Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Vvs-overenskomsten

De nye overenskomster på det private arbejdsmarked er 16. april blevet endeligt vedtaget af både arbejdsgivere og -tagere.

Det betyder, at vvs-overenskomsten er fornyet for en tre-årig periode frem til 1. marts 2023.

Den nye overenskomst gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2020, og for en række satser er der derfor tale om en efterregulering.

1. Forhøjelse af minimallønssatsen med kr. 2,50 pr. år 

Minimallønssatsen pr. time er pr. 1. marts 2020 aftalt til kr. 122,10, pr 1. marts 2021 til kr. 124,60 og pr 1. marts 2022 til kr. 127,10.  
Servicetillægget på kr. 10 er uforandret således, at timelønnen ved sædvanligt tidlønsarbejde som minimum udgør kr. 132,10. 

2. Satser for bidrag til SH-, feriefridags- og fritvalgsopsparing  

Satsen for SH-opsparing er uændret i overenskomstperioden men i tillæg til betaling af søgnehelligdagsbetalingen på 10 % er det aftalt, at der pr. 1. marts 2020 skal indbetales yderligere én procent til en fritvalgsopsparing. Fritvalgsprocentsatsen reguleres pr. 1. marts 2021 til 2,0 % og pr. 2022 til 3%.  

Det er aftalt, at den ekstra procentvise betaling kan komme til udbetaling løbende og derved bliver forhøjelsen synliggjort i den lokale løndannelse fremfor først at blive udbetalt ved kalenderårets udgang, når SH-kontoen skal tømmes. 

3. Satser for diverse tillæg 

Satserne for overarbejde, smudstillæg, forskudt tid, rejsearbejde (zonepenge) mv. forhøjes henholdsvis pr. 1. marts 2020 med 1,6%, 1. marts 2021 med 1,6 % og 1. marts 2022 med 1,6 %.

4. Akkord

Betalingsfaktoren i Rørprislisten/Fjernvarmeprislisten og Landspriskuranten for Blikkenslagerarbejde reguleres med 1,4 % pr. 1. oktober 2020, med 2,4 pr. juli 2021 og med 2,5 % pr. 1. juli 2022.  

For igangværende akkordarbejde, foretages regulering af reguleringstillægget med ovenstående satser. 

5. Barns sygdom

Den maksimale sats pr. time udgør:

Pr. 1. marts 2020
 
kr. 148,00 
pr. time
  
Pr. 1. marts 2021
kr. 150,50 

pr. time

Pr. 1. marts 2022
kr. 153,00

pr. time

6. Barsels- og fædreorlov

Den maksimale sats pr. time udgør:

Pr. 1. marts 2020
 
kr. 148,00 
pr. time
  
Pr. 1. marts 2021
kr. 150,50 

pr. time

Pr. 1. marts 2022
kr. 153,00

pr. time

7. Forældreorlov

Perioden hvor der udbetales fuld løn under forældreorlov udvides fra 13 til 16 uger. Heraf øremærkes de otte af ugerne til dén forælder, der ikke har afholdt barselsorloven.

Den maksimale sats pr. time udgør:

Pr. 1. juli 2020
 
kr. 181,50 
pr. time
  
Pr. 1. juli 2021
kr. 184,00 

pr. time

Pr. 1. juli 2022
kr. 186,50

pr. time


8. Barns 2. sygedag og frihed til lægebesøg i forbindelse med børns sygdom 

Såfremt barnet fortsat er sygt efter 1. hele sygedag, har medarbejderen ret til yderligere en fridag (barnets 2. sygedag). Denne fridag er uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra SH-kontoen idet der dog aldrig kan udbetales mere end det til enhver tid henlagte beløb. 
Medarbejdere, der ønsker at holde fri til barnets lægebesøg, skal give virksomheden meddelelse herom så tidligt som muligt. Frihed til lægebesøg i forbindelse med børns sygdom afholdes uden løn med mulighed for træk på SH-kontoen, jf. ovenfor. 

9. Mulighed for månedsvis lønudbetaling  

Med henblik på at lette de administrative byrder er det nu muligt for virksomhederne med 2 måneders varsel at overgå til månedsvis lønudbetaling som et alternativ til 14 dages lønudbetaling.  

10. Forlængelse af sygelønsperioden

Pr. 1. marts 2020 forlænges perioden, hvor en sygemeldt medarbejder oppebærer sygeløn, fra 6 uger til 9 uger. 

11. Ny ordning for feriefridage

I lyset af den ny ferielov er der pr. 1. januar 2021 aftalt en delvis ny ordning for feriefridage. 

Med virkning fra den 1. januar 2021 har den enkelte medarbejder ret til 5 feriefridage i kalenderåret (modsat hidtil hvor perioden har været ferieåret). Finansieringen af feriefridagene er den samme, og kontoen for søgnehellig-/ feriefridage og fritvalgsordning opgøres på sædvanlig vis hvert år ved sidste lønudbetaling.  

I perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020 er der aftalt en overgangsordning.  

Denne består i, at den enkelte medarbejder i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020 tildeles 3,33 feriefridage til afholdelse i perioden. Finansieringen og afviklingen er den samme i overgangsperioden som hidtil.  

12. Ny ordning for børneomsorgsdage  

Som ved feriefridage skal børneomsorgsdagene med virkning fra den 1. januar 2021 fremover placeres i kalenderåret – og ikke som hidtil i ferieåret. 

Dernæst er der aftalt en overgangsordning i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020, hvor den enkelte medarbejder tildeles 1,66 børneomsorgsdag.

13. Mulighed for elektronisk indberetning af timesedler 

Det er aftalt, at hvis der anvendes elektronisk indberetning af arbejdstid, skal medarbejderen modtage kopi af sin indberetning på den e-mailadresse, som medarbejderne har oplyst til arbejdsgiveren, eller via e-Boks.  

Der skal i den elektroniske indberetning være mulighed for at indberette alle løndele, herunder genetillæg, betaling for rejsetid m.m. Dette kan ske ved afkrydsningsmuligheder og fritekstfelter.  

14. Mulighed for udbetaling af pensionsbidrag til medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen 

En medarbejder, der er berettiget til folkepension, kan vælge om opsparingen til pension skal fortsætte eller om pensionsbidraget løbende skal udbetales som løn.

15. Mulighed for integration af smudstillæg og tillæg for skiftende arbejdstider i timelønnen 

For at lette de administrative byrder i forbindelse med lønadministrationen er det aftalt, at virksomheden kan indgå en lokalaftale enten med tillidsrepræsentanten eller de ansatte i virksomheden således, at arbejdsgiveren som en fast del af timelønnen kan indregne smudstillæg og tillæg for skiftende arbejdstider i timelønnen. Det skal fremgå enten af medarbejderens ansættelseskontrakt eller et tillæg til denne. Indregnes disse tillæg i timelønnen, skal tillæggene betales under sygdom. Det er ikke et krav, at der indgås aftale om integration af begge tillæg i timelønnen.  

16. Særligt om lærlinge  

Alle lærlingelønsatser reguleres pr. 1. marts 2020 med 1,7 %. 

Pension til lærlinge 

Fra den 1. september 2020 gives der ret til pension til lærlinge, der er fyldt 18 år og har 2 måneders anciennitet i virksomheden. Bidragssatserne i det 18. og 19. år udgør henholdsvis 4 % fra virksomheden og 2 % fra lærlingen, i alt 6 %.     

Med virkning fra den måned, hvor lærlingen fylder 20 år og har opnået 2 måneders anciennitet, gælder de satser, der er aftalt i VVS-overenskomsten for de øvrige medarbejdere, dvs. henholdsvis 8 % fra virksomheden og 4 % fra medarbejderen. 

Lærlinges opsparingskonto 
Fritvalgsopsparingen for lærlinge udgør:  
Fra og med 1. marts 2020: 7,50 % (se nedenfor) 
Fra og med 1. marts 2021: 8,50 % 
Fra og med 1. marts 2022: 9,50 % 

Med henblik på at ensrette regelgrundlaget i videst muligt omfang er det pr. 1. marts 2020 indført, at lærlinges feriefridage fremover finansieres via lærlingens opsparingskonto.  

Voksenlærlinge følger fortsat bestemmelserne om feriefridage for timelønnede. Opsparing og udbetaling følger derfor bestemmelserne om søgnehelligdagsbetaling.  

Lærlinges vejpenge 
Bestemmelsen om lærlinges vejpenge er blevet præciseret, så den afspejler fortolkningen, som organisationerne anvender. Bestemmelsens fulde ordlyd findes i VVS-overenskomstens Punkt 26, stk. 18. Præciseringen angår beregningsmetoden for mertid og merudgifter. Disse beregnes nu i forhold til den billigste rute med kollektive transportmidler fra bopæl til udearbejdssted via www.rejseplanen.dk.  

Eventuel mertid i forhold til rejsetid mellem bopæl og udearbejdsplads betales med normal lærlingeløn og beregnes efter www.rejseplanen.dk.  

Hvis lærlingen vælger at benytte en anden transportform til udearbejdspladsen end den anviste efter rejseplanen, der medfører merudgifter, betales disse merudgifter af lærlingen. Hvis transporttiden er længere ved lærlingens valg af alternativt transportmiddel, er det arbejdsgiver uvedkommende.  

Hvis virksomheden efter aftale med lærlingen stiller motorkøretøj til rådighed, skal arbejdsgiver ikke betale godtgørelse (billetmerprisen) efter www.rejseplanen.dk. Der betales dog for mertid, der opgøres efter www.rejseplanen.dk, hvis transporttiden øges i forhold til transporttiden mellem bopæl og virksomhedens værkstedsadresse. 

Hvis lærlingen indgår aftale med virksomheden om at benytte eget køretøj i virksomhedens tjeneste, godtgøres lærlingen herfor med statens takster for kørselsgodtgørelse. 

Både almindelige lærlinge og voksenlærlinge omfattes af gældende lokalaftaler, hvis det udtrykkeligt fremgår af lokalaftalen, at den også omfatter lærlinge. 

Lærlinges ferie  
Regler frem til den 31. august 2020 
Lærlinge er omfattet af ferielovens regler. Under ferie ydes der en feriegodtgørelse på 12½ % af den samlede ferieberettigede løn. Dog skal lærlinge i det første og andet hele ferieår – efter at ansættelsesforholdet er begyndt - have udbetalt mindst fuld løn. Beregning af feriegodtgørelse påbegyndes ved ansættelsesforholdets start, og virksomheden supplerer eventuelt forskellen mellem fuld løn og opsparet feriegodtgørelse i det første og andet hele ferieår. Heri kan modregnes feriegodtgørelse optjent i et tidligere ansættelsesforhold.  

Regler fra den 1. september 2020 og frem 
Lærlinge er omfattet af ferielovens regler. Under ferie ydes der en feriegodtgørelse på 12½ % af den samlede ferieberettigede løn. Lærlinge har ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Virksomheden betaler fuld løn under ferie i det omfang, lærlingen ikke har optjent feriegodtgørelse. 

Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden 2. september til den 31. oktober, har lærlingen en tilsvarende ret til betalt ferie i 5 uger i den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret. 

Er ansættelsesforholdet begyndt i perioden fra 1. november til den 30. juni, har lærlingen ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden. 

Der gælder de samme regler for voksenlærlinge. 
 
Lærlinges feriefridage 
For at ensrette reglerne om feriefridage i overenskomsterne, herunder tilpasse disse til den nye ferielov, er det aftalt, at feriefridagene for lærlinge reguleres på nedenstående måde: 
 
Frem til den 30. april 2020 
Lærlinge har ret til 5 feriefridage med fuld løn, der kan placeres efter samme regler som placering af restferie. Hvis lærlingen ikke afholder inden ferieårets udløb betales en kompensation svarende til fuld løn for ubrugte feriefridage. 
 
Fra den 1. maj 2020 til den 31. december 2020 
I denne periode, har lærlingen ret til 3,33 feriefridage med betaling fra opsparingskontoen, idet der fra 1. marts 2020 opspares 7,50 % til dækning af feriefridagene. Lærlingen får ved afholdelse af feriefridage udbetalt et beløb svarende til sin sædvanlige løn på tidspunktet for afholdelse af en feriefridag fra opsparingskontoen. Der kan aldrig udbetales mere end det til enhver tid hensatte beløb. Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie. Opsparingskontoen tømmes i forbindelse med sidste lønkørsel i december 2020, hvorved lærlingen bliver kompenseret for evt. ikke afholdte feriefridage. Feriefridagene kan afvikles i timer. 
 
Fra den 1. januar 2021 og frem 

Lærlingen tildeles 5 feriefridage, der kan afholdes i perioden 1. januar til 31. december. Feriefridagene finansieres via lærlingens opsparingskonto, hvorfor der indsættes 7,5 % af den ferieberettigede løn til dækning af betaling af 5 feriefridage. Lærlingen får ved afholdelse af feriefridage udbetalt et beløb svarende til sin sædvanlige løn på tidspunktet for afholdelse af en feriefridag fra opsparingskontoen. Der kan aldrig udbetales mere end det til enhver tid hensatte beløb. Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie.  

Voksenlærlinge følger bestemmelserne om feriefridage i VVS-overenskomstens punkt 16, stk. 1 og opsparing og udbetaling følger af VVS-overenskomstens punkt 17.  

17. Etablering af kompetencefond 

Pr. 1. april 2020 indbetales kr. 260 pr. medarbejdere. Beløbet reguleres pr. 1. april 2021 til kr. 520. Der indbetales ikke bidrag til lærlinge.  

18. Yderligere nye tiltag 

Blik og Rør og TEKNIQ Arbejdsgiverne er desuden blevet enige om en række fælles tiltag for at forhindre social dumping og omgåelse af overenskomsten. Det drejer sig blandt om en nedsættelse af et udvalg, der bl.a. har fokus på at forhindre social dumping og omgåelse af overenskomsten. Udvalget kan også mødes for at drøfte konkrete sager om de nævnte forhold. Endvidere er der indgået en aftale om behandling af uoverensstemmelser om udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark.  
 

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.