Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Industri- og vvs-overenskomsten

De nye overenskomster på det private arbejdsmarked er den 16. april blevet endeligt vedtaget af både arbejdsgivere og -tagere.

Det betyder, at industri- og vvs-overenskomsten er fornyet for en tre-årig periode frem til 1. marts 2023.

Den nye overenskomst gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2020, og for en række satser er der derfor tale om en efterregulering.   

Mindstebetaling efter § 27

Mindstebetalingen forhøjes med 3 gange 2,50 kr., således at den for voksne medarbejdere udgør
Pr. 1. marts 2020: 122,15 kr.
Pr. 1. marts 2021: 124,65 kr.
Pr. 1. marts 2022: 127,15 kr.

Og således at den for ungarbejdere udgør
Pr. 1. marts 2020: 70,35 kr.
Pr. 1. marts 2021: 71,80 kr.
Pr. 1. marts 2022: 73,20 kr.

Denne forhøjelse medfører ikke forhøjelse af den enkelte svends personlige timeløn, hvis timelønnen i forvejen udgør et beløb, der er lig med eller højere end mindstebetalingen inkl. eventuelt akkordafsavnstillæg efter § 42, stk. 1, pkt. 3.

Øvrige betalingssatser

Satserne ændres pr. den lønperiode, hvor d. 1. marts falder
 
Gammel sats
 
Ny sats pr. 1. marts 2020
 
§ 27
 
Mindstebetaling

kr./t.
 
119,65
122,15 
 
§ 16, stk. 6 Varsling af overarbejde
kr./t.
103,45
105,10

§ 16, stk. 8.2.a
1. og 2. klokketime
kr./t.
40,55
41,20

§ 16, stk. 8.2.a

3. og 4. klokketime

kr./t.

64,75

65,80
§ 16, stk. 8.2.a
5. klokketime og derefter

kr./t.
121,15
123,10
§ 16, stk. 8.2.a

Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl. 6:00 – kl. 18:00

kr./t.
40,55
41,20
§ 16, stk. 8.2.a

Overarbejde forud for normal arbejdstid, når over­arbejdet ligger inden for tidsrummet kl. 18:00 – kl. 6:00

kr./t.
121,15
123,10
§ 16, stk. 8.2.b

Hverdagsfridage mellem kl. 6:00 og kl. 18:00

kr./t.
 
64,75
65,80
§ 16, stk. 8.2.b

Hverdagsfridage mellem kl. 18:00 og kl. 6:00

kr./t.
 
121,15 123,10
§ 16, stk. 8.2.c
Søn- og helligdage fra den normale daglige arbejdstids begyndelse og indtil kl. 12:00

kr./t.
80,70
82,00
§ 16, stk. 8.2.c


Søn- og helligdage fra kl. 12:00 og til den normale arbejdstids begyndelse


kr./t.
 
121,15 123,10
§ 16, stk. 8.2.c
Søndag morgen forud for den normale arbejdstids begyndelse

kr./t.
121,15
123,10
§ 16, stk. 8.2.d

Udskudt spisepause

kr./t.
 
28,70 29,15
§ 17, stk. 6
Skifteholdstillæg, tillæg 1

kr./t.
41,50
42,15
§ 17, stk. 6

Skifteholdstillæg, tillæg 2

kr./t.
 
88,85 90,25
§ 17, stk. 6
Skifteholdstillæg, tillæg 3

kr./t.
89,15
90,60
§ 17, stk. 6

Skifteholdstillæg, tillæg 4

kr./t.
 
27,90 28,40
§ 17, stk. 6
Skifteholdstillæg, tillæg 5

kr./t.
222,45
226,00
§ 18, stk. 6

Forskudttidstillæg, tillæg 1

kr./t.
 
26,85 27,30
§ 18, stk. 6
Forskudttidstillæg, tillæg 2

kr./t.
43,75
44,45
§ 18, stk. 6

Forskudttidstillæg, tillæg 3

kr./t.
 
51,65 52,50
§ 20, stk. 2
Betaling for udearbejde

kr./t.
5,30
5,40
Bilag 9, stk. 7

Listepris 1 (værnetræsko)


 
490 kr. 502 kr.
Bilag 9, stk. 7
Listepris 2 (værnesko)


777 kr.
796 kr.
Bilag 9, stk. 7

Listepris 3 (værnestøvler)


 
911 kr. 933 kr.


Fritvalgsopsparing efter § 30

Bidraget til fritvalgskontoen stiger over de næste 3 år på følgende måde:

For medarbejdere, der ikke får fuld løn på SH-dage, og for voksenlærlinge, forhøjes bidraget:
Pr. 1. marts 2020 til 11,5 %
Pr. 1. marts 2021 til 12,5 %
Pr. 1. marts 2022 til 13,5 %

For funktionærlignende ansatte og for almindelige lærlinge forhøjes bidraget:
Pr. 1. marts 2020 til 7,5 %
Pr. 1. marts 2021 til 8,5 %
Pr. 1. marts 2022 til 9,5 %

Stigningen på i alt 3 procentpoint hen over overenskomstperioden kan dog anvendes i den lokale lønforhandling. Det kan således aftales kollektivt eller individuelt, at denne del af fritvalgsbetalingen udbetales løbende sammen med lønnen.

Lokale lønforhandlinger

Med hensyn til lokale lønforhandlinger om ændring af timelønnen til svendene gælder fortsat, at sådanne forhandlinger højest kan finde sted én gang i hvert overenskomstår, dvs. én gang i perioden frem til marts 2021. Disse bestemmelser medfører ikke pligt til at foretage lønændringer, men alene en forpligtelse for virksomheden til at forhandle med den enkelte medarbejder herom. Eventuelle stigninger i den aftalte løn gælder fra det tidspunkt, der er aftalt - dvs. der ikke er pligt til at regulere tilbage til den 1. marts. 

Hverken fra arbejdstagerside eller fra arbejdsgiverside må organisationerne blande sig i disse individuelle lønforhandlinger på den enkelte virksomhed. Forhandlingerne skal naturligvis finde sted på grundlag af gældende overenskomster. 

Hvis en virksomhed finder anledning til at justere lønnen for en svend, bør der tages hensyn til den enkeltes dygtighed, erfaring, uddannelse, indsats i produktionen, arbejdets krav til udøveren, herunder også særlige gener, der måtte være forbundet med arbejdets udførelse, således at der opnås en passende lønspredning i virksomheden under hensyntagen til disse forhold. 

Kun i de tilfælde, hvor den personlige løn for den enkelte svend ligger under førnævnte mindstebetalingssatser inkl. eventuelt akkordafsavnstillæg, vil vedtagelsen af den nye overenskomst medføre regulering med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts. I ”Den lille Nemme ” fremgår de nye betalingssatser, som er gældende pr. 1. marts d.å.

Fritvalgskontoen ændres til at følge kalenderåret – overgangsordning for feriefridage og børneomsorgsdage

Som følge af den ny ferielov, hvor ferieafholdelsesperioden strækker sig indtil 31. december, ændres fritvalgskontoen til at følge kalenderåret. Perioden 1. maj – 31. december 2020 betragtes i den forbindelse som en overgangsordning, hvor medarbejderne har ret til at holde 3,33 feriefridage. Der ændres ikke på reglerne om, hvad der skal finansieres af fritvalgskontoen. Overgangsperioden gælder også børneomsorgsdagene, som derfor kan afholdes med 1,66 dage i perioden 1. maj – 31. december 2020.

Ændret frist for meddelelse om seniorfridage

Som følge af ændringen vedr. fritvalgskonto, ændres fristen i overenskomstens § 11, stk. 3 for, hvornår medarbejderne skal fremsætte ønske om at indgå i en seniorordning, til 1. november. 

Øremærket barselsorlov

Perioden, hvor der udbetales sædvanlig løn under forældreorlov, udvides fra 13 til 16 uger. Heraf øremærkes de otte af ugerne til dén forælder, der ikke afholder barselsorloven.

Fratrædelsesgodtgørelse efter § 42, stk. 4, pkt. 3

Fratrædelsesgodtgørelsen forhøjes, så den efter 9 måneders ansættelse udgør
Pr. 1. marts 2020: 9.376,05 kr.
Pr. 1. marts 2021: 9.526,10 kr.
Pr. 1. marts 2022: 9.678,50 kr.

Fratrædelsesgodtgørelsen forhøjes, så der efter 3 års ansættelse betales yderligere
Pr. 1. marts 2020: 2.412,90 kr.
Pr. 1. marts 2021: 2.451,50 kr.
Pr. 1. marts 2022: 2.490,70 kr.

Forlængelse af perioden med ret til sygeløn

Pr. 1. marts forlænges perioden med sygeløn fra i alt 9 uger til i alt 14 uger, således at de sidste 9 uger betales eksklusive genetillæg. Der indføres særlige regler for opgørelse af sygelønnen til langtidssyge weekendarbejdere og skifteholdsarbejdere.

Lægebesøg i forbindelse med barns sygdom

Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. Friheden afholdes uden løn, med medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgskonto.

Månedsvis lønudbetaling til timelønnede medarbejdere

Lønnen kan omlægges til månedsvis lønudbetaling med et skriftligt varsel på 2 måneder. Der udbetales et acontobeløb svarende til en 14-dages løn på det tidspunkt, 14-dages lønnen første gang ikke kommer til udbetaling i fuldt omfang. Beløbet tilbagebetales ved løntræk over de følgende 12 måneder med 1/12 af acontobeløbet pr. måned, medmindre andet aftales. Dog trækkes det resterende beløb i sidste løn, hvis medarbejderen fratræder. Medmindre andet aftales, opgøres timer, tillægsydelser m.v. til og med den lønningsuge hvori den 20. i hver måned indgår, således at udbetaling kan finde sted som overfor anført. Medarbejderen oplyses skriftligt om periodisering for lønberegningen.

Pension af sygeferiepenge

Der skal fremover betales pension af sygeferiepenge på den måde, at arbejdsgiver udreder både sit eget og medarbejderens bidrag. Medarbejderens bidrag fradrages derefter i feriegodtgørelsen inden udbetaling til medarbejderen.

Grundlaget for pensionsberegningen

Pensionen beregnes fremover af den skattepligtige løn frem for bruttolønnen.

Afholdelse af ferie i timer

Der kan fremover træffes skriftlig lokalaftale om, at ferien afholdes i timer. Det skal i den forbindelse sikres, at ferien ikke holdes i færre timer end det planlagte antal arbejdstimer den pågældende dag, og at den samlede ferie ikke bliver på mindre end 5 uger regnet i 25 hele dage, hvor arbejdsfri dage, der ikke er erstatningsfridage, og arbejdsdage indgår forholdsmæssigt. Ferien skal så vidt muligt afholdes i hele uger. Ferien skal afspejle arbejdsugen og må ikke udelukkende placeres på korte eller lange arbejdsdage.

Forholdsmæssig reduktion af arbejdstiden ved søgnehelligdage

Hvis der i forbindelse med den forholdsmæssige reduktion, der hidrører fra søgnehelligdage, feriedage og overenskomstmæssige fridage efter § 9, stk. 2 og § 17, stk. 4, henstår manglende eller overskydende timer som en følge af, at arbejdstiden den pågældende dag er kortere eller længere end en 1/5 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, placeres disse på andre arbejdsdage. 

I den forbindelse anbefaler overenskomstparterne, at der ved skriftlig lokalaftale tages stilling til, hvordan forholdsmæssig reduktion, der hidrører fra søgnehelligdage, feriedage og overenskomstmæssige fridage, håndteres i praksis, herunder at manglede eller overskydende timer skal håndteres i en timebank.

Pension til lærlinge og elever

Gældende fra 1. september 2020: Der skal oprettes pensionsordning til lærlinge og elever, der er fyldt 18 år og som har opnået to måneders anciennitet i virksomheden. I medarbejderens 18. og 19. år udgør bidragssatsen 4 % fra arbejdsgiveren og 2 % fra medarbejderen, i alt 6 %. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordningen i lærlingebestemmelsernes § 13 og lærlingebestemmelserne for VVS-uddannelsernes afsnit om ”Løn- og arbejdsforhold”, stk. 11. Med virkning fra den måned, hvor medarbejderen fylder 20 år og har opnået 2 måneders anciennitet, gælder de satser, som er aftalt i ovennævnte overenskomster for øvrige medarbejdere.

Arbejdsmiljørepræsentantens forhold

Efter aftale med arbejdsgiveren kan der gives arbejdsmiljørepræsentanten den nødvendige frihed til at deltage i forbundenes relevante arbejdsmiljøkurser. Arbejdsmiljørepræsentanter skal have samme adgang til IT-faciliteter som tillidsrepræsentanterne.

Udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark

Overenskomstparterne anbefaler, at virksomheden inden brug af udenlandske underleverandører til udførelse af arbejde på virksomhedens lokationer i Danmark orienterer tillidsrepræsentanten og fremlægger alle relevante baggrundsoplysninger om underleverandørerne, som fx arbejdet de skal udføre og dets forventede varighed.TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.