Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK for de tidligere medlemmer af Arbejdsgiverne

De nye overenskomster på det private arbejdsmarked er den 16. april blevet endeligt vedtaget af både arbejdsgivere og -tagere.

Det betyder, at overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og HK er fornyet for en tre-årig periode frem til 1. marts 2023. Bemærk, at den kan være forskellig fra HK-overenskomsten, som omfatter tidligere medlemmer af TEKNIQ. 

Den nye overenskomst gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2020, og for en række satser er der derfor tale om en efterregulering.   

Mindstebetalingssatser efter overenskomstens § 8

Pr. 1. marts 2020 forhøjes mindstebetalingssatsen til 20.826,53 kr.
Pr. 1. marts 2021 forhøjes mindstebetalingssatsen til 21.227,36 kr.
Pr. 1. marts 2022 forhøjes mindstebetalingssatsen til 21.628,19 kr.

Elevsatser efter overenskomstens § 4

Pr. 1. marts 2020 forhøjes mindstebetalingssatsen:

  • for 1. læreår til 12.056,00 kr.
  • for 2. læreår til 13.442,00 kr.
  • for 3. læreår til 14.180,00 kr.
  • for 4. læreår til 14.885,00 kr.

Pr. 1. marts 2020 forhøjes mindstebetalingssatsen for EGU-elever til 11.776,00 kr.

Fritvalgsopsparing efter § 30 

Bidraget til fritvalgskontoen stiger over de næste 3 år på følgende måde:

Pr. 1. marts 2020 til 5,0 %
Pr. 1. marts 2021 til 6,0 %
Pr. 1. marts 2022 til 7,0 %

Stigningen på i alt 3 procentpoint hen over overenskomstperioden kan dog anvendes i den lokale lønforhandling. Det kan således aftales mellem de lokale parter, at denne del af fritvalgsbetalingen sammen med 3 % af den oprindelige, dvs. op til i alt 6 % i 2022 udbetales løbende sammen med lønnen.

Lokale lønforhandlinger

Med hensyn til lokale lønforhandlinger om ændring af den personlige løn gælder fortsat, at sådanne forhandlinger finder sted mindst én gang årligt. Disse bestemmelser medfører ikke pligt til at foretage lønændringer, men alene en forpligtelse for virksomheden til at forhandle med den enkelte medarbejder herom. Eventuelle stigninger i den aftalte løn gælder fra det tidspunkt, der er aftalt - dvs. der ikke er pligt til at regulere tilbage til den 1. marts. 

Hverken fra arbejdstagerside eller fra arbejdsgiverside må organisationerne blande sig i disse individuelle lønforhandlinger på den enkelte virksomhed. Forhandlingerne skal naturligvis finde sted på grundlag af gældende overenskomster. 

Hvis en virksomhed finder anledning til at justere lønnen for en svend, bør der tages hensyn til den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse, dygtighed, stillingens indhold og ansvar samt, om der er indgået en aftale om funktionsløn, således at der opnås en passende lønspredning i virksomheden under hensyntagen til disse forhold. 

Kun i de tilfælde, hvor den personlige løn for den enkelte medarbejder ligger under førnævnte mindstebetalingssatser, vil vedtagelsen af den nye overenskomst medføre regulering med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts.

Feriefridage ændres til at følge kalenderåret 

Som følge af den ny ferielov, hvor ferieafholdelsesperioden strækker sig indtil 31. december, ændres feriefridagene til at følge kalenderåret. Perioden 1. maj – 31. december 2020 betragtes i den forbindelse som en overgangsordning, hvor medarbejderne har ret til at holde 3,33 feriefridage. Disse dage optjenes med 1 dag pr. 1. maj 2020, 1 dag pr. 15. juli 2020 og 1,33 dag pr. 1. oktober 2020. 

Børneomsorgsdage ændres til at følge kalenderåret 

Som følge af den ny ferielov, hvor ferieafholdelsesperioden strækker sig indtil 31. december, ændres børneomsorgsdagene til at følge kalenderåret. Perioden 1. maj – 31. december 2020 betragtes i den forbindelse som en overgangsordning. Hvis en medarbejder, der opfylder anciennitetskravet, ikke har holdt børneomsorgsdage i perioden 1. januar – 30. april 2020, har medarbejderen ret til at holde 2 børneomsorgsdage i overgangsperioden. Hvis en medarbejder, der opfylder anciennitetskravet, har holdt en eller flere børneomsorgsdage i perioden 1. januar – 30. april 2020, har medarbejderen ret til at holde 1 børneomsorgsdag i overgangsperioden. 

Udbetalingstidspunkterne for fritvalgskontoen ændres 

Som følge af ovenstående ændres udbetalingstidspunkterne for fritvalgskontoen til juni og/eller december. 

Ændret frist for meddelelse om seniorfridage 

Som følge af ovenstående ændres fristen i overenskomstens § 3 for, hvornår medarbejderne skal fremsætte ønske om at indgå i en seniorordning, til 1. december. 

Øremærket forældreorlov 

Perioden, hvor der udbetales sædvanlig løn under forældreorlov, udvides fra 1. juli 2020 fra 13 til 16 uger. Heraf øremærkes de otte af ugerne til dén forælder, der ikke afholder barselsorloven. 

Lægebesøg i forbindelse med barns sygdom 

Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. Friheden afholdes uden løn, med medarbejderen kan evt. få udbetalt et beløb fra sin fritvalgskonto. 

Afholdelse af ferie i timer 

Der kan fremover træffes skriftlig lokalaftale om, at ferien afholdes i timer. Det skal i den forbindelse sikres, at ferien ikke holdes i færre timer end det planlagte antal arbejdstimer den pågældende dag, og at den samlede ferie ikke bliver på mindre end 5 uger regnet i 25 hele dage, hvor arbejdsfri dage, der ikke er erstatningsfridage, og arbejdsdage indgår forholdsmæssigt. Ferien skal så vidt muligt afholdes i hele uger. Ferien skal afspejle arbejdsugen og må ikke udelukkende placeres på korte eller lange arbejdsdage. 

Oplysninger om ferie og feriefridage ved fratræden 

Ved medarbejderens fratræden har virksomheden pligt til skriftligt at oplyse – evt. på den sidste lønseddel – antallet af ikke afholdte ferie- og feriefridage. 

Pension til lærlinge og elever 

Fra 1. september 2020 skal der oprettes pensionsordning til lærlinge og elever, der er fyldt 18 år og som har opnået to måneders anciennitet i virksomheden. I medarbejderens 18. og 19. år udgør bidragssatsen 4 % fra arbejdsgiveren og 2 % fra medarbejderen, i alt 6 %. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordningen. Med virkning fra den måned, hvor medarbejderen fylder 20 år og har opnået 2 måneders anciennitet, gælder de satser, som er aftalt i overenskomsten for øvrige medarbejdere.

Arbejdsmiljørepræsentantens forhold 

Efter aftale med arbejdsgiveren kan der gives arbejdsmiljørepræsentanten den nødvendige frihed til at deltage i forbundenes relevante arbejdsmiljøkurser. Arbejdsmiljørepræsentanter skal have IT- og internetadgang, såfremt det er tilgængeligt på arbejdspladsen. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.