkning fra den 1. januar 2021 fremover placeres i kalenderåret – og ikke som hidtil i ferieåret.
Dernæst er der aftalt en overgangsordning i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020, hvor den enkelte medarbejder tildeles 1,66 børneomsorgsdag.

15. Særligt om lærlinge

Lærlinge
Alle lærlingelønsatser reguleres pr. 1. marts 2020 med 1,7 %.

Pension til lærlinge
Med virkning fra den 1. september 2020 får lærlinge ret til pension fra det fyldte 18 år efter mindst 6 måneders anciennitet. I medarbejderens 18. og 19. år udgør bidragssatserne henholdsvis 4% fra virksomheden og 2 % fra lærlingen. Med virkning fra den måned hvor medarbejderen fylder 20 år og har opnået 6 måneders anciennitet gælder de satser, som er aftalt for overenskomstens øvrige medarbejdere. 

Reglerne for pension til lærlinge fra deres 20. år er uændrede.

Fritvalgsopsparing og feriefridage til lærlinge
Fritvalgsopsparingen for lærlinge udgør: 

Fra og med 1. marts 2020: 5,25%
Fra og med 1. januar 2021: 7,50 % (se nedenfor)
Fra og med 1. marts 2021: 8,50 %
Fra og med 1. marts 2022: 9,50 %

Med henblik på at ensrette regelgrundlaget i videst muligt omfang er det pr. 1. januar 2021 indført, at lærlinges feriefridage fremover finansieres via fritvalgskontoen – som ved udlærte elektrikere omfattet af Elektrikeroverenskomsten. Det vil sige, at den forhøjede Fritvalgsprocent nu også indeholder -udover  den aftalte forhøjelse - også betaling for feriefridagene. 

Yderligere nye tiltag

Elektrikeroverenskomsten indeholder bl.a. også nye regler om udvidet frihed til lægebesøg i forbindelse med børns sygdom og om rådighedstjeneste.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.