Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Nye coronarestriktioner for lærlinge og AMU-kursister på erhvervsskoler gælder nu i hele landet

Regeringen har vedtaget nye tiltag, der nu gælder i hele landet. Det får følgende betydning for lærlinge og AMU-kursister:

Opdateret 15. januar.

 • Lærlinge på erhvervsskoler hjemsendes til fjernundervisning. Her er få undtagelser, bl.a. vedrørende prøver. Dette er nærmere beskrevet nedenfor.
 • Lærlinge og kursister kan kun bo på skolehjem, når skolen har indkaldt til undervisning/prøver, der er undtaget fra fjernundervisning. Dog må lærlinge og kursister bosiddende på Grønland, Færøerne og uden for Danmark godt bo på skolehjem og modtage fjernundervisningen der.
 • AMU-kurser skal afvikles som fjernundervisning eller aflyses – undtaget herfor er certifikatkurser.
 • Nye lærlinge og kursister må, hvis skolen skønner, det er nødvendigt, gerne møde kortvarigt ind på skolen, for at modtage instruktion i undervisningsplaner, IT-systemer og andet udstyr, hvor en gennemgang på skolen er nødvendig for at gennemføre fjernundervisningen.

Tiltagene blev først implementeret i 38 kommuner, dernæst i 69 kommuner og gælder nu i hele landet fra onsdag den 16. december kl. 16.00 og frem til den 7. februar 2021. 

Særlige skærpelser for prøver gælder fra mandag den 21. december til og med 31. januar 2021

Alle grundfagsprøver (matematik, fysik, dansk…) samt prøver i gymnasiale fag på EUX aflyses og standpunktskarakteren ophøjes til prøvekarakter.  

Skolerne skal i videst muligt omfang og under samtidig hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer afholde følgende prøver:  

 • Afsluttende prøver, herunder svendeprøver.
 • Grundforløbsprøver (GF2).
 • Prøver i AMU-certifikatfag.
 • Prøver i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet (f.eks. moduler på elektrikeruddannelsen).

Svendeprøver

Hvis skolerne som følge af foranstaltninger mod COVID-19 undtagelsesvist ikke har mulighed for at afvikle svendeprøven på skolen, kan prøven udskydes. Hvis prøven udskydes, er der følgende tre muligheder: 

 1. Aftale om forlængelse af uddannelsestiden: Eleven og virksomheden kan aftale, at uddannelsestiden forlænges, indtil prøven er afholdt. 
 2. Administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis: Det faglige udvalg kan efter indstilling fra skolen beslutte, at der for uddannelser inden for udvalgets område, kan udstedes et administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis. Et administrativt bevis kan udstedes, når følgende tre betingelser alle er opfyldt:
  1. Eleven har mindre end tre måneder tilbage af sin uddannelsestid 
  2. Der foreligger en praktikerklæring
  3. Skolen i sin indstilling har vurderet, at eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål. 
 3. Skolepraktik: Hvis de to ovenstående muligheder ikke kan lade sig gøre, skal skolen optage eleven i skolepraktik, så eleven kan færdiggøre sin uddannelse. Det samme gælder, hvis det fagligt udvalg ikke beslutter, at der kan udstedes administrative beviser inden for de faglige udvalgs område.

Grundforløbsprøver

Hvis skolerne som følge af foranstaltninger mod COVID-19 undtagelsesvist ikke har mulighed for at afholde grundforløbsprøver, har skolerne efter nødreglerne følgende tre muligheder:

 1. Skolerne kan optage eleverne på hovedforløbet, selv om de ikke har aflagt grundforløbsprøven. Det er en betingelse, at eleven aflægger grundforløbsprøven som led i undervisningen på hovedforløbet.
 2. Skolerne kan ændre på grundforløbsprøvens indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer.
 3. Skolerne kan aflyse grundforløbsprøven og ophøje standpunktskarakteren for det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbet til prøvekarakter. 

Skuemestre og censorer

Planlagte prøver i den kommende periode med deltagelse af skuemestre og censorer fastholdes så vidt det er muligt. 

Det er til en hver tid skuemester og censors egen beslutning om de vil deltage. Skolerne er som altid ansvarlige for, at prøven afholdes med alle sundhedsmæssige foranstaltninger. Ved afbud til en prøve kontaktes el- og vvs-branchens uddannelsessekretariat (EVU) eller Industriens uddannelser (IU).

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.