Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund (TL)

De nye overenskomster på det private arbejdsmarked er den 16. april blevet endeligt vedtaget af både arbejdsgivere og -tagere.

Det betyder, at TL-overenskomsten er fornyet for en tre-årig periode frem til 1. marts 2023.

Den nye overenskomst gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2020, og for en række satser er der derfor tale om en efterregulering.

Den nye overenskomst erstatter de to overenskomster, som var indgået af det tidligere TEKNIQ og Arbejdsgiverne, så der nu kun er én samlet overenskomst med Teknisk Landsforbund.

1. En ny ordning vedrørende Fritvalgsordning 

Bidraget til Fritvalgsordningen udgør 4%. Herudover opspares 2,5 % til de 5 feriefridage. 

Med virkning pr. 1. marts 2020 indbetales yderligere 1,0 pct. til Fritvalgsordningen. Dette bidrag reguleres 1. marts 2021 til 2,0 pct., og pr. 1. marts 2022 reguleres bidraget yderligere til 3,0 pct. Det vil sige, at bidraget til Fritvalgsordningen i den kommende overenskomstperiode vil stige til i alt 7,0 pct.  

Stigningen på i alt 3 procentpoint hen over overenskomstperioden kan dog anvendes i den lokale lønforhandling. Det kan således med henblik på at imødekomme de lokale parters respektive ønsker om fleksibilitet og mindre administration aftales mellem de lokale parter, at denne del af fritvalgsbetalingen sammen med 3 % af det oprindelige bidrag på 4%, dvs. op til i alt 6 % i 2022, udbetales løbende sammen med lønnen. 

2. Ny ordning om feriefridage, herunder en overgangsordning 

I forbindelse med den ny ferielov er der aftalt en ny ordning for så vidt angår feriefridag.  

Indledningsvis er der aftalt en overgangsordning for perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020. Denne overgangsordning indebærer, at der i perioden 1. maj 2020 – 31. december 2020 optjenes forholdsmæssigt i forhold til tiltræden og fratræden i alt 3,33 feriefridage således:

d. 1. maj 2020 optjenes 1 feriefridag
d. 15. juli 2020 optjenes 1 feriefridag og
d. 1. oktober 2020 optjenes 1,33 feriefridag

Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer.  

Der udbetales et beløb svarende til sædvanlig løn fra fritvalgskontoen på feriefridage, såfremt der er dækning herfor.

Med virkning fra den 1. januar 2021 er der aftalt en ny ordning, der består i, at medarbejderen optjener forholdsmæssigt i forhold til tiltræden og fratræden 5 feriefridage til afholdelse i kalenderåret. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer. Feriefridagene finansieres med betaling svarende til sædvanlig løn fra fritvalgskontoen, såfremt der er dækning herfor. 

3. Børneomsorgsdage

I lyset af den nye ferielov og med henblik på at ensrette perioden vedrørende børneomsorgsdage med perioden for feriefridage og dermed lette de administrative byrder er der også for så vidt angår børneomsorgsdage aftalt en ny ordning. Det nye ved ordningen er perioden, hvori børneomsorgsdagene kan holdes. 

For perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020 er det aftalt, at medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, har i perioden 1. maj 2020 – 31. december 2020 ret til følgende: 

  • 0 børneomsorgsdage såfremt medarbejderen allerede har afholdt to børneomsorgsdage forud for den 1. maj 2020. 
  • 1 børneomsorgsdag såfremt medarbejderen allerede har afholdt en børneomsorgsdag forud for den 1. maj 2020. 
  • 2 børneomsorgsdage såfremt medarbejderen ikke allerede har afholdt en børneomsorgsdag forud for den 1. maj 2020. 

Børneomsorgsdagene omregnes til og afvikles som timer. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgskonto. 

Med virkning fra den 1. januar 2021 er det aftalt, at medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår. Børneomsorgsdagene kan omregnes til og afvikles som timer. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. kalenderår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgskonto.

4. Øremærket forældreorlov

Perioden, hvor der udbetales sædvanlig løn under forældreorlov, udvides fra 1. juli 2020 fra 13 til 16 uger. Heraf øremærkes de otte af ugerne til dén forælder, der ikke afholder barselsorloven. 

5. Lægebesøg i forbindelse med barns sygdom

Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. Friheden afholdes uden løn, men medarbejderen kan evt. få udbetalt et beløb fra sin fritvalgskonto.   

6. Afholdelse af ferie i timer

Der kan fremover træffes skriftlig lokalaftale om, at ferien afholdes i timer. Det skal i den forbindelse sikres, at ferien ikke holdes i færre timer end det planlagte antal arbejdstimer den pågældende dag, og at den samlede ferie ikke bliver på mindre end 5 uger regnet i 25 hele dage, hvor arbejdsfri dage, der ikke er erstatningsfridage, og arbejdsdage indgår forholdsmæssigt. Ferien skal så vidt muligt afholdes i hele uger. Ferien skal afspejle arbejdsugen og må ikke udelukkende placeres på korte eller lange arbejdsdage.   

7. Pension til elever under 20 år

Fra 1. september 2020 skal der oprettes pensionsordning til elever, der er fyldt 18 år og som har opnået to måneders anciennitet i virksomheden. I medarbejderens 18. og 19. år udgør bidragssatsen 4 % fra arbejdsgiveren og 2 % fra medarbejderen, i alt 6 %. Derudover afholder virksomheden omkostningerne til forsikringsordningen. Med virkning fra den måned, hvor medarbejderen fylder 20 år og har opnået 2 måneders anciennitet, gælder de satser, som er aftalt i overenskomsten for øvrige medarbejdere.  

8. Arbejdsmiljørepræsentantens forhold

Efter aftale med arbejdsgiveren kan der gives arbejdsmiljørepræsentanten den nødvendige frihed – uden betaling efter arbejdsmiljølovens § 10, stk. 1 -  til at deltage i forbundenes relevante arbejdsmiljøkurser.  

9. Lønsatser

Overenskomstens elevsatser

Minimallønnen for elever udgør pr. måned: 


1. Tekniske designerelever aflønnes således pr. måned:

1. marts 2020
 
Kr. 15.186,86

1. marts 2021
 
Kr. 15.445,00

1. marts 2022 

Kr. 15.707,60


2. Voksenelever (påbegyndelse af den praktiske
uddannelse efter det fyldte 25. år) aflønnes således:


1. marts 2020
 
Kr. 22.550,00

1. marts 2021
 
Kr. 22.933,00
1. marts 2022 

Kr. 23.323,00

  
For alle protokollater gælder, at ændringer i overenskomsterne, herunder satsændringer, har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor den aftalte ikrafttrædelsesdato indgår.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.